Vad händer efter ansökan

Här får du veta hur handläggningen av ansökningar går till, hur beslut fattas och vad du kan göra om du har frågor. 

Handläggning av ansökan

När din ansökan har kommit in till Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer vi skicka ett brev till dig med bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Handläggaren kommer att be dig komplettera din ansökan om den saknar nödvändiga handlingar eller uppgifter.

I brevet får du veta på vilket nämndssammanträde som nämnden har för avsikt att gå igenom din ansökan och fatta ett beslut. 

På nämndsammanträdet föredrar handläggaren ärendet och sedan är det nämnden som fattar själva beslutet om ditt barns mottagande i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola. Efter beslut i nämnden tar det ungefär tre veckor innan du får ett besked.

Om du har frågor under ansökningstiden så ska du kontakta våra handläggare. Du hittar kontaktuppgifter på denna sida. Våra handläggare svarar gärna på frågor från vårdnadshavare. Frågor om ansökan kan du ställa via telefonsamtal eller e-post. 

Du som är yrkesverksam och möter barn med funktionsnedsättning kan också kontakta våra handläggare. Då får du veta mer om ansökan och kriterier för att tas emot i förskoleklass vid specialskola och i specialskola. 

Hur nämnden fattar beslut

På sidan Ansökan till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola finns mer information om vilka målgrupper som tas emot i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola. Där finns även vilka kriterier som ligger till grund för nämndens bedömning av din ansökan. Nämnden prövar varje ansökan utifrån samtliga målgrupper. 

Sex sammanträden under året

Nämnden har ungefär 6 sammanträden under perioden september - maj för att gå igenom alla ansökningar till förskoleklass vid specialskola och specialskolan. Då sista ansökningsdatum är den 15 november för skolstart till höstterminen nästkommande år kommer flest antal ansökningar in vid det datumet.

Hur bedömningen går till

Nämndens ledamöter har tillgång till samtliga handlingar som kommit in i ärendet. På så sätt kan de ta del av all information i ärendet. Nämnden kan ha kontakt med varandra under perioden fram till sammanträdet och diskutera underlagen.

På själva sammanträdesdagen föredrar handläggaren varje ärende och nämnden prövar varje ansökan utifrån alla specialskolans målgrupper.

Skriftligt besked om beslut

När protokollet för sammanträdet är klart får du ett skriftligt besked om nämndens beslut. Samtidigt underrättar handläggaren också barnets hemkommun om beslutet.

Vad händer efter beslut?

Om du får beslut om mottagande i specialskolan

Du får först ett skriftligt besked om att ditt barn tas emot i specialskolan eller förskoleklass vid specialskola. Därefter får du ett brev från rektor på den skola där barnet får sin skolplacering med information om vilket datum ditt barn kan börja skolan. Din hemkommun får också information om tidpunkt för ditt barns skolstart. 

Inför ditt barns skolstart kommer skolan skicka mer information, bjuda in ditt barn till besök samt arrangera överlämning från tidigare verksamhet. Detta för att ditt barn ska få en så bra inskolning som möjligt.

Om du får beslut om avslag på din ansökan

Skulle nämnden avslå din ansökan skickar vår handläggare ett skriftligt besked om beslutet till dig och till barnets hemkommun. Det är då hemkommunens ansvar att se till att ditt barn får plats i förskoleklass eller skola. Den ordinarie grundskolan och grundsärskolan kan ansöka om att få specialpedagogiskt stöd.

Om du har frågor om beslutet kan du kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är nämndens ordförande som ska besvara dina frågor om beslutet. Vår handläggare förmedlar din önskan om kontakt till ordförande i nämnden. Mer information om hur du går tillväga finns i brevet med beslutet.

Om du får avslag på din ansökan till specialskolan årskurs 1-10 så har du möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Överklaga ett beslut om avslag till specialskolan årskurs 1-10

Om du har fått avslag på din ansökan får du ett separat brev någon dag efter själva underrättelsen om beslutet. Där finns information om vilken dag som är sista dagen som du kan överklaga avslagsbeslutet. Vad ett överklagande ska innehålla kan du läsa mer om på Skolväsendets överklagandenämnds webbsida. Om du vill överklaga skickar du in ditt överklagande till Specialpedagogiska skolmyndigheten. När myndigheten har tagit emot överklagandet prövar myndigheten om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnas överklagandet och övriga handlingar i ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd utreder och beslutar vanligtvis om att antingen bifalla eller avslå överklagandet. De kan även upphäva tidigare beslut om avslag och återförvisa det till Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Det betyder att vår nämnd ska pröva ansökningen igen. Det kan innebära att du behöver komma in med nya handlingar. När de fattat sitt beslut skickar de ett brev med beslutet till både dig och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beslutar Skolväsendets överklagandenämnd att bifalla överklagandet får rektorn på den aktuella specialskolan information från handläggaren. Skolan skriver då ett meddelande om skolstart som skickas till dig. Där står det vilket datum ditt barn ska börja i specialskolan.

Det här händer efter ansökan

Här får du veta hur det går till

när vi tar hand om din ansökan.

Vi berättar hur vi fattar beslut och

vad du kan göra om du har frågor.

