Närbild på en hand som undertecknar ett dokument

Blanketter och handlingar för ansökan till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Här hittar du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du behöver bifoga ansökan. Det kan behövas olika handlingar beroende på vilken funktionsnedsättning barnet har. Du använder samma blankett oavsett om du ska söka till förskoleklass vid specialskola eller till specialskolan årskurs 1-10. 

Ladda ned den ansökningsblankett som gäller för den skola som riktar sig till målgruppen för den funktionsnedsättning som ditt barn har:

Dubbelkolla på blanketten vilka handlingar du behöver skicka med ansökan. På denna sida kan du även läsa mer om vilka handlingar du behöver skicka med ansökan, varför vi behöver dessa och hur du kan beställa underlagen.

Fyll i din blankett i webbläsaren och skriv sedan ut den, eller skriv ut blanketten och fyll i för hand. Om det inte går att fylla i blanketten i webbläsaren måste du spara den till datorn, och sedan öppna den i Acrobat.

Glöm inte att underteckna blanketten både ansökan på sidan 3 och samtyckena på sidan 4 innan du skickar den till oss per post. Adressen står på ansökningsblanketten.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan du beställa den från oss. Du beställer blanketten via e-post sokaskola@spsm.se eller via telefon 010-473 51 00.

Det är du som vårdnadshavare som ansöker om att ditt barn ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola. Om ni är två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan.

Obligatoriska handlingar för ansökan till förskoleklass vid specialskola och till specialskolan

Förutom en ifylld ansökningsblankett behöver vi även några handlingar om ditt barn. Detta för att Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning ska kunna bedöma om ditt barn tillhör någon av specialskolans målgrupper. Några handlingar är likadana för alla målgrupper medan vissa handlingar gäller specifikt en målgrupp. Här kan du se vilka handlingar som vi behöver av dig i samband med ansökan oavsett vilken funktionsnedsättning ditt barn har. 

 1. Aktuellt personbevis
  Personbeviset ska innehålla
  • barnets personuppgifter och folkbokföringsadress
  • vårdnadshavares personuppgifter och folkbokföringsadress
  Personbeviset som visar dessa uppgifter heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och du beställer det från Skatteverket på telefon eller besöker ett kontor.
  När du beställer personbeviset ska barnets personnummer anges, för att vi ska kunna få de uppgifter vi behöver. Därefter skickar Skatteverket det med post till barnets folkbokföringsadress. 

  Du kan ringa Skatteverket 0771-567 567 eller besöka något av Skatteverkets kontor.

 2. Pedagogisk bedömning som inte är äldre än 6 månader utfärdat av en pedagog. Be ditt barns nuvarande förskola eller skola fylla i den pedagogiska bedömningen (PDF-dokument, 189 kB). Om skolan väljer att använda en annan mall ska innehållet motsvara de frågor som ställs i blanketten ovan. Enligt skollagen ska barn tas emot i specialskolan om de på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan. En pedagogisk bedömning ger en bild av vilka utmaningar och hinder ett barn har i sitt lärande. Det visar också om ordinarie skola gjort de anpassningar och särskilda åtgärder som de har en skyldighet att göra. Det är också viktigt att barnet själv får uttrycka sin åsikt kring sin skolsituation utifrån ett barnrättsperspektiv. Det är möjligt i den pedagogiska bedömningen då lärare och annan skolpersonal har daglig kontakt och kommunikation med barnet.

 3. Aktuellt medicinskt eller psykologiskt underlag för eventuella ytterligare funktionsnedsättningar. Be ditt barns nuvarande elevhälsa alternativt egen läkare om att få detta underlag. Underlaget får inte vara äldre än 24 månader. Om ett barn har ytterligare funktionsnedsättning, som till exempel ADHD eller autism, kan det påverka barnets förmåga till lärande och kommunikation. Underlaget är därför viktigt för att nämnden ska kunna göra en riktig bedömning om barnet tillhör någon av målgrupperna.

