Läroplaner, kursplaner och kunskapskrav

I läroplanen regleras skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Alla kommunala, statliga och fristående skolor ska följa läroplanen.

Med utgångspunkt i skollagen har läroplanerna skrivits så att varje skolform får en egen läroplan.

Beroende på om du väljer grundskola eller specialskola för ditt barn ser läroplanerna lite olika ut. Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för samtliga ämnen. Både i grundskola och i specialskola kan eleven ha rätt att läsa enligt grundsärskolans kursplaner.

Mer information om läroplaner, ämnesplaner och kursplaner på Skolverkets webbplats. Skolverkets information om läroplaner, ämnesplaner och kursplaner.

Kunskap om att göra läroplanen tillgänglig är väsentligt

Hur skolan arbetar utifrån läroplanen bestämmer personal och ledning tillsammans lokalt på skolan. Det skiljer sig alltså från skola till skola. På skolor där personal och ledning har kunskap om hur man gör läroplanen tillgänglig för elever med funktionsnedsättning kommer eleverna att vara mer delaktiga i undervisningen och utvecklas i högre grad, än om skolan inte har den kunskapen. Skolan behöver också ha kunskap om hur man kan arbeta för att göra undervisningen och lärmiljön tillgänglig för att alla elever ska kunna nå målen.

Specialskolans läroplan och kursplaner

Specialskolas läroplan liknar i stort grundskolans. Skillnaden är att tvåspråkighet, det vill säga svenska och teckenspråk, är inskrivet i specialskolans läroplan. Det innebär att elever i specialskolan som är döva eller har en hörselnedsättning, lär sig använda båda språken i skolan samt utvecklar sin förmåga att använda språken på ett rikt och nyanserat sätt.

För elever som är döva eller har en hörselnedsättning finns särskilda kursplaner i ämnena engelska, moderna språk, rörelse och drama, svenska och teckenspråk. I övrigt är det samma kursplaner som i grundskolan.

För elever som är döva eller har en hörselnedsättning med utvecklingsstörning finns särskilda kursplaner i engelska, kommunikation, rörelse och drama, svenska och teckenspråk.

För elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning gäller läroplanen för specialskolan och eleverna kan studera enligt grundskolans eller grundsärskolans kursplaner.

För elever med grav språkstörning gäller samma kursplaner som i grundskolan.

Mer information om Specialskolans läroplan på Skolverkets webbplats. Skolverkets information om läroplan för specialskolan.

Ytterligare information på Skolverkets webbplats

Mer information om betyg på Skolverkets webbplats.

Publicerat tisdag 31 mars 2020