Om specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats för förskolor och skolor. Här kan du läsa mer om insatsen.

Vad är Specialpedagogik för lärande?

Specialpedagogik för lärande är ett kompetensutvecklingsstöd som Skolverket och SPSM erbjuder till förskolor och skolor. Stödet riktar sig främst till legitimerade lärare och förskollärare. Det är regeringen som gett myndigheterna i uppdrag (U2015_05783S, U2018_03106S, U2019_04371S, U2020_06064) att erbjuda kompetensutveckling som syftar till att stärka skolornas generella specialpedagogiska kompetens så att de i högre utsträckning ska kunna anpassa undervisningen efter barn och elevers förutsättningar och behov.

Kompetensutvecklingen bygger på ett kollegialt lärande med stöd av material som samlats i så kallade moduler. I modulerna finns texter, filmer och ljudfiler med underlag för kollegiala samtal samt förslag på praktiska uppgifter att pröva i undervisningen och följa upp tillsammans med kollegor. Materialet i modulerna tas fram i nära samverkan med forskare. Skolverket erbjuder också handledarutbildning vid ett universitet eller högskola för de lärare och förskollärare som ska leda det kollegiala lärandet, samt ett stöd till rektorer i hur utvecklingsarbetet kan organiseras.

Ska stödja arbetet med att möta alla elevers behov och förutsättningar

I enlighet med uppdraget från regeringen har Skolverket och SPSM tagit fram kompetensutvecklingsstöd som syftar till att stödja skolornas arbete med att möta elevers olika behov och förutsättningar i undervisningen. Utgångspunkten är skolans ansvar enligt Skollagen att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Alla elevers lärande står i fokus och lärarna får ta del av olika infallsvinklar och ramverk som kan stödja det professionella samtalet mellan lärare om vad som behöver utvecklas på den egna skolan samt hur man bäst kan stödja lärandet hos de elever man möter. Eftersom målgruppen för stödet främst är förskollärare och lärare, så fokuserar materialet främst på det stöd som är möjligt att ge inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Målsättningen är att lärarna med hjälp av materialet i modulerna och de pedagogiska samtalen utvecklar undervisningen, så att elevernas förutsättningar för lärande ökar, utan att det innebär en orimlig arbetsbelastning för läraren. Vissa elever har dock behov av särskilt stöd, som i vissa fall innebär att eleven får delar eller hela sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Behov av särskilt stöd utreds med stöd av personal med specialpedagogisk kompetens och beslutas av rektor.

Kompetensutvecklingen syftar även till att stärka ett kollegialt lärande, där lärare tillsammans utvecklar sitt arbete och tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen av undervisningen. Grupperna leds av handledare som via handledarutbildningen får utveckla sin förmåga att stödja kollegorna i att diskutera, problematisera och pröva tillämpning av olika forskningsresultat. Därmed kan Specialpedagogik för lärande också stödja lärarna i att göra professionella val och bedömningar.

Materialet tas fram tillsammans med forskare

Materialet i modulerna tas fram i nära samverkan med forskare, som skriver artiklar utifrån egen och andras forskning. Inom Specialpedagogik för lärande är det främst forskare vid specialpedagogiska institutioner vid olika svenska universitet och högskolor som har anlitats av Skolverket och SPSM för att skriva artiklar utifrån sin forskningskompetens. Innan en artikel publiceras granskas den av forskare från något annat universitet eller högskola. De granskande forskarna bidrar med ett breddat och fördjupat forskningsperspektiv på texten. Sammantaget har forskare från 15 olika universitet och högskolor deltagit i modulframtagning och granskning inom Specialpedagogik för lärande. Artiklarna granskas också av Skolverkets och SPSM:s medarbetare, som ska säkerställa att det som framförs är i enlighet med skolans styrdokument, uppdragets syfte samt vetenskap och beprövad erfarenhet.

I arbetet med kompetensutvecklingsmaterialet ingår också att förvalta det material som tagits fram och publicerats. Skolverket och SPSM ansvarar för att se till att det material som finns är aktuellt. När det kommer ändringar i Skollagen eller läroplaner som påverkar innehållet, eller när ny forskning publiceras som har betydelse för området, går myndigheterna igenom befintligt material och reviderar i dialog med de forskare som skrivit texterna.

Bygger materialet på någon särskild modell?

Skolverket och SPSM förordar inga särskilda modeller eller metoder. I kompetensutvecklingsstöd som Specialpedagogik för lärande och i våra kunskapsöversikter där vi sammanställer forskning ger vi exempel på perspektiv från forskning som ett stöd för skolornas arbete med att tolka och utveckla sin kompetens inom ett kunskapsområde.

I artiklarna beskriver olika forskare flera ingångar, som ett underlag för kollegial reflektion. Ramverket UDL, Universal Design for Learning, och begreppet differentierad undervisning är ett par av de ingångar som tas upp och beskrivs i materialet. De forskare som skrivit texterna har i samråd med Skolverket och SPSM bedömt att ramverket utgör en relevant del av kunskapsunderlaget inom fältet. I och med att begrepp och ramverk tas upp och beskrivs får lärarna möjlighet att reflektera över och bedöma hur kunskapen kan relateras till deras egen kontext, så att de kan göra professionella val.

Vilka resultat ger Specialpedagogik för lärande?

2020 gjorde Skolverket och SPSM en utvärdering av Specialpedagogik för lärande (Dnr Skolverket 2020:153, Dnr SPSM 9UTV-2018/300 ). Utvärderingen genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet. Utvärderingen var både kvantitativ och kvalitativ, och utvärderarna konstaterar att ”En tydlig effekt av SFL-insatsen är att den bidrog till att ge lärare ett större (själv)förtroende och en större tilltro till den egna förmågan att i högre grad kunna inkludera fler elever i den ordinarie undervisningen, särskilt i kraft av förstärkt kollegialt samarbete och lärande.” Efter avslutad kompetensutveckling beskriver lärarna att insatsen stärkt tilltron till och legitimiteten både för det arbete man redan gjorde på skolorna, och det man tillsammans kom att utveckla under insatsens gång. Utvärderarna drar slutsatsen att det var i de förståelse- och meningsskapande kollegiala samtalen som modulernas styrka fanns.

Regeringsuppdraget om Specialpedagogik för lärande förlängs till 2025

Skolverket och SPSM har nyligen fått ett förlängt regeringsuppdrag som innebär att Specialpedagogik för lärande erbjuds fram till och med läsåret 2024-2025 med möjlighet att söka statsbidrag för handledare. I och med förlängningen vidgas också målgruppen, så att även personal i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning erbjuds stöd. Just nu pågår arbete på myndigheterna med att ta fram stöd som är anpassat till de nya målgrupperna.

Sök statsbidrag för Specialpedagogik för lärande

Ansök senast den 2 maj 2023

Publicerat måndag 3 juli 2023