Strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Hösten 2020 gav regeringen Specialpedagogiska skolmyndigheten och 24 andra myndigheter i uppdrag att ta fram underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vår ingång i arbetet är skolan som arena för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för psykisk hälsa.

Grunden till regeringens satsning är det folkhälsopolitiska målet om en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa inom hela befolkningen. Fokus kommer att vara det främjande och förebyggande arbetet, med en breddning till alla sektorer och på alla samhällsnivåer. Arbetet kommer att samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår flera myndigheter och andra aktörer i uppdraget, vilket ger goda möjligheter till en bred förankring i arbetet med strategin.  

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppgift i uppdraget är att kartlägga vår verksamhet och våra målgrupper – barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Vi ska analysera nuläget och identifiera de långsiktiga behov och områden som vi anser bör prioriteras i en nationell strategi. Samma gäller för övriga myndigheter i uppdraget. Kartläggningarna kommer sedan att bearbetas och utgöra underlag till kommande nationell strategi. Förslag på mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning, kommer att arbetas fram. Uppdraget ska slutredovisas för regeringen i september 2023.

Organisationer och föreningar kan lämna in underlag

Organisationer och föreningar med kunskap och erfarenhet som berör området psykisk hälsa kan vara med i arbetet med den nationella strategin genom att lämna in underlag. På Folkhälsomyndighetens webbsida finns mer information om hur underlag kan lämnas in och anvisningar för detta. Underlagen som lämnas ska vara utifrån de verksamheter och målgrupper som är i fokus för respektive organisation. Syftet är att ge en mer heltäckande bild av nuläget och utvecklingsbehov inom området.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kommer att anordna två informationstillfällen med möjlighet att ställa frågor om underlagen:

  • 18 maj 2021 klockan 9.30–11.00
  • 8 juni 2021 klockan 13.30 –15.00

Anmäl din organisations intresse till strategipsykiskhalsa@fohm.se

Här finns mer information om hur din organisation ska göra för att lämna in ett underlag.

Inbjudan till civilsamhället

Publicerat tisdag 8 juni 2021