Om modulerna

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Specialpedagogik i lärandet är webbaserad och finns på en av Skolverkets webbplatser, Lärportalen. För närvarande finns sex moduler att välja mellan.

Inkludering och skolans praktik

Modulens syfte är att stimulera till samarbete och utveckling av en undervisning som gör alla elever delaktiga i en lärande gemenskap. En undervisning som bygger goda relationer, skapar ett tillitsfullt klimat på skolan och upprätthåller höga förväntningar på alla elevers lärande.

Tillgängligt lärande med digitala verktyg

Modulens syfte är att utveckla undervisningen genom ökade kunskaper om specialpedagogik och den potential digitala verktyg erbjuder och att öka kompetensen i att skapa ett mer tillgängligt lärande genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg.

Inkludering och delaktighet – eleven och lärmiljön i fokus

Det finns tre inriktningar på modulen "Inkludering och delaktighet". I de modulerna är del 1-3 och del 8 gemensam för samtliga moduler medan innehållet i del 4-7 är specifikt för respektive modul. Inriktningen på den här modulen är eleven och lärmiljön i fokus, och syftet är att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur en inkluderande lärmiljö och elevers delaktighet påverkar lärandet. Modulen ger verktyg för att reflektera, observera, pröva, analysera och samtala kring den egna undervisningspraktiken och organisationen. Målet är att utveckla förmågan att utforma en tillgänglig och anpassad undervisning.

Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation

Det finns tre inriktningar på modulen "Inkludering och delaktighet". I de modulerna är del 1-3 och del 8 gemensam för samtliga moduler medan innehållet i del 4-7 är specifikt för respektive modul. Inriktningen på den här modulen är uppmärksamhet, samspel och kommunikation, och syftet är att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur undervisning och lärmiljö kan anpassas efter elevers variation i perception, kognitiv förmåga, samspel och kommunikation. Innehållet visar arbetssätt, metoder och förhållningssätt som stöder elevers exekutiva funktioner för lärande.

Inkludering och delaktighet – flerspråkighet

Det finns tre inriktningar på modulen "Inkludering och delaktighet". I de modulerna är del 1-3 och del 8 gemensam för samtliga moduler medan innehållet i del 4-7 är specifikt för respektive modul. Inriktningen på den här modulen är flerspråkighet, och syftet är att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur undervisning och lärmiljö kan anpassas efter elevers variation i ett flerspråkigt perspektiv. Innehållet visar på arbetssätt, metoder och förhållningssätt som stöder förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande både utifrån förväntad språkutveckling i ett andraspråksperspektiv men även när andraspråksutvecklingen dröjer.

Matematikdidaktik och specialpedagogik

Modulens syfte är att ge stöd och redskap för att utveckla undervisningen för elever som är i behov av extra anpassningar i matematik. Den fokuserar på att anpassa matematikundervisningen så att den blir tillgänglig för varje elev. Modulen visar hur specialpedagogiska perspektiv på undervisningens utformning och genomförande kan främja en inkluderande matematikundervisning.

Ta del av modulerna på Skolverkets webbplats Lärportalen

Publicerat torsdag 11 oktober 2018 Granskat tisdag 29 oktober 2019