Inlämnande av anbud

Anbud ska lämnas i elektronisk form (t.ex. inskannade dokument i PDF-format) via upphandlingssystemet Visma TendSign.

Upphandlingssystemet TendSign

För tillgång till TendSign krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering får anbudsgivaren omedelbart tillgång till systemet. Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSigns support via telefon: 0771-440 200 eller per e-post: tendsignsupport@visma.com.

Begäran om sekretess

För de fall anbudsgivare vill begära kommersiell sekretess för sitt anbud finns blankett för detta bilagt förfrågningsunderlaget. Begäran ska bifogas anbudet i elektronisk form.

Efter avslutad upphandling är såväl beslut som samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt offentliga. De rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud eller andra handlingar är mycket begränsade när upphandlingen avslutats.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan dock ge skydd åt enskild som ingått avtal med myndighet. Denna sekretess gäller under förutsättning att det av särskild anledning kan befaras att ett offentliggörande kan medföra ekonomisk skada för anbudsgivaren.

För att SPSM ska kunna sekretessbelägga anbud eller del av anbud måste anbudsgivaren skriftligen begära att uppgift ska hållas hemlig, ange vilken eller vilka uppgifter som ska gälla som skyddsvärt (normalt hålls inte ett helt anbud hemligt) samt ange vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Begäran prövas av SPSM om någon begär att få ta del av handlingarna efter att tilldelningsbeslut skickats ut. Sekretessprövningen kan inte göras i förväg. Prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgiften eller uppgifterna. Om SPSM gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i domstol.

För att myndigheten ska vara så transparent som möjligt och redovisa hur anbuden utvärderas blir i regel alltid lämnade priser offentliga.

Observera att garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas aldrig kan ges.

Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat måndag 22 oktober 2018