Vanliga frågor och svar om ansökan, specialskola och förskoleklass vid specialskola

Vi får många frågor om vilka som tas emot i specialskola och förskoleklass vid specialskola, ansökan, hur mottagandet går till och vad det innebär att gå i specialskola. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svarar på dem. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss.

Om ansökan

Kan vi komma på besök innan vi ansöker och få information?

Ni är absolut välkomna på besök! Kontakta oss om ni vill besöka oss. Ni får då information om vår verksamhet samt en rundvandring i skolans lokaler. Ni hittar kontaktuppgifter till respektive skola under våra skolsidor.

När är sista ansökningsdatum till specialskolan respektive förskoleklass? 

För barn och elever som vill börja i förskoleklass vid en specialskola eller årskurs 1 i specialskolan till höstterminen ska ansökan med tillhörande handlingar ha kommit in till Specialpedagogiska skolmyndigheten senast den 15 november året innan eleven ska börja i förskoleklass. Barn som redan går i förskoleklass vid en specialskola ska söka på nytt inför årskurs 1 eftersom förskoleklass och specialskola är olika skolformer. 

För elever som vill börja annan tid på året kan ansökan göras när som helst under året. Ansökningar som kommer till myndigheten senare än den 15 november behandlas snarast möjligt.

Läs mer om ansökan till specialskola

Vem fattar beslut om mitt barn får en plats i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola?

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning fattar beslut om elever ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola. Om nämnden fattar ett beslut om att ditt barn ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola är det rektor vid mottagande skola som avgör när det är möjligt för ditt barn att börja i specialskolan. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja. 

Vad händer om jag skickar in min ansökan efter den 15 november?

Nämnden har flera sammanträden under året. Skickar du in en komplett ansökan med alla underlag efter den 15 november tas den upp på det nämndssammanträde som är lämpligast tidsmässigt. Saknas det underlag i din ansökan behöver du först skicka in kompletteringar. Ansökan, inklusive kompletteringar, som har kommit i sådan tid att nämnden hunnit få underlagen i tid innan planerat möte kommer behandlas på det närmaste inplanerade sammanträdet. 

Det innebär att det kan dröja innan ditt barn kan börja på specialskolan då den aktuella skolan kanske behöver tid för att kunna ordna med ett mottagande. Skolan kan behöva förbereda överlämning från ditt barns tidigare förskola eller skola. Det finns därför risk att barnet inte kan få sin skolstart till höstterminens början. Vi rekommenderar att du tar kontakt med den aktuella skolan för att få veta hur lång tid det tar innan ditt barn kan börja på skolan.

Hur ansöker jag?

Du behöver fylla i ansökningsblanketten till specialskola. Du behöver också skicka med några handlingar som vi behöver för att nämnden ska kunna bedöma om ditt barn ska tas emot i förskoleklass vid specialskola eller specialskola. 

Här hittar du ansökningsblankett

Här finns information om vilka handlingar du behöver skicka med ansökan

Var hittar jag ansökan till förskoleklass vid specialskola?

Du använder samma ansökningsblankett som till specialskola för ansökan om mottagande i förskoleklass vid specialskola. All information om ansökan till specialskola finns här. 

Varför måste vi ansöka en gång till inför årskurs 1 när eleven redan går i förskoleklass på specialskolan?

Förskoleklass och specialskola är olika skolformer. Ni ansöker därför först till förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och tidigt under hösten när ert barn går i förskoleklass kommer ni att få en påminnelse om ansökan till specialskolan samt ansökningsblanketter. Handlingar som ni tidigare skickat in ger ni er tillåtelse att vi får använda. Ni får även meddelande om vilka handlingar ni eventuellt behöver komplettera ansökan med.

Vilka handlingar behöver jag bifoga ansökan?

Det beror på vilken funktionsnedsättning ditt barn har. Läs mer om vilka handlingar vi behöver från dig.

Varför behöver jag skicka in olika bedömningar om mitt barn?

Det är för att ledamöterna i nämnden ska få en klar och tydlig bild av elevens behov och för att kunna avgöra om eleven tillhör någon av specialskolans målgrupper.

Vem kontaktar jag för att få de olika handlingarna som ska bifogas ansökan?

 • Aktuellt personbevis: Du kan beställa aktuellt personbevis på Skatteverkets webbplats eller beställa från ett av deras lokala kontor eller via telefon. Personbeviset du ska beställa heter Utdrag om folkbokföringsuppgifter. Det är viktigt att folkbokföringsadresserna till barnet och vårdnadshavarna finns med. För att personbeviset ska innehålla de uppgifter som vi efterfrågar ska barnets personnummer anges när du beställer beviset.