Du kan även överklaga ett beslut

om du inte är nöjd med det.

Vi förklarar hur du ska göra.

Så här handlägger vi ansökan

När Specialpedagogiska skolmyndigheten

har fått din ansökan

tittar en hand-läggare igenom den.

Finns alla uppgifter vi behöver?

Sen skickar vi ett brev till dig.

Där står att vi har fått din ansökan.

Om det är något som saknas

skriver vi det i brevet.

Du måste då skicka det som behövs till oss.

 

I brevet får du veta när vi kommer att

diskutera din ansökan.

Det är en nämnd som gör det på ett möte.

Så här heter nämnden:

Nämnden för mottagande i specialskola

och för Rh-anpassad utbildning.

Det är de som bestämmer om

ditt barn får börja i specialskolan

eller i förskole-klass.

 

Efter att de har haft möte

tar det ungefär tre veckor

tills du får veta hur det har gått.

 

Har du frågor under ansöknings-tiden?

 

Om du är förälder till ett barn

Kontakta våra handläggare.

Du hittar kontakt-uppgifter på den här sidan.

Ring eller mejla.

Våra handläggare svarar gärna på frågor.

 

Om du jobbar med barn med

funktions-nedsättning

Kontakta våra handläggare.

De kan berätta mer om hur man ansöker.

De kan förklara vad som krävs för att

få börja i specialskola eller förskoleklass där.

 

Så här fattar nämnden beslut

På sidan vem tillhör specialskolans målgrupp

kan du läsa mer om vilka barn som

kan få börja i specialskola eller förskoleklass.

Nämnden följer de här reglerna.

De tittar också på ditt barns behov.

Sen bestämmer de utifrån det.

 

Nämnden har sex möten under året

Nämnden träffas ungefär sex gånger

mellan september och maj.

Då går de igenom alla ansökningar.

Den 15 november är sista dagen för att söka.

Vi får därför in flest ansökningar i november.

 

Så här går bedömningen till

Handläggaren skickar ansökningarna till nämnden.

De får ansökningarna ungefär två veckor innan de ska ha möte.

De som sitter i nämnden läser igenom allt som har kommit in.

De kan ha kontakt med varandra

och diskutera ansökningarna.

 

Handläggaren är med på mötet och

presenterar varje ansökan.

Nämnden funderar om barnet hör till

någon av specialskolans målgrupper.

Sen bestämmer de sig.

 

Beslutet är skriftligt

Nämndens sekreterare antecknar i ett protokoll

vad de har bestämt.

Efter det får du ett brev hem.

Det är handläggaren som skickar det.

Handläggaren informerar också

barnets hem-kommun.

 

Har du frågor om beslutet?

Det är nämndens ordförande

som svarar på frågor om beslutet.

Kontakta handläggaren och säg

att du har frågor.

Handläggaren kontaktar då ordföranden

och säger att du gärna vill fråga något.

 

Det här händer om du får

ett ja på beslutet

Först får du ett brev om att

ditt barn får börja i specialskolan

eller i förskoleklass.

Sen får du ett brev från rektorn

på ditt barns nya skola.

Där står när barnet kan börja.

 

Varje skolas rektor bedömer

när de kan ta emot nya elever.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

informerar barnets hemkommun.

 

Inför ditt barns skol-start

kommer skolan att skicka mer information.

Skolan kommer att bjuda in ditt barn

att komma på besök.

Barnets gamla skola kommer att

ge information till den nya.

Det här gör vi för att ditt barn ska få

en så bra start som möjligt i sin nya skola.

 

Om du får ett nej från nämnden

Vår handläggare skickar brev till dig och

till barnets hemkommun

om du skulle få ett avslag på ansökan.

Då ordnar hemkommunen en plats

i skola eller förskoleklass.

Barnets skola kan sen ansöka om

special-pedagogiskt stöd.

 

Har du frågor om avslaget?

Kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten

om du har frågor om beslutet.

Det står i brevet du får

hur du ska göra.

 

Är du inte nöjd med beslutet?

 

Specialskolan

Det går att överklaga

om du får nej på din ansökan till

specialskolan årskurs 1 till 10.

Då tittar vi på det en gång till.

Läs mer längre ner på sidan.

 

Förskoleklass

Skol-väsendets överklagande-nämnd

har sagt att de inte prövar överklaganden

till förskoleklass.

 

Så överklagar du ett avslag

till specialskolan årskurs 1 till 10

Har du fått ett nej? Vill du överklaga?

Då har du tre veckor på dig.

Skicka din överklagan till oss på

Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Vi börjar med att kolla att

din överklagan har kommit in i rätt tid.

Om ja, då skickar vi alla papper till

Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Nämnden kan ändra sig ibland och säga

att barnet får börja på specialskolan.

I så fall tittar överklagandenämnden på ärendet igen.

De bestämmer sen om det blir ett ja eller ett nej.

 

När de är klara skickar de ett brev till dig.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

får också ett brev.

Vår handläggare skickar sen ett brev

till rektorn på specialskolan

ifall ditt barn får börja där.

I så fall får du ett meddelande av rektorn

om skolstart.

Där står det vilket datum

ditt barn ska börja i specialskolan.

 

Publicerat fredag 26 augusti 2022