Specialpedagogik för lärande

Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen! Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla grundskollärare, där du tillsammans med kollegorna får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt. Här kan du läsa om utbildningen och på slutet finns länk till den.

Har din skola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni har en låg måluppfyllelse eller att ni har utmaningar kring att möta elevers olika behov och förutsättningar, då är det här helt rätt insats för er. Kompetensutvecklingssatsningen vänder sig till alla lärare i grundskolan, sameskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem.

Genom att delta i Specialpedagogik för lärande kan lärarna:

  • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
  • få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
  • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Inspirationsträffar – för dig som vill veta mer

Välkommen till vår sista inspirationsträff "Undervisning för alla". Du får information om att hitta vägar till varierad och anpassad undervisning genom kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande. Du får också lyssna till Helena Wallberg som föreläser om extra anpassningar. Träffarna börjar 14.30 och slutar 16.30.

Kalmar den 5 februari – anmäl dig senast den 30 januari

Så möter du elevers behov med specialpedagogik

Skolverkets film som beskriver hur fortbildningen är upplagd. Längd 2 minuter.

Enkelt att delta

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och undervisning. Det är enkelt att delta och modellen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Som deltagare får du:

  • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor
  • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i klassrummet
  • verktyg för att anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att nå sina mål.

Genom att dina elever får rätt förutsättningar att utvecklas, växa och må bra ökar också inkluderingen och likvärdigheten i skolan. Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

Hur går det till?

Arbetssättet bygger på att kollegor diskuterar och reflekterar över undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, kritiskt granskar sin egen och andras undervisning, lyfter upp problem och möjligheter och ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger och speciallärare, och utgår från material vi kallar moduler som finns på en av Skolverkets webbplatser, Lärportalen. Materialet är öppet och tillgängligt för alla och modulerna består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Materialet tas fram av forskare från flera högskolor och universitet runt om i Sverige. För närvarande erbjuds sex olika moduler att välja mellan.

Hela kompetensutvecklingen når du på Skolverkets Lärportal.

Publicerat torsdag 11 oktober 2018 Granskat torsdag 17 januari 2019

Kontaktpersoner

Åsa Lindström

010 473 51 99 Skicka e-post

Charlotte Furtenbach

010 473 55 82 Skicka e-post

Två myndigheter genomför satsningen

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för satsningen. Fortbildningen pågår till och med vårterminen 2020.

Illustration av en lysande glödlampa. Intuti lampan är det en labyrint med en röd prick längst in. Text

Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande

Det här statsbidraget kan skolhuvudmän söka för att utveckla lärarnas specialpedagogiska kompetens. Syftet är att ge dem större möjlighet att möta elevers olika behov. Skicka in ansökan senast den 15 februari 2019.

Mer om bidraget på Skolverkets webbplats.