 • Audiogram eller intyg om CI: Det beställer du från hörselvården eller CI-teamet.

 • Pedagogisk bedömning (PDF-dokument, 67 kB): Be ditt barns nuvarande förskola eller skola fylla i den pedagogiska bedömningen.

 • Medicinsk bedömning: Kontakta ditt barns nuvarande elevhälsa eller BVC alternativt egen läkare.

 • Psykologisk bedömning: Kontakta ditt barns nuvarande elevhälsa eller motsvarande alternativt ta kontakt med din läkare för att få kontakt med psykolog. 

 • Social bedömning: Kontakta ditt barns nuvarande elevhälsa eller motsvarande. Även en kurator utanför skolan kan göra en social bedömning.
 • Tal- och språkutredning: En sådan utredning görs av en logoped, antingen i regionens regi eller via en privatklinik.

 • Synutredning: En sådan utredning görs hos synhabiliteringen eller syncentralen.

Om våra skolors målgrupper

Vilka barn och elever ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola?

Det är Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ditt barn ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola. Läs mer om våra skolors målgrupper:

Läs mer om vad som händer efter ansökan.

Vilka barn tas emot i Hällsboskolan?

Elever som tillhör målgruppen utifrån nämndens beskrivning av grav språkstörning i skollagens mening. Eleven ska på grund av språkstörningen ha så omfattande svårigheter att förstå och att själv göra sig förstådd att det i hög grad påverkar lärandesituationen och det sociala samspelet. Om ett barn är flerspråkigt ska språkstörningen visa sig i samtliga språk. Den språkliga begränsningen ska vidare vara det framträdande problemet och inte endast en konsekvens av språkliga problem till följd av andra diagnoser. En grav språkstörning kan dock förekomma som det framträdande problemet tillsammans med andra funktionsnedsättningar där språkliga kommunikationsproblem även ingår, såsom till exempel autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Läs mer om målgruppen till Hällsboskolan här. 

Kan barn som utöver en grav språkstörning har en annan funktionsnedsättning få plats på Hällsboskolan?

Ja, men språkstörningen ska vara det framträdandet problemet och inte en konsekvens av andra funktionsnedsättningar.

Mitt barn har en hörselnedsättning. Kan hen tas emot i en regional specialskola?

Om ditt barn ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola beror på om ditt barn har en hörselnedsättning och behov av tvåspråkig utbildning i en teckenspråkig miljö. Nämnden gör en bedömning om ditt barn tillhör den regionala specialskolans målgrupp utifrån de handlingar som bifogas ansökan.

Om din ansökan avslås

Vad kan jag göra om mitt barn inte tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola?

När du får besked om att din ansökan avslås finns alltid information om hur du går tillväga om du har frågor om beslutet. Du har möjlighet att överklaga ett beslut som gäller avslag om mottagande i specialskolan årskurs 1-10.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Du kan också söka information om vilka skyldigheter ordinarie skola har gällande anpassningar och särskilt stöd till elever i behov av stöd i skolan. Du kan även vända dig till lärare, rektor eller annan personal på ordinarie skola för att tipsa om att Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge stöd och råd till skolan i olika former.

Om skolskjuts

Vem ansvarar för skolskjutsen?

Det gör vi på skolan. Det kostar inget för dig som vårdnadshavare.

Vem får skolskjuts och hur länge?

Elever i förskoleklass till årskurs 4 får skolskjuts med taxi och elever från årskurs 5 åker kollektivt med skolkort som de får av skolan. Elever med långt avstånd kan få dispens för att fortsätta få skolskjuts med taxi även efter årskurs 4.

Om elevresor på specialskolan.

Om boende

Har ni boende för elever?

De flesta av våra specialskolor erbjuder boende för elever, men inte alla. På respektive skolas webbsida finns information om skolan erbjuder boende. Om skolan inte erbjuder boende, ta kontakt med skolan för att diskutera behovet av boende för ditt barn.

Hur ansöker vi om boende för vårt barn? Vad avgör om vårt barn får plats på boendet?

Ansökan sker på en särskild blankett som du kan få av skolan vid behov. Elever som bor långt från skolan prioriteras när det gäller att få plats på skolans boende.

Om deltidsutbildning

Har ni deltidsutbildning?

