Samverkan och projekt

Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar med flera andra myndigheter.

För att fullfölja arbetet med regeringens strategi för funktionshinderpolitiken på utbildningsområdet, samverkar de tre skolmyndigheterna SPSM, Skolverket och Skolinspektionen. Skolverket är så kallad sektorsmyndighet och ansvarar för att samordna och driva funktionshindersfrågor med de andra skolmyndigheterna.

Våra rådgivare har utbildat Skolinspektionens inspektörer inför deras kvalitetsgranskningar av skolsituationen för elever med olika funktionsnedsättningar. Vid behov samverkar vi och Skolinspektionen även vid uppföljningar av kommuners bristande stöd med elever med funktionsnedsättning.

Vi samverkar med Skolverket i en rad frågor, bland annat för spridning av specialpedagogisk forskning, konferenser, framtagande av allmänna råd och i bedömningsfrågor för elever med funktionsnedsättning.

Mer information om denna och övrig samverkan finns i menyn.

Publicerat onsdag 25 september 2013 Granskat måndag 21 maj 2018