Illustration En kvinna sitter och skriver med penna och papper. EN bärbar dator och ett äpple står på skrivbordet.

Vad händer efter ansökan

Här får du veta hur handläggningen av ansökningar går till, hur beslut fattas och vad du kan göra om du har frågor. Du kan även överklaga ett beslut.

Handläggning av ansökan

När din ansökan har kommit in till Specialpedagogiska skolmyndigheten skapar vår registrator ett ansökningsärende. Handläggaren går först igenom de handlingar som kommit in till myndigheten. Därefter skickar vi ett brev till dig med bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. I samma brev begär handläggaren också kompletteringar om det skulle saknas obligatoriska handlingar eller uppgifter vid ansökan.

I brevet får du veta på vilket nämndmöte din ansökan kommer att tas upp. Efter beslut i Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning tar det ungefär tre veckor innan du får ett besked.

Handläggaren sammanställer uppgifterna i ansökan i ett beslutsunderlag som nämnden får tillgång till cirka två veckor innan inplanerat sammanträde. På nämndsammanträdet föredrar handläggaren ärendet och sedan är det nämnden som fattar själva beslutet. Beslutet berör ditt barns mottagande i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola.

Om du har frågor under ansökningstiden så ska du kontakta våra handläggare. Du hittar kontaktuppgifter till handläggare på denna sida. Våra handläggare som tar hand om alla ansökningar för nämndens räkning svarar gärna på frågor från vårdnadshavare. Frågor om ansökan tas emot via telefonsamtal eller e-post. 

Om du är yrkesverksam och möter barn med funktionsnedsättning så kan du kontakta våra handläggare. Då får du veta mer om ansökan och kriterier för att tas emot i förskoleklass vid specialskola och i specialskola. 

Hur nämnden fattar beslut

På sidan om hur ansökan går till finns mer information om vilka målgrupper som tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och i specialskola. Där finns även vilka kriterier som ligger till grund för nämndens bedömning av din ansökan. Nämnden prövar varje ansökan utifrån samtliga målgrupper, oavsett vilken specialskola ansökan gäller.

Sex sammanträden under året

Nämnden har ungefär 6 sammanträden under perioden september - maj för att gå igenom alla ansökningar till förskoleklass vid specialskola och specialskolan. Då sista ansökningsdatum är den 15 november för skolstart till höstterminen nästkommande år kommer flest antal ansökningar in vid det datumet.

Hur bedömningen går till

Cirka två veckor innan inplanerat sammanträde får nämnden ta del av underlag från handläggaren. Nämndens ledamöter har dock tillgång till samtliga handlingar som kommit in i ärendet. På så sätt kan de ta del av all information i ärendet. Nämnden kan ha kontakt med varandra under perioden fram till sammanträdet och diskutera underlagen.

På själva sammanträdesdagen föredrar handläggaren varje ärende och nämnden prövar varje ansökan utifrån alla specialskolans målgrupper.

Skriftligt besked om beslut

Efter sammanträdet sammanställer sekreterare i nämnden ett protokoll som nämndens ordförande undertecknar. Efter det får du ett skriftligt besked om nämndens beslut från handläggaren. Samtidigt underrättar handläggaren också barnets hemkommun om beslutet.

Om frågor från vårdnadshavare eller annan kommer in angående besluten är det nämndens ordförande som ska besvara dessa. Handläggaren förmedlar önskan om kontakt till ordförande i nämnden.

Vad händer efter beslut?

Du får först ett skriftligt besked om att ditt barn tas emot i specialskolan eller förskoleklass vid specialskola. Därefter får du ett brev från rektor på den skola där barnet tas emot med information om vilket datum ditt barn kan börja skolan.

Varje skolas rektor bedömer när det finns möjlighet att ta emot nya elever och meddelar när just ditt barn kan börja. Specialpedagogiska skolmyndigheten underrättar också barnets hemkommun om tidpunkt för skolstart.

Inför ditt barns skolstart kommer skolan skicka mer information, bjuda in ditt barn till besök samt arrangera överlämning från tidigare verksamhet. Detta för att ditt barn ska få en så bra inskolning som möjligt.

Om du får avslag

Skulle nämnden avslå din ansökan skickar vår handläggare ett skriftligt besked om beslutet till dig och till barnets hemkommun. Det är då hemkommunens ansvar att se till att ditt barn får plats i förskoleklass eller skola. Den ordinarie grundskolan och grundsärskolan kan ansöka om att få specialpedagogiskt stöd.

Om du har frågor om beslutet kan du kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mer information om hur du går tillväga finns i brevet där beslutet redogörs.

Om du får avslag på din ansökan till specialskolan årskurs 1-10 så har du möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Överklaga ett beslut om avslag till specialskolan årskurs 1-10

Du har möjlighet att överklaga ett beslut som gäller avslag om mottagande i specialskolan årskurs 1-10 inom tre veckor. I så fall skickar du in ditt överklagande till Specialpedagogiska skolmyndigheten. När myndigheten har tagit emot överklagandet prövar myndigheten om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnas överklagandet och övriga handlingar i ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd. Om Nämnden ändrar sitt beslut efter överklagandet överlämnas även det nya beslutet till Överklagandenämnden. Detta är i enlighet med förvaltningslagen (2017:900). Om ärendet lämnas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd får du information om det.

Skolväsendets överklagandenämnd utreder och beslutar sedan om att avslå eller bifalla överklagandet. När de beslutat att avslå eller bifalla överklagandet skickar de ett brev med beslutet till både dig och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beslutar Skolväsendets överklagandenämnd att bifalla överklagandet får rektorn på den aktuella specialskolan information från handläggaren. Skolan skriver då ett meddelande om skolstart som skickas till dig. Där står det vilket datum ditt barn ska börja i specialskolan.

Publicerat måndag 7 september 2020