Ja, vi erbjuder deltidsutbildning till elever som är döva eller har hörselnedsättning och tillhör målgruppen för våra regionala specialskolor. Vi erbjuder också fjärrundervisning i svenskt teckenspråk som komplement till deltidsutbildningen. Kontakta den skola du är intresserad av för att diskutera möjligheten till deltidsutbildning. Du hittar kontaktuppgifter på våra skolsidor.

Var hittar jag ansökningshandlingar till deltidsutbildning?

Ansökan till deltidsutbildning.

Du skickar ifylld blankett till den skola som du söker till. Kontakta gärna skolans rektor innan ansökan för att besöka skolan, få mer information och diskutera vad skolan kan erbjuda innan du söker till deltidsutbildningen.

Vanliga frågor och svar

Om ansökan, specialskola och förskole-klass vid specialskola.

Här samlar vi vanliga frågor och svarar på dem. Har du också en fråga? Kontakta oss om du inte hittar svaret här. 

Frågor om ansökan

Kan vi komma på besök innan vi ansöker?
Kan vi få information i förväg?

Ni är absolut välkomna på besök!

Kontakta oss.

Vi visar er runt i skolan och
ger er information om vår verksamhet.

Du hittar kontakt-uppgifter till skolorna
på sidorna om våra skolor.

När är sista dagen jag kan söka
till förskoleklass eller specialskolan?

Sista ansöknings-datum är 15 november.

Då ska både ansökan och allt som behövs
ha kommit in till oss på
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det gäller alla som vill börja på hösten följande år.

Förskoleklass och specialskola är olika skol-former.

Om du har ett barn som går i förskoleklass i år
måste du därför ansöka på nytt till årskurs ett.

Sista dagen att söka: 15 november.

För elever som vill börja annan tid på året

Ansökningar som kommer efter den 15 november
tar vi hand om så snart som möjligt.

Det är en nämnd som bestämmer om
ditt barn kan få börja eller inte.

Kontakta gärna den specialskola du vill välja.

Fråga hur lång tid det tar
innan ditt barn kan börja på skolan
eller i förskoleklass där.

Vem bestämmer om mitt barn får en plats
i förskoleklass vid specialskola
eller i specialskolan?

Det är en nämnd som fattar beslut om
barnet kan få börja.

Men sen är det rektorn som bestämmer
när ditt barn kan få plats i den skola du väljer.

Nämnden heter så här:
Nämnden för mottagande i specialskolan
och för Rh-anpassad utbildning.

Läs mer om nämnden här.

Vad händer om jag skickar in min ansökan
efter den 15 november?

Då kan det ta ett tag innan
ditt barn kan börja på skolan eller i förskoleklassen.

Men nämnden som bestämmer om ansökan
har flera möten under året.

De kan ta upp din ansökan
på ett kommande möte.

De behöver bara lite tid på sig att förbereda sig.

Ansökan måste också innehålla
allt nämnden behöver för ett beslut.

Om du får ett ja på din ansökan
kan också skolan behöva lite tid på sig
att förbereda sig.

Det finns därför risk att barnet inte
kan börja i skolan med de andra barnen
i början av höst-terminen.

Kontakta gärna specialskolan och fråga
hur lång tid det kan ta
innan ditt barn kan börja.

Hur ansöker jag?

Fyll i ansöknings-blanketten.
Blanketten finns på sidan
Så här söker du till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Vilken funktions-nedsättning har ditt barn?

Vilken skola vill du välja?

Välj sen blankett.

På samma sida hittar du också info om
vad du behöver skicka med
i ansökan.

Var hittar jag ansökan till
förskoleklass vid specialskola?

Du använder samma ansökningsblankett
som till specialskola.

Blanketterna finns på sidan
Så här söker du till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Där finns också info om
vad du måste skicka med i ansökan.

Mitt barn går redan i
förskoleklass på specialskolan.
Varför måste jag ansöka en gång till
när barnet ska börja i årskurs 1?

Därför att det är olika skol-former.

Vi kommer att påminna dig om det.

Det gör vi tidigt under hösten när
ditt barn går i förskoleklass.

Du kommer att få ansöknings-blanketter.

Vi kommer också att skriva
vad du behöver skicka med i ansökan.

Vilka handlingar måste jag
skicka med i ansökan?

Det beror på vilken funktions-nedsättning ditt barn har.

Information finns på sidan
Handlingar att lägga till i ansökan till specialskolan.

Varför måste jag skicka in
bedömningar om mitt barn?

De som bestämmer
vem som får börja i specialskolan
behöver bedömningarna.

