Vem tillhör special­skolans målgrupp?

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver sammanlagt tio specialskolor med olika inriktningar. Vi tar emot elever som behöver en annan skolform för att kunna utvecklas och lära. Specialskolan har årskurs 1-10. Vid samtliga skolenheter med specialskola finns också förskoleklass.

För att tas emot i skolformen specialskola eller i förskoleklass vid specialskola måste en elev tillhöra specialskolans målgrupp enligt skollagen. 

Kriterier för att tillhöra målgrupp

Enligt skollagen ska barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan tas emot i specialskolan. Ditt barn ska också på grund av sin funktionsnedsättning inte klara skolgång i ordinarie grundskola eller grundsärskola. Barnet ska tillhöra specialskolans målgrupp utifrån funktionsnedsättning för att en bedömning av särskilda skäl ska bli aktuell. Ett särskilt skäl kan vara att barnet på grund av sin funktionsnedsättning har haft det mycket svårt med utanförskap i sin hemskola eller på annat sätt farit illa.

Här beskriver vi kriterierna för vilka barn och elever som tas emot i specialskola samt vid förskoleklass i specialskola: 

Besök gärna skolan innan du söker

Innan du ansöker om att ditt barn ska tas emot rekommenderar vi att du först tar kontakt med skolan. Genom ett samtal eller besök kan du få en bra uppfattning om skolan passar ditt barn och vad det innebär att gå i specialskola eller i förskoleklass vid specialskola. Ta gärna kontakt med eller besök skolan i god tid innan det är dags för ditt barn att börja i förskoleklass eller årskurs 1 i specialskolan, gärna minst ett år innan. 

När ska du söka?

Du kan söka närsomhelst under pågående läsår, men om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 i specialskola hösten nästkommande år ska du lämna in ansökan med alla handlingar som behövs senast den 15 november. Om du väljer att skicka in en ansökan som saknar nödvändiga handlingar kan det innebära att du får vänta längre tid på ett beslut då ansökan måste kompletteras. Det kan leda till att ditt barn inte kan få en skolplacering när du önskar. 

Eftersom specialskola och förskoleklass är olika skolformer innebär inte ett beslut om mottagande i förskoleklass vid specialskola att barnet automatiskt kommer tas emot i specialskolan när det är dags för årskurs 1.

Om ditt barn redan går i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och du vill att ditt barn ska börja i specialskolan behöver du därför ansöka på nytt senast den 15 november året innan ditt barn ska börja i årskurs 1.

Ansökan till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola.

Ansökan under pågående läsår vid byte av skolform

Behöver ditt barn börja en annan tid under året, till exempel vid byte av skolform, rekommenderar vi att du snarast skickar in en ansökan. Nämnden kommer att besluta om din ansökan vid det sammanträde som är lämpligast tidsmässigt. Om nämnden fattar beslut om mottagande i specialskola eller i förskoleklass vid specialskola är det rektor vid mottagande skola som avgör när det är möjligt för ditt barn att börja i specialskolan. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja. 

Vem beslutar om mottagande i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola?

Det är Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ett barn ska tas emot i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola. Det är sedan rektor vid den skola där barnet får sin skolplacering som bestämmer när ditt barn får en plats i skolan. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja. 

Det är 7 kap. 6 § Skollagen (2010:800) samt förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten som styr vilka som tillhör målgrupperna för specialskolan. Nämnden utgår från dessa bestämmelser och de prövar din ansökan utifrån samtliga målgrupper. 

Nämnden bedömer om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp utifrån funktionsnedsättning. Om ditt barn bedöms tillhöra målgruppen utifrån funktionsnedsättning ska Nämnden sedan bedöma om ditt barn på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå i ordinarie grundskola eller grundsärskola. I samband med detta ska Nämnden beakta barnets rättigheter och bedöma om det föreligger särskilda skäl för att barnet ska tas emot i specialskolan. 

Nämnden ska särskilt beakta Funktionsrätt- och Barnkonventionens artiklar som berör barns rätt till en inkluderande utbildning, språklig och kulturell identitet, social trygghet och utveckling samt rätten att bli hörd och få uttrycka sin åsikt. Mer information om rättigheter hittar du här: https://www.spsm.se/stod/rattigheter-lagar-och-rattigheter/om-rattigheter/

Om nämnden skulle avslå din ansökan till specialskola årskurs 1-10 har du möjlighet att överklaga beslutet.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Läs mer om vad som händer efter ansökan

Så här söker du

Här kan du läsa mer om ansökan till specialskola och ladda ned ansökningsblanketten. Tänk också på att du behöver bifoga olika handlingar i ansökan. Vi behöver lite olika information och underlag beroende på vilken funktionsnedsättning ditt barn har, läs mer om detta här.

Här hittar du vanliga frågor om ansökan. Har du en fråga om ansökan, men hittar inte svaret på detta a får du gärna mejla eller ringa oss. När du skickat in din ansökan tar det lite tid innan du får ett beslut, mer om detta får du veta på vad som händer efter ansökan.

Våra skolor och inriktningar

Regionala skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Nationella skolor för elever med grav språkstörning

Nationell skola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Nationell skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och elever med medfödd dövblindhet

Publicerat tisdag 5 april 2022