Frågor och svar kring annonserade upphandlingar

Frågor och svar som har betydelse för anbudslämnande kommer löpande att publiceras via denna sida.

Om det inte finns någon information nedan så finns det inga besvarade frågor på våra annonserade upphandlingar.

Frågor och svar på aktuella upphandlingar

Arkitekt Campus 2018 2 STO-2018/268

Fråga 1

Hur räknas utvärderingspris ut? Är det timpris multiplicerat med antalet timmar eller är det enbart timpris?

Svar: Utvärderingspriset utgörs av anbudsgivarens timpris multiplicerat med, av anbudsgivaren beräknat, antal timmar för uppdraget.

Fråga 2

Angående arbetets omfattning undrar vi om ni har möjlighet att specifiera er angående inredningsarkitektens närvaro i det förändringsarbete som hör ihop med genomförandet av möbleringsplanerna. Vår erfarenhet är att denna insats kan variera extremt mycket i antal timmar beroende på hur arbetet är upplagt.

Svar: En stor del av förändringsarbetet har gjorts i faserna att ta fram det
strategiska programmet och programhandlingarna. I den nuvarande fasen arbetar fastighetsägarens projektgrupp tillsammans med SPSM:s projektgrupp med att fastställa systemhandlingar och hyresavtal. I inredningsfasen är de fastighetsstyrande förutsättningarna och förutsättningarna för att arbeta i ett aktivitets- och verksamhetsanpassat kontor givna. Fokus ligger därför på att ta fram en inredning som anpassas till de aktiviteter och den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. En idé om hur detta ska gå till och hur mycket tid som ligger i att förankra och samverka denna process inryms i beräkningen av anbudet.

Fråga 3

I den aktuella upphandlingen ställs krav på att vi som leverantör skall avhända oss "all upphovsrätt liksom eventuell patent- eller annan immateriell rätt" (s. 17) till allt material som framställts inom ramen för det kommande avtalet. Detta innebär ett avsteg från branschstandarden ABK09. I ABK09 finns riktlinjer för ägande- och nyttjanderätt där både konsulters och beställares intressen beaktas. Vi undrar om ni har möjlighet att anpassa AF till branschstandarden ABK vad gäller äganderätt?

Avsteg från ABK09 likt de i AF innebär enligt vår bedömning att en leverantör inte kan använda sig av utförda uppdrag som referensuppdrag eller i marknadsföringssyfte utan att riskera att göra sig skyldig till upphovsrättsligt intrång. Det skulle exempelvis inte gå att använda uppdrag utförda för SPSM som referensuppdrag i SPSMs framtida upphandlingar.

Svar: Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag innehåller de villkor som tillämpas för uppdraget. I avtalsförlagan står att leverantören inte har rätt att utan Kundens skriftliga medgivande i någon form av marknadsföring, annan information eller som referens i framtida anbud eller offerter ange att Leverantören utför eller har utfört uppdrag åt Kunden. SPSM medger att tidigare utförda uppdrag för SPSM åberopas i SPSM:s framtida upphandlingar.

Projektledare och hyresförhandlare Campus 2 STO-2018/267

Fråga 1

Har en fråga angående 1.1.2 Personal där ni har angett att en bilaga ska vara CV med namn och beskrivning av nyckelpersoner. Eftersträvar ni ett dokument där alla personer är samlade eller menar ni ett separat CV för varje person vi tänker använda oss utav?

Svar: Det går lika bra med ett samlat CV-dokument som med ett separat dokument för varje person.

Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat torsdag 12 april 2018