Det är för att de ska veta
vad eleven har för behov.

Vem ska jag kontakta
för att få de olika handlingarna
som jag ska skicka med i ansökan?

Några av de här handlingarna måste alla skicka in.

Andra behövs bara på vissa skolor.

Titta efter vad du behöver skicka.

 • Person-bevis:
  Beställ ett personbevis från Skatteverket.
  Du kan beställa det via deras hemsida
  eller gå till deras kontor
  eller ringa dem.
  Personbeviset heter så här:
  Utdrag om folkbokföringsuppgifter.
  Det är viktigt att både barnets och föräldrarnas
  folk-bok-förings-adresser finns med.
  Ange barnets person-nummer när du beställer beviset.
 • Audiogram eller intyg om CI:
  Beställ det från hörsel-vården eller CI-teamet.
 • Pedagogisk bedömning:
  Be ditt barns nuvarande förskola eller skola
  fylla i en pedagogisk bedömning.
 • Medicinskt underlag:
  Be ditt barns elev-hälsa eller egen läkare
  om ett medicinskt underlag.
 • Psykologiskt underlag:
  Be ditt barns elev-hälsa eller egen läkare
  att ordna en psykologisk bedömning.
 • Tal- och språk-utredning:
  Gör en utredning hos en logoped.
  Det kan antingen vara via regionen
  eller via en privat-klinik.
 • Syn-utredning:
  Gör en utredning hos syn-habiliteringen
  eller syncentralen.

Frågor om våra skolors mål-grupper

Kan vi komma på besök innan vi ansöker?
Kan vi få information i förväg?

Ni är absolut välkomna på besök!

Kontakta oss.

Vi visar er runt i skolan och
ger er information om vår verksamhet.

Du hittar kontakt-uppgifter till skolorna
på sidorna om våra skolor.

När är sista dagen jag kan söka
till förskoleklass eller specialskolan?

Sista ansöknings-datum är 15 november.

Då ska både ansökan och allt som behövs
ha kommit in till oss på
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det gäller alla som vill börja på hösten följande år.

Förskoleklass och specialskola är olika skol-former.

Om du har ett barn som går i förskoleklass i år
måste du därför ansöka på nytt till årskurs ett.

Sista dagen att söka: 15 november.

För elever som vill börja annan tid på året

Ansökningar som kommer efter den 15 november
tar vi hand om så snart som möjligt.

Det är en nämnd som bestämmer om
ditt barn kan få börja eller inte.

Kontakta gärna den specialskola du vill välja.

Fråga hur lång tid det tar
innan ditt barn kan börja på skolan
eller i förskoleklass där.

Vem bestämmer om mitt barn får en plats
i förskoleklass vid specialskola
eller i specialskolan?

Det är en nämnd som fattar beslut om
barnet kan få börja.

Men sen är det rektorn som bestämmer
när ditt barn kan få plats i den skola du väljer.

Nämnden heter så här:
Nämnden för mottagande i specialskolan
och för Rh-anpassad utbildning.

Läs mer om nämnden här.

Vad händer om jag skickar in min ansökan
efter den 15 november?

Då kan det ta ett tag innan
ditt barn kan börja på skolan eller i förskoleklassen.

Men nämnden som bestämmer om ansökan
har flera möten under året.

De kan ta upp din ansökan
på ett kommande möte.

De behöver bara lite tid på sig att förbereda sig.

Ansökan måste också innehålla
allt nämnden behöver för ett beslut.

Om du får ett ja på din ansökan
kan också skolan behöva lite tid på sig
att förbereda sig.

Det finns därför risk att barnet inte
kan börja i skolan med de andra barnen
i början av höst-terminen.

Kontakta gärna specialskolan och fråga
hur lång tid det kan ta
innan ditt barn kan börja.

Hur ansöker jag?

Fyll i ansöknings-blanketten.
Blanketten finns på sidan
Så här söker du till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Vilken funktions-nedsättning har ditt barn?

Vilken skola vill du välja?

Välj sen blankett.

På samma sida hittar du också information om
vad du behöver skicka med
i ansökan.

Var hittar jag ansökan till
förskoleklass vid specialskola?

Du använder samma ansökningsblankett
som till specialskola.

Blanketten finns på sidan
Så här söker du till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Där finns också information om
vad du måste skicka med i ansökan.

Mitt barn går redan i
förskoleklass på specialskolan.
Varför måste jag ansöka en gång till
när barnet ska börja i årskurs 1?

Därför att det är olika skol-former.

