Händerna på en person som sitter vid en laptop och händerna på en person som sitter bredvid och antecknar i ett kollegieblock.

Roller och ansvar för rektor och skolchef i Specialpedagogik för lärande

Här hittar du information och inspiration för dina förberedelser för kompetensutvecklingsinsatsen på dina förskolor och skolor. Stödet vänder sig främst till dig som är rektor, men även du som skolchef kan ha nytta av informationen.

Specialpedagogik för lärande ska bidra till en förändrad undervisningskultur

Specialpedagogik för lärande ska bidra till att det etableras en undervisningskultur där undervisningen och lärmiljöerna kontinuerligt utvecklas utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Du som rektor och skolchef spelar en viktig roll för hur arbetet med insatsen utvecklas. 

Informationen nedan under rubriken ”Samordning och planering mellan skolchef och rektor” vänder sig till skolchef och rektor. Resterande information vänder sig i första hand till dig som är rektor. 


Samordning och planering mellan skolchef och rektor 

 Styrkedjans struktur och rutiner i arbetet har stor betydelse för att skapa en långsiktig och hållbar förändring i verksamheten. Här är samarbetet mellan dig som skolchef och dig som rektor en viktig del. Som skolchef är det bra att ha god kännedom om det arbete som din verksamhet bedriver inom insatsen och den utveckling den har lett till på respektive förskole- eller skolenhet. Skolchef och rektor bör därför avsätta tid tillsammans för att samtala om insatsen på en övergripande nivå. 

Nedan presenteras några exempel på vad som kan vara bra att samtala om inför att insatsen startar: 

 • Kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet. 
 • Förväntningar utifrån olika roller. 
 • Kommunikation och planering för insatsen.

Koppla insatsen till det systematiska kvalitetsarbetet

För att Specialpedagogik för lärande ska bidra till en långsiktig och hållbar skolutveckling behöver kompetensutvecklingen ske i linje med de utvecklingsbehov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet. Utgå från den nulägesbild som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet när ni påbörjar arbetet. Det kan vara bra att skaffa en samsyn över vilka utvecklingsbehov som Specialpedagogik för lärande ska svara mot, vad målet med insatsen är på kort och lång sikt samt hur dessa är kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet, både på huvudmanna- och enhetsnivå.  

Mer information om kvalitetsarbetet kan du hitta i Skolverkets processtöd Kvalitetverkstaden

Det är också bra att initialt samtala om hur ni ska följa upp och mäta målet för Specialpedagogik för lärande. Hur går det att få syn på effekterna av målet i verksamheten? Att definiera nuläge och formulera hur mål blir synliga i verksamheten är en förutsättning för att kunna följa upp och utvärdera de effekter som Specialpedagogik för lärande har gett. Effekter av insatsen kan till exempel vara att fler elever upplever att de har ökade möjligheter till delaktighet i undervisningen och att förskollärare och lärare anpassar undervisningen i högre grad utifrån barns och elevers förutsättningar och behov.

Mer information om att leda förändringsarbetet kan du hitta i Skolverkets processtöd Leda förändring.  

Frågor som kan vara till stöd för samtalet: 

 • Hur kan Specialpedagogik för lärande möta de behov som finns i verksamheterna? 
 • Vad är målet med Specialpedagogik för lärande på kort och lång sikt? Hur hänger målet på enhetsnivå samman med huvudmannens övergripande mål?
 • Hur vet ni att målet har uppnåtts? Vilka förändringar önskar ni se i respektive verksamhet? 

Skolchef skapar förutsättningar för insatsen 

Du som skolchef skapar förutsättningar för rektorerna att genomföra kompetensutvecklingsinsatsen. Du behöver vara medveten om att Specialpedagogik för lärande är en omfattande insats som behöver tid. Därför kan det vara bra att se över årsplaneringen och utifrån det göra en första övergripande plan för insatsen.  

Utgå från verksamheternas behov och planera tillsammans med rektor resurser och organisation utifrån det. Det kan även vara bra att du är delaktig i hur rektor kan följa upp och stötta respektive förskola eller skolas utveckling under den tid som Specialpedagogik för lärande pågår.  För att skapa en samsyn kan det även vara bra att prata igenom de olika förväntningar som du och rektor har utifrån era olika roller. 


Organisera arbetet med handledare

I Specialpedagogik för lärande har handledaren en viktig roll. Hen ska leda och fördjupa diskussionerna kring modulens innehåll och hur det teoretiska innehållet kan omsättas i praktiken. I det arbetet bidrar handledaren både till det kollegiala lärandet och till det individuella lärandet hos deltagarna. En del förskolor och skolor deltar i Specialpedagogik för lärande med statsbidrag. I de fallen är det viktigt att rektor ger handledaren den tid som är beviljad utifrån statsbidraget för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet. 

Som skolchef kan du organisera arbetet med handledarna på olika sätt. Den person som utses som handledare kan vara placerad centralt på en förvaltning eller på en förskole- eller skolenhet. En del handledare kommer handleda både förskolor och skolor, andra handleder flera olika förskole- eller skolenheter medan vissa handleder på en och samma enhet. Utifrån era förutsättningar kan det vara bra att prata om handledarens roll i insatsen. En samsyn mellan skolchef, rektor och handledare kan bidra till att skapa goda organisatoriska förutsättningar för handledaren. Det kan till exempel underlätta för rektor i schemaläggningen av det kollegiala arbetet om handledaren arbetar med grupper på flera enheter. 

Om en handledare kommer att handleda på flera olika förskolor och skolor med olika rektorer kan rektorerna även behöva samordna kompetensutvecklingsinsatsen, så att grupperna omfattar mellan fyra och åtta deltagare. I det arbetet kan skolchefen vara delaktig i samtal om till exempel vilka som ska delta i insatsen på respektive enhet och vilka förutsättningar det finns för att sätta ihop grupper med deltagare från olika förskolor och skolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många för att skapa lagom stora grupper. 

Frågor som kan vara ett stöd i samtalet mellan dig som skolchef och dig som rektor: 

 • Hur ska samarbetet mellan er se ut och organiseras under den tid som insatsen pågår? 
 • Vilken information om hur arbetet med Specialpedagogik för lärande går behöver skolchefen få under insatsen gång?
 • Hur ser ni på handledarens roll och hur behöver ni organisera handledarens arbete? 
 • Finns det anledning att samarbeta med närliggande förskolor eller skolor inom samma huvudman? Hur kan det i så fall ske?

Rektors planering för insatsen underlättas av att skolchef och rektor har samma bild av syftet med insatsen, utvecklingen som ska uppnås i verksamheterna och vilka förväntningar som finns. För att skapa engagemang för insatsen är det bra att planera så att handledare och deltagare får den tid som behövs för att kunna genomföra insatsen på ett kvalitativt sätt. 


Så kan du som rektor förbereda dig

Rektors pedagogiska ledarskap har betydelse för hur framgångsrikt ett utvecklingsarbete blir. Att arbeta strategiskt med Specialpedagogik för lärande skapar goda förutsättningar för utveckling och förändring. För att du ska kunna bedriva arbetet strategiskt behöver du koppla det till det systematiska kvalitetsarbetet. Du behöver därför skapa dig en överblick över innehållet i de olika modulerna. Med stöd av handledarens och deltagarnas resonemang så fattar du beslut om vilka moduler som bäst svarar mot era behov. Tänk över hur ni ska följa upp och utvärdera insatsen och hur du kan möta eventuella frågor eller utvecklingsbehov som framkommer under insatsen gång. 

I den här texten kommer du få en överblick över vad som är bra att tänka på när du ska leda arbetet med Specialpedagogik för lärande. Vill du fördjupa dig i arbetet med att leda kollegialt lärande kan du läsa mer om det på Skolverkets webbsida Planera och organisera för kollegialt lärande.  

Om det finns handledare som tidigare utbildats inom Skolverkets insatser kan deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande tas tillvara i ett inledande planeringsarbete. 

Följande frågor kan vara ett stöd för dina egna förberedelser: 

 • Hur kan du behöva prioritera under läsåret för att deltagarna ska kunna genomföra kompetensutvecklingen på ett bra sätt? 
 • Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilka bör delta i arbetet?
 • Specialpedagogik för lärande kan innebära att det kommer tankar och idéer om hur undervisningen och lärmiljöerna kan utvecklas. Hur kan du skapa förutsättningar att möta dessa utvecklingsförslag?  
 • Hur kan du som rektor följa upp arbetet under insatsens gång?
 • Har du redan nu tankar på hur du kan arbeta för att kunskaperna från kompetensutvecklingen lever kvar och sprids i organisationen, efter att insatsen har avslutats? 
 • Hur ska insatsen utvärderas? 

Presentation att använda

Den här presentationen kan du använda när du ska presentera Specialpedagogik för lärande för deltagarna.

Planera för Specialpedagogik för lärande

I den här filmen får ni stöd i planeringen av arbetet med Specialpedagogik för lärande.

Planera för samarbetet med handledaren

Inledningsvis behöver du som rektor göra en plan för ditt samarbete med handledaren. I det arbetet är det fördelaktigt om handledaren medverkar, men du kan inleda med att själv reflektera över följande frågor: 

 • Vad är handledarens roll i arbetet för att nå målen?
 • Vilka förväntningar har du på handledaren? Handledaren bör även få möjlighet att förbereda sig på att få framföra sina förväntningar.  
 • Vilka förväntningar kan handledaren ha på dig?
 • Hur ska ni gemensamt planera, följa upp och utvärdera insatsen?
 • Hur ofta ska du och handledaren ses? Antalet träffar bör anpassas efter verksamhetens förutsättningar och behov. Faktorer som kan påverka är till exempel vilken skolform du är rektor för och det tempo det innebär om ni har sökt statsbidrag. Även antalet grupper och hur många ur personalen som deltar är faktorer som kan påverka.   
 • Vad ska ni diskutera när ni ses? Önskar du som rektor någon typ av underlag i förväg? 

Inom Specialpedagogik för lärande har de olika skolformerna olika krav på hur många moduler de ska läsa på ett läsår. Det beror på de olika förutsättningarna som finns i de olika skolformerna. 

Skolverket statsbidrag är på 10 eller 20 procent oavsett vilken skolform som handledaren handleder inom. En modul motsvarar ungefär tolv timmar av kollegialt lärande. I och med att skolformerna läser olika många moduler kommer antalet timmar variera för handledare som ska leda det kollegiala lärandet. Planeringen av handledarens tid behöver därför anpassas utifrån vilken skolform du är rektor för och hur många grupper som ska delta. Utbildningen för handledaren ska inte räknas in i tiden för statsbidrag.


Planera för när och hur insatsen ska genomföras

För att insatsen ska leda till en långsiktigt och hållbar skolutveckling så behöver du som rektor planera och organisera insatsen så att deltagarna har möjlighet att ta till sig innehållet. Det innebär att handledare och deltagare ska ha tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i modulen. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid, vilket innebär att den behöver schemaläggas. 

Första steget är att göra en läsårsplanering för insatsen. Planeringen kommer se olika ut beroende på vilken skolform du är rektor för. 

Skapa lagom stora grupper

Du som rektor behöver skapa grupper för det kollegiala lärandet. I det arbetet kan du gärna göra handledaren delaktig. Gruppkonstellationerna kan se ut på olika sätt. Deltagarna kan komma från samma arbetslag eller blandas från olika. Det går också att blanda deltagare från olika stadier, ämneslag eller skolor. Utgå ifrån vad du som rektor och handledaren tycker fungerar bäst utifrån era förutsättningar och det som ger mest utbyte. Tänk på att grupperna varken ska vara för stora eller små. Fyra till åtta personer i en grupp kan vara lagom.  Har ni ansökt om statsbidrag för att delta i insatsen ska en handledare på 10 procent handleda 4 till 10 deltagare och en handledare på 20 procent ska handleda minst 8 till 20 deltagare. En handledare på 20 procent brukar handleda två grupper.  Inom förskolan bör det, utöver handledaren, finnas minst en förskollärare med i varje grupp. 

Följande frågor kan vara ett stöd i arbetet med att skapa grupper:

 • Hur många grupper kan handledaren handleda inom sin tid?
 • Vilka för- och nackdelar finns det med olika gruppsammansättningar?
 • Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?

Skapa engagemang för insatsen i verksamheten 

Genom att informera, lyssna in deltagarna och skapa delaktighet kan du som rektor bidra till engagemang för insatsen. I informationen kan ramarna för arbetet uttryckas och förväntningar från deltagare och dig som rektor kan synliggöras. 

Följande frågor kan vara ett stöd när du informerar om insatsen:

 • Vilka utvecklingsbehov i verksamheten grundar sig kompetensutvecklingen på? 
 • Vad är huvudmans och rektors mål med insatsen? Hur ser kopplingen ut mellan dessa?
 • Vad är syftet med insatsen?
 • Hur resonerar vi kring valet av moduler?
 • Vilka förändringar vill du se i verksamheten? Vilken förändring ser deltagarna framför sig?
 • Hur kan vi se om det sker förändringar i undervisningen? 
 • Vad innebär insatsen för deltagarna?
 • Vad är handledarens roll i insatsen?
 • Vilken praktisk information, som till exempel gruppsammansättning, när och hur träffarna ska genomföras och om det kommer finnas vikarier tillgängliga behöver deltagarna ha? 
 • Vilka prioriteringar kommer göras när Specialpedagogik för lärande inleds?

Du kan också hänvisa till våra webbsidor med information till respektive skolform. På dessa sidor finns en presentationsfilm för respektive skolform och två föreläsningar; en om vad kollegialt lärande innebär och en om att leda kollegialt lärande, var och en på cirka 21 minuter. Uppmana gärna deltagarna att ta del av informationen för att förbereda sig. 

Ett framgångsrikt arbete med att förbättra eller förändra utgår från professionens frågor, dilemman och problem. Genom att bjuda in deltagarna i ditt och handledarens resonemang i valet av moduler kan du skapa delaktighet bland personalen. Detta kan även bidra till att skapa en förståelse för hur valet av moduler speglar de utvecklingsbehov som har framkommit i förskolans eller skolans systematiska kvalitetsarbete. När du visar på hur Specialpedagogik för lärande kan leda till förändringar som skapar goda möjligheter för barn och elever att utvecklas och lära kan du bidra till att skapa engagemang för insatsen.


Rektor behöver vara delaktig

Rektors roll i Specialpedagogik för lärande

I den här filmen delar två rektorer med sig av sina tankar och erfarenheter av skolutveckling och kompetensutveckling.

Forskning visar att den pedagogiska ledarens engagemang och delaktighet är viktig för ett lyckat utvecklingsarbete. Att du som rektor deltar aktivt i insatsen har därför en stor betydelse. En del i det är arbetet med processen för systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete innefattar fyra steg: 

 • Var är vi?
 • Vart ska vi?
 • Hur gör vi?
 • Hur blev det? 

Delaktighet handlar bland annat om att planera och skapa goda förutsättningar för deltagarna att samarbete med varandra, men också om att du som rektor möter deltagarna för att samtala och reflektera om specialpedagogik i förhållande till undervisning och lärande. 

Det kan därför vara bra att se över hur och när du kan föra samtal och diskutera med den personal som deltar i insatsen. Det kan till exempel göras genom att du lyfter in frågan på gemensamma träffar, eller att du vid något eller några tillfällen deltar i det kollegiala lärandet i modulerna. Detta bör i sådana fall ske i samråd med handledaren. Det är även bra om du informerar deltagarna i förväg och också meddelar om du kommer delta som åhörare eller vill ha en mer aktiv roll i samtalen. Även om du väljer att delta mer aktivt så är det fortfarande handledaren som leder de kollegiala träffarna. 

Det är viktigt att du som rektor går igenom de moduler som din verksamhet kommer delta i. På detta sätt är du förberedd på de frågor som kommer i modulen och om det finns tillfällen när rektor uppmanas att delta.

Inkludering och pedagogiskt ledarskap

I filmen lyfter docent Niclas Rönnström tillsammans med rektor Eva Andersson fram hur rektor kan arbeta för att utveckla sitt ledarskap och sin skolorganisation. Filmen är framtagen för fördjupning inom området inkluderande utbildning. Filmen vänder sig till skolhuvudmän, skolledare och andra som har intresse av inkluderande utbildning.

I filmen lyfter docent Niclas Rönnström tillsammans med rektor Eva Andersson fram hur rektor kan arbeta för att utveckla sitt ledarskap och sin skolorganisation. Filmen är framtagen för fördjupning inom området inkluderande utbildning. Filmen vänder sig till skolhuvudmän, skolledare och andra som har intresse av inkluderande utbildning.


Specialpedagogik för lärande för olika skolformer

Specialpedagogik för lärande riktar sig till förskolan, förskoleklassen, grundskolan, sameskolan, gymnasieskolan, skolverksamhet vid särskilda ungdomshem och kommunal vuxenutbildning.

Publicerat torsdag 9 juni 2022