En gammal cykel som står lutad mot en lyktstolpe

Specialpedagogik för lärande för gymnasieskolan och särskilda ungdomshem

Bli bättre på att möta alla elevers behov och att anpassa undervisningen. Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande.

 • För lärare
 • Statsbidrag finns att söka

Har din skola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni behöver utveckla arbetet med att möta alla elevers behov och förutsättningar? Då är det här rätt insats för er. 

Det här är specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande – för gymnasieskolan

Materialet finns på Skolverkets lärportal

Material för Specialpedagogik för gymnasieskolan kommer under sommaren 2021 att publiceras och samlas i moduler på Skolverkets webbplats Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter, se på filmer eller lyssna på ljudfiler och samtala om det ni har tagit del av.

Ni får också planera och pröva aktiviteter kopplade till undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Vi och Skolverket ansvarar för uppdraget tillsammans.

Specialpedagogik i Specialpedagogik för lärande

Kommande moduler till gymnasieskolan

Några av modulerna är framtagna utifrån gymnasieskolans förutsättningar och behov. Vi uppdaterar denna sida med en länk till Lärportalen när modulerna är publicerade.

Strategier för undervisning och lärande

Inför höstterminen 2021 publicerar vi en ny modul. Modulen lyfter områden som varierade undervisnings- och bedömningsformer, språkligt tillgänglig undervisning samt strategier för att stötta elevernas metakognition och självreglerande förmåga.

Ytterligare modul i december 2021

I december 2021 publicerar vi en ytterligare modul för gymnasieskolan. Den kommer att behandla elevers motivation och delaktighet i sitt lärande, skolnärvaro samt pedagogiska konsekvenser och strategier vid neuropsykiatriska svårigheter.

Samspel för inkludering (grundläggande)

Innehållet i modulen vänder sig i dagsläget till grundskolan men kommer från sommaren 2021 vara anpassad även till gymnasieskolan.

En utgångspunkt i modulen är att goda relationer och god kommunikation bygger en skola för välbefinnande och lärande för skolans alla elever, såväl som för skolans personal. Lärarnas kontinuerliga lärande och samarbete för att förbättra och utveckla skolan – det kollektiva lärandet – sätts i förgrunden. Skolans specialpedagogiska utmaningar betraktas som ett kollektivt ansvar, snarare än som enskildas problem. När lärare tillsammans utvecklar sin kommunikations- och relationskompetens på hela skolan kan viktiga lärar-elevrelationer stärkas, ett tryggt och kamratligt socialt klimat utvecklas, och god arbetsro i undervisningen grundläggas.

Inkludering och delaktighet (grundläggande)

Innehållet i modulen vänder sig i dagsläget till grundskolan men kommer från sommaren 2021 vara anpassad även till gymnasieskolan.

Modulen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse för vad inkludering innebär och hur en inkluderande lärmiljö och elevers delaktighet påverkar lärandet. Modulen ger verktyg för att reflektera, observera, pröva, analysera och samtala kring den egna undervisningspraktiken och organisationen. Vidare syftar modulen till att utveckla förmåga att utforma en tillgänglig och anpassad undervisning.

Systematiskt arbete med stöd i undervisningen

Inför höstterminen 2021 publicerar vi en modul om stödinsatser i utbildningen. Modulen riktar sig till förskoleklass, grundskola och gymnasium och kommer vara inriktad på ett verksamhets- och praktiknära kollegialt lärande. Syftet är att modulen ska bidra till att lärare får en helhetsbild av hur ordinarie undervisning och stödinsatser utgör en enhet och hänger samman i den dagliga, återkommande skolverksamheten. 

Med ett vetenskapligt förhållningssätt som utgångspunkt kan ett systematiskt och processinriktat arbete utvecklas och främja en undervisning som utgår från förståelse av alla elevers olika behov och förutsättningar. Skolans styrande dokument, med centrala begrepp och formuleringar, problematiseras och knyts nära lärares undervisning och elevers olika behov.

Tillgängligt lärande med digitala verktyg

Innehållet i modulen vänder sig till grundskolan men även gymnasieskolan kan ha utbyte av modulen Tillgängligt lärande med digitala verktyg.

Observera. Innehållet motsvarar två moduler.

Modulens syfte är att utveckla undervisningen genom ökade kunskaper om specialpedagogik och den potential digitala verktyg erbjuder och att öka kompetensen i att skapa ett mer tillgängligt lärande genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg.