Vi kommer att påminna dig om det.

Det gör vi tidigt under hösten när
ditt barn går i förskoleklass.

Du kommer att få ansöknings-blanketter.

Vi kommer också att skriva
vad du behöver skicka med i ansökan.

Vilka handlingar måste jag
skicka med i ansökan?

Det beror på vilken funktionsnedsättning ditt barn har.

Information finns på sidan
Handlingar att lägga till i ansökan till specialskolan.

Varför måste jag skicka in
bedömningar om mitt barn?

De som bestämmer
vem som får börja i specialskolan
behöver bedömningarna.

Det är för att de ska veta
vad eleven har för behov.

Vem ska jag kontakta
för att få de olika handlingarna
som jag ska skicka med i ansökan?

Några av de här handlingarna måste alla skicka in.

Andra behövs bara på vissa skolor.

Titta efter vad du behöver skicka.

 • Person-bevis:
  Beställ ett personbevis från Skatteverket.
  Du kan beställa det via deras hemsida
  eller gå till deras kontor
  eller ringa dem.
  Personbeviset heter så här:
  Utdrag om folkbokföringsuppgifter.
  Det är viktigt att både barnets och föräldrarnas
  folk-bok-förings-adresser finns med.
  Ange barnets person-nummer när du beställer beviset.
 • Audiogram eller intyg om CI:
  Beställ det från hörsel-vården eller CI-teamet.
 • Pedagogisk bedömning:
  Be ditt barns nuvarande förskola eller skola
  fylla i en pedagogisk bedömning.
 • Medicinskt underlag:
  Be ditt barns elev-hälsa eller egen läkare
  om ett medicinskt underlag.
 • Psykologiskt underlag:
  Be ditt barns elev-hälsa eller egen läkare
  att ordna en psykologisk bedömning.
 • Tal- och språk-utredning:
  Gör en utredning hos en logoped.
  Det kan antingen vara via regionen
  eller via en privat-klinik.
 • Syn-utredning:
  Gör en utredning hos syn-habiliteringen
  eller syncentralen.

Frågor om du får nej på din ansökan

Vad kan jag göra om mitt barn inte
får börja i förskole-klass vid specialskola
eller i specialskolan?

Du kommer att få information om det.

 • Om du får ett avslag till årskurs 1 till 10 i specialskolan
  kan du överklaga.
 • Skolor har skyldighet att göra anpassningar.
  De måste ge särskilt stöd till elever
  som behöver det.
 • Du kan kontakta oss på
  Specialpedagogiska skolmyndigheten
  om du har frågor.

Här kan du läsa mer:

Frågor om skol-skjuts

Vem ansvarar för skolskjutsen?

Det gör vi på skolan.

Det kostar inget för dig som förälder.

Vem får skolskjuts?
Hur länge får de det?

Elever i förskole-klass till årskurs 4
får skolskjuts med taxi.

Från årskurs 5 åker de kollektivt
med skol-kort.

Skolkort får de av skolan.

Elever som har långt till skolan
kan vi göra ett undantag för.

De kan då fortsätta åka taxi efter årskurs 4.

Läs mer om elevresor på specialskolan.

Frågor om boende

Har ni boende för elever?

De flesta av våra specialskolor
har boende för elever.
Men inte alla.

Titta på skolans hemsida.

Kontakta skolan om den inte har boende.

Fråga hur ni kan lösa det för ditt barn.

Hur ansöker vi om boende för vårt barn?

Ansök på en blankett för boende.

Den får du av skolan.

Vilka får plats på boendet?

Elever som bor långt från skolan
går före elever som bor nära.

Läs mer om boende

Frågor om deltids-utbildning

Har ni deltidsutbildning?

Ja, för elever som är döva eller
har nedsatt hörsel.

De behöver också höra till
målgruppen för våra regionala specialskolor.

Fjärr-undervisning

Vi erbjuder också undervisning på distans
i svenskt tecken-språk.

Är du intresserad?

Kontakta den specialskola du är intresserad av.

Tala med dem om möjligheten till
deltidsutbildning för ditt barn.

Du hittar kontakt-uppgifter
på sidorna om våra skolor.

Hur söker jag till
deltids-utbildning?

Blanketten finns på sidan
Ansökan till deltidsutbildning

Fyll i blanketten och skicka den
till den skola som du söker till.

Kontakta gärna skolans rektor innan.

Säg att du vill besöka skolan,
få mer information och
diskutera vad skolan kan göra för ditt barn.

Publicerat fredag 11 februari 2022