Nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Hösten 2020 gav regeringen Specialpedagogiska skolmyndigheten och 24 andra myndigheter i uppdrag att ta fram underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vår ingång i arbetet är skolan som arena för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för psykisk hälsa.

Grunden till regeringens satsning är det folkhälsopolitiska målet om en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa inom hela befolkningen. Fokus är det främjande och förebyggande arbetet, med en breddning till alla sektorer och på alla samhällsnivåer. Arbetet samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår flera myndigheter och andra aktörer i uppdraget, vilket ger goda möjligheter till en bred förankring i arbetet med strategin.  

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppgift i uppdraget är att kartlägga vår verksamhet och våra målgrupper – barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Vi ska analysera nuläget och identifiera de långsiktiga behov och områden som vi anser bör prioriteras i en nationell strategi. Den 1 september 2021 lämnade vi in en individuell kartläggning och analys av vår verksamhet, samt en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa. 

Vårt arbete tillsammans med de andra 24 myndigheterna fortsätter nu, då vi gemensamt ska sammanställa och bearbeta alla resultat som lämnats in från myndigheter och civilsamhället. Förslag på mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning, kommer att arbetas fram och ska sedan utgöra underlag till kommande nationell strategi. Uppdraget ska slutredovisas för regeringen i september 2023.

Publicerat fredag 10 september 2021