Flerspråkighet

Innehållet i modulen vänder sig till grundskolan men även gymnasieskolan kan ha utbyte av modulen Flerspråkighet.

Modulen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur undervisning och lärmiljö kan anpassas efter elevers variation i ett flerspråkigt perspektiv. Innehållet visar på arbetssätt, metoder och förhållningssätt som stöder förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande både utifrån förväntad språkutveckling i ett andraspråksperspektiv men även när andraspråksutvecklingen dröjer.

Befintliga moduler

Befintligt material på Lärportalen inom insatsen vänder sig till nuvarande deltagare inom grundskolan.

Du når supporten på larportalen@skolverket.se 


Kollegialt lärande på skolan 

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolor och är tätt knutet till det ordinarie arbetet och undervisningen. Tanken är att ni genomför kompetensutvecklingen kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Modellen för kompetensutvecklingen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetssättet bygger på att du och dina kollegor diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, tar upp utmaningar och möjligheter, reflekterar över er undervisning samt ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger eller speciallärare. 

Vad är kollegialt lärande och hur kan man arbeta med det? 

Handledaren har en viktig roll i att leda det kollegiala arbetet. För mer information om handledarens roll, se film längre ned på sidan.

Materialet finns på Lärportalen

Materialet består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baserar ni på de behov som ni har i er verksamhet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Omfattning

Olika skolformer som deltar i Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag, tar del av olika antal moduler under ett läsår. Gymnasieskolan tar del av tre till fyra moduler per läsår. Gymnasieskolor som deltar utan statsbidrag bestämmer själva hur många moduler de ska ta del av. En modul motsvarar ungefär 12 timmar kollegialt lärande.

Modell för kollegialt lärande

Modellen för kollegialt lärande följer en cyklisk form. Varje del i modulerna följer formen med de fyra momenten:

 • Moment A individuell förberedelse, 60 min
 • Moment B kollegialt arbete, 90–120 min
 • Moment C undervisningsaktivitet
 • Moment D gemensam uppföljning, 45–60 min
Illustrationer som visar de fyra momenten som beskrivs i texten.

Därför ska du delta

Kompetensutvecklingsinsatsen ger dig

 • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor
 • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i undervisningen
 • verktyg för att anpassa undervisningen, för att möta alla elevers olika behov och förutsättningar

Roller och ansvar

 

Planera för Specialpedagogik för lärande

Din roll som rektor

I planering och organisering inför kompetensutvecklingsinsatsen utgår du som rektor från det systematiska kvalitetsarbetet och för en dialog med skolchef, handledaren och deltagarna.

Ditt engagemang och delaktighet har stor betydelse för insatsens avtryck. Du organiserar verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med kompetensutvecklingen. 

Så skapar rektor och skolchef organisatoriska förutsättningar för Specialpedagogik för lärande.

Samarbeta med handledare

Ett råd till rektor och handledare är att kontinuerligt träffas för att prata igenom era olika roller och hur ni lägger upp arbetet. Genom att träffas regelbundet för att stämma av arbetet kan rektor och handledare tillsammans driva utvecklingen framåt. Du får genom det en inblick i arbetet och kan ge stöd och ta hand om frågor som dyker upp.

Din roll som handledare

Specialpedagogik för lärande bygger på kollegialt lärande. Din roll som handledare är att stödja det kollegiala lärandet i gruppen genom att fördjupa diskussionerna kring modulernas innehåll.

 

Att leda kollegialt lärande

Utbildning för handledare

Flera lärosäten anordnar en handledarutbildning i samverkan med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utbildningen omfattar åtta dagar och genomförs kontinuerligt under läsåret. Handledarutbildningen genomförs antingen helt digitalt eller som en kombination av fysiska och digitala träffar. De personer som av huvudman blivit anmälda att gå handledarutbildningen kommer att få en inbjudan till träffar av aktuellt lärosäte. Huvudmannen ansvarar för eventuella kostnader för resa och logi i samband med deltagande på handledarutbildningen. Handledarutbildningen är ett erbjudande till handledare som deltar inom ramen för statsbidrag. Det är inte obligatoriskt att delta. Utbildningen för handledaren ska inte räknas in i tiden för statsbidrag.

Handledarutbildningen läsåret 20212022 kommer att genomföras helt digitalt eller som en kombination av fysiska och digitala träffar.

Omfattning av handledning

Rektorn för skolan där du ska handleda behöver se över hur många timmar som du kommer lägga på att handleda det kollegiala lärandet. Om den tiden inte motsvarar 10 eller 20 procent av tjänsten så bör rektor tillsammans med dig diskutera vad som ska genomföras på övrig tid. 

Det kan till exempel handla om att

 • handledaren skapar möjlighet för deltagarna att få stöd när de läser artiklarna i det teoretiska innehållet. Det kan handla om att till exempel skapa möjligheter att reda ut begrepp som förekommer i texten eller vara ett stöd i att applicera innehållet till deltagarens egen undervisning. 
 • handleda i de praktiska uppgifterna och komma med förslag på hur undervisning eller lärmiljöerna kan utvecklas.

Organisera kollegialt lärande i grupper

Grupperna kan bestå av ämneslärare, arbetslag eller personal från olika skolor. Rektor och handledare kan hjälpas åt att komma fram till den bästa lösningen för er verksamhet. Valet av modul gör ni utifrån verksamhetens behov i samverkan mellan rektor, handledare och deltagare.

Förbered dig genom att ta del av innehållet i aktuella moduler 

Behöver någon del introduceras för gruppen? Behöver diskussionsfrågorna anpassas? Det kan också vara bra att diskutera kommande moment med rektor om det finns behov av stöd vid genomförandet. Rektorn kan också förklara hur modulernas innehåll kan kopplas ihop med andra aktiviteter i utbildningen, för att deltagarna ska se helheten. 

De flesta moduler består av fyra delar. Många moduler har en röd tråd vilket innebär att modulens delar bör läsas i ordning, från första till sista. Varje del är indelad i fyra moment: A, B, C och D.

Moment A – individuell förberedelse

I moment A gör deltagaren individuella förberedelser inför den kollegiala träffen, genom att ta del av det material som finns i momentet. Beräkna 60 minuter till detta moment. En del rektorer väljer att schemalägga det här momentet, för att synliggöra att det finns tid avsatt för det här arbetet.

Moment B – kollegialt arbete

Moment B är en kollegial träff då deltagarna diskuterar innehållet som de tagit del av i moment A. Som stöd finns ett diskussionsunderlag. 

Därefter planerar gruppen en aktivitet som de ska genomföra i eller för den egna undervisningen i moment C. 

Du som handledare stödjer det kollegiala lärandet i gruppen genom att fördjupa diskussionerna kring modulernas innehåll och hur det teoretiska innehållet kan omsättas i praktiken. Beräkna 90–120 minuter till detta moment.

Moment C - undervisningsaktivitet

I moment C genomför deltagarna aktiviteten som planerades i moment B. Det kan vara en aktivitet som deltagarna genomför i sin egen undervisning eller en aktivitet för att utveckla undervisningen, till exempel reflekterande samtal mellan deltagare, elevhälsa och rektor eller observation av varandras undervisning. Aktiviteten ska ingå i den ordinarie undervisningen.

Moment D – gemensam uppföljning

Moment D är det avslutande momentet. Då diskuterar och reflekterar deltagarna tillsammans över den genomförda aktiviteten, som stöd finns ett diskussionsunderlag. 

Deltagarna ger återkoppling till varandra och avslutar med att sammanfatta vad de lärt sig under arbetet med den aktuella delen. Du som handledare leder diskussionen och hjälper gruppen att analysera vad den genomförda aktiviteten gav för resultat. Gav aktiviteten det gensvar från eleverna som det var tänkt? Och hur hänger gruppens erfarenheter ihop med forskningen de tagit del av i moment A? Beräkna 45–60 minuter till detta moment.


Statsbidrag för läsåret 2021/2022

Ansökningsomgången för läsåret 2021/2022 är avslutad. Skolverket handlägger ansökningarna och fattar beslut.

Läs mer om statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2021/22 

Om Skolverket får medel till bidraget för läsåret 2022/2023 kommer ansökan att öppna igen i början av 2022.  

Det är möjligt att ta del av kompetensutvecklingen både med och utan statsbidrag.


Specialpedagogik för lärande för fler skolformer

Specialpedagogik för lärande vänder sig till förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om Specialpedagogik för förskolan

Läs mer om Specialpedagogik för förskoleklass, grundskola och sameskola 

Läs mer om Specialpedagogik för kommunal vuxenutbildning


Kontakt

 

Åsa Lindström

+46 10 473 51 99 Skicka e-post

Charlotte Furtenbach

+46 10 473 55 82 Skicka e-post

Frågor om statsbidrag

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Publicerat torsdag 3 juni 2021