Ansökningsblanketter och andra specifika handlingar vid ansökan

För elever som är döva eller har hörselnedsättning

Ansökan till en regional specialskola: Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan eller förskoleklass vid någon av dessa skolor

Vilket upptagningsområde varje skola har regleras i SKOLFS 2011:127.

Du behöver även skicka med ett intyg om CI eller ett audiogram som inte är äldre än 18 månader till ansökan. Du beställer ett sådant intyg från hörselvården eller CI-teamet.

För elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning samt för elever med tidig dövblindhet

Ansökan till Åsbackaskolan eller förskoleklass vid Åsbackaskolan

Du behöver även bifoga följande handlingar till ansökan:

 • Intyg om CI eller audiogram som inte är äldre än 18 månader. Du beställer ett sådant intyg från hörselvården eller CI-teamet.
 • Utvecklingsbedömning, som är gjord av en psykolog och inte är äldre än 24 månader.

För elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Ansökan till Ekeskolan eller förskoleklass vid Ekeskolan

Du behöver även bifoga följande handlingar till ansökan:

 • Synutredning som inte är äldre än 12 månader. En sådan utredning får du från regionens synhabilitering eller syncentral.
 • Utvecklingsbedömning som är gjord av en psykolog och inte är äldre än 24 månader.

För elever med grav språkstörning

Ansökan till Hällsboskolan Umeå eller Hällsboskolan Stockholm eller förskoleklass vid någon av dessa skolor

Ansökningsblankett för elev med grav språkstörning (PDF-dokument, 199 kB) 

Blankett för pedagogisk bedömning för ansökan till förskoleklass och specialskolan. (PDF-dokument, 189 kB)

Du behöver även bifoga följande handlingar:

 • Tal- och språkutredning av logoped. Utredningen ska inte vara äldre än 12 månader. Det är en logoped som utreder språkstörning. Ladda gärna ned vår stödblankett för logopedisk bedömning. (PDF-dokument, 64 bytes) Stödblanketten anger vad en utredning ska innehålla för att underlätta för nämnden att göra en bedömning om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp. Logopeden kan sätta olika diagnoser kopplade till språkstörning, till exempel generell språkstörning. Då det saknas en diagnos för grav språkstörning kan bedömningen och definitionen av grav språkstörning se olika ut utifrån vem som gör bedömningen och i vilket sammanhang det görs. När det gäller Hällsboskolans målgrupp har nämnden tagit fram en definition av grav språkstörning i skollagens mening. Ledamöterna i nämnden utgår från denna definition och fattar beslut om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp. Beslutet fattas genom att bedöma om ditt barns språkstörning är att anses som grav utifrån tal- och språkutredningen, tillsammans med övriga underlag i ansökan.
 • Utvecklingsbedömning som är gjord av psykolog. Bedömningen ska inte vara äldre än 24 månader. Det är en psykolog som ska utföra utvecklingsbedömningen. Ladda gärna ned vår Stödblankett för psykologisk bedömning. (PDF-dokument, 74 bytes)  I utvecklingsbedömning ska det bland annat finnas information om det finns en skillnad mellan barnets olika förmågor. Bedömningen ska underlätta för nämnden att göra en bedömning om ditt barn tillhör Hällsboskolans målgrupp.

Om det saknas någon handling

Om du skickar in en ofullständig ansökan, till exempel att det saknas någon handling, skickar vi brev till dig om att du behöver komplettera ansökan med det som saknas. Det är viktigt med ett komplett underlag så att nämnden får en helhetsbild av ditt barns behov och förutsättningar. Saknas handlingar kan det innebära att beslut tas på ett underlag som inte är komplett. Det är därför viktigt att skicka med alla handlingar som vi behöver för att bedöma din ansökan. 

Vad händer efter att du skickat in ansökan?

Publicerat torsdag 3 juni 2021