Modulerna

Kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärandet är webbaserad och består av olika moduler. De är framtagna av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här beskriver vi nuvarande och kommande moduler. Alla moduler publiceras på Skolverkets webbplats Lärportalen. 

Kommande moduler

I och med att fler skolformer och förskolan kommer att kunna delta i Specialpedagogik för lärande från och med höstterminen 2021, publicerar vi nya moduler. Alla moduler kommer att vara framtagna utifrån de olika skolformernas förutsättningar och behov.

Förskolan

Inför höstterminen 2021 publicerar vi en modul för förskolan. Den kommer att fokusera på grundläggande specialpedagogiska perspektiv. Det kommer handla om inkludering och inkluderande arbetssätt, pedagogiska relationer, delaktighet och engagemang samt tidiga insatser i en evidensbaserad och inkluderande förskolepraktik.

Inför höstterminen 2022 planerar vi att publicera ytterligare en modul för förskolan. Det är ännu för tidigt att informera om innehållet i den modulen.

Stödinsatser i utbildningen

Inför höstterminen 2021 publicerar vi en modul om stödinsatser i utbildningen. Modulen riktar sig till förskoleklass, grundskola och gymnasium och kommer vara inriktad på ett verksamhets- och praktiknära kollegialt lärande. Tanken är att modulen ska bidra till att lärare utvecklar ett systematiskt och processinriktat arbete med stödinsatser i utbildningen. Skolans styrande dokument, med centrala begrepp och formuleringar, problematiseras och knyts nära lärares undervisning och elevers olika behov.

Förskoleklassen

Inför höstterminen 2021 kommer de nuvarande moduler som riktar sig till grundskolan, att vara anpassade för förskoleklassen. Den kommande modulen Stödinsatser i utbildningen, kommer också att rikta sig till förskoleklassen.

Gymnasieskolan

Inför höstterminen 2021 publicerar vi en modul för gymnasieskolan. Modulen lyfter områden som varierade undervisnings- och bedömningsformer, språkligt tillgänglig undervisning samt strategier för att stötta elevernas metakognition och självreglerande förmåga.

Gymnasieskolan kan också välja någon av de två moduler för grundskolan som inför höstterminen 2021 kommer att vara uppdaterade så att de passar även gymnasieskolan. Den ena heter Inkludering och delaktighet och den andra Samspel för inkludering. Den kommande modulen Stödinsatser i utbildningen, kommer också att rikta sig till gymnasieskolan.

De december 2021 planerar vi att publicera ytterligare en modul för gymnasieskolan. Den kommer att behandla elevers motivation, lärande och variation av förmågor.

Det finns ytterligare några moduler för grundskolans som gymnasieskolan kan ha utbyte av. Dessa moduler heter Flerspråkighet, Matematikdidaktik och specialpedagogik samt Tillgängligt lärande med digitala verktyg.

Vuxenutbildningen

Inför höstterminen 2021 publicerar vi två moduler. Båda modulerna kommer att rikta sig till alla lärare som arbetar inom vuxenutbildningen, men en kommer att vända sig mer till lärare på SFI.

Modulerna kommer att beröra områden som ett relationellt perspektiv på elevers lärande, elevers delaktighet och inflytande samt tillit till lärares och elevers kompetens och förmåga. Innehållet i materialet kommer att ta upp elevers behov genom hela undervisningsprocessen: kartläggning, planering, genomförande, kunskapsbedömning, uppföljning och dokumentation.

Innehållet i modulerna kommer även att bidra till att lärare får ökad kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kunskap om att utveckla samverkansformer mellan olika lärarprofessioner, mellan lärare och elev samt mellan elever.

Nuvarande moduler

De moduler som finns publicerade idag riktar sig till grundskolan, sameskolan och motsvarande utbildning inom särskilda ungdomshem.

Två moduler är grundläggande och det är obligatoriskt att välja en av dem.

Inkludering och delaktighet (grundläggande)

Modulen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse för vad inkludering innebär och hur en inkluderande lärmiljö och elevers delaktighet påverkar lärandet. Modulen ger verktyg för att reflektera, observera, pröva, analysera och samtala kring den egna undervisningspraktiken och organisationen. Vidare syftar modulen till att utveckla förmåga att utforma en tillgänglig och anpassad undervisning.

Delaktighet i lärmiljön

En utgångspunkt i modulen är en modell för delaktighet som ger stöd för att upptäcka, reflektera, samtala, analysera och utveckla lärmiljön. Ett väl utvecklat arbete kring delaktighet kan stödja utvecklingen av en framgångsrik lärmiljö som inkluderar alla elever. Med en ökad medvetenhet och kunskap om hur lärmiljön skapar villkor och sätter gränser för elevers möjlighet till delaktighet, ökar också möjligheten för förändring och utveckling.

Inkludering och skolans praktik

En utgångspunkt i modulen är dilemmat i en skola för alla – att alla elever kommer till skolan med olika förutsättningar och behov och ska ingå i samma lärandegemenskap. Lärare tillsammans är ansvariga för att utveckla undervisningen och för arbetet tillsammans med skolans alla elever. I modulen ges exempel på hur lärare gemensamt på olika sätt kan kartlägga, utveckla och variera undervisningen för att möta mångfalden av förutsättningar och lärande hos skolans alla elever.

Samspel för inkludering (grundläggande)

En utgångspunkt i modulen är att goda relationer och god kommunikation bygger en skola för välbefinnande och lärande för skolans alla elever, såväl som för skolans personal. Lärarnas kontinuerliga lärande och samarbete för att förbättra och utveckla skolan – det kollektiva lärandet – sätts i förgrunden. Skolans specialpedagogiska utmaningar betraktas som ett kollektivt ansvar, snarare än som enskildas problem. När lärare tillsammans utvecklar sin kommunikations- och relationskