Underlag till kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Hösten 2020 gav regeringen Specialpedagogiska skolmyndigheten och 24 andra myndigheter i uppdrag att ta fram underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vår ingång i arbetet är skolan som arena för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för psykisk hälsa.

Grunden till regeringens satsning är det folkhälsopolitiska målet om en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa inom hela befolkningen. Fokus kommer att vara det främjande och förebyggande arbetet, med en breddning till alla sektorer och på alla samhällsnivåer. Arbetet kommer att samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår flera myndigheter och andra aktörer i uppdraget, vilket ger goda möjligheter till en bred förankring i arbetet med strategin.  

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppgift i uppdraget är att kartlägga vår verksamhet och våra målgrupper – barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Vi ska analysera nuläget och identifiera de långsiktiga behov och områden som vi anser bör prioriteraras i en nationell strategi. Samma gäller för övriga myndigheter i uppdraget. Kartläggningarna kommer sedan att bearbetas och utgöra underlag till kommande nationell strategi. Förslag på mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning, kommer att arbetas fram. Uppdraget ska slutredovisas för regeringen i september 2023.

Publicerat måndag 29 mars 2021