Illustration: Sex personer runt ett mötesbord. En av dem står upp och pratar till de andra som tittar på honom lyssnande.

Specialpedagogik för lärande

Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen! Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla grundskollärare, där du tillsammans med kollegorna får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt. Här kan du läsa om utbildningen.

  • För grundskollärare
  • Åtta moduler, minst tre moduler på ett läsår
  • På Skolverkets lärportal
  • Möjligt att delta med eller utan statsbidrag

Så påverkas statsbidraget av coronaviruset

De skolor som har fått avbryta insatsen med anledning av det nya coronaviruset har möjlighet att avsluta insatsen under höstterminen 2020. Respektive huvudman kan redogöra för omständigheterna i redovisningen, som huvudmannen enligt aktuell planering ska skicka in 15 september.

Stödfrågor vid planering av kollegialt lärande under coronapandemin

Kompetensutveckling för alla lärare

Har din skola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni har en låg måluppfyllelse eller att ni har utmaningar kring att möta elevers olika behov och förutsättningar, då är det här helt rätt insats för er.

Kompetensutvecklingssatsningen vänder sig till alla lärare i grundskolan, sameskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem.

Genom att delta i Specialpedagogik för lärande kan lärarna:

  • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
  • få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
  • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Förkunskaper

Materialet till kompetensutvecklingsinsatsen är anpassat till grundskollärare men flera lärarkategorier kan ta del av det. Texter, filmer, undervisningsaktiviteter och diskussionsfrågor kan användas även av andra.

Kollegialt lärande på skolan

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och undervisning. Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Modellen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Därför ska du delta

Kompetensutvecklingsinsatsen ger dig

  • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor
  • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i klassrummet
  • verktyg för att anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att nå sina mål.

Genom att dina elever får rätt förutsättningar att utvecklas, växa och må bra ökar också inkluderingen och likvärdigheten i skolan. Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

Hur går det till?

Arbetssättet bygger på att kollegor diskuterar och reflekterar över undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, lyfter upp problem och möjligheter, reflekterar över er undervisning samt ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger och speciallärare. Materialet finns på Skolverkets lärportal och består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baseras på de behov som finns på varje enskild skola och utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.De som deltar i Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag tar del av tre till fyra moduler under ett läsår.

Publicerat torsdag 18 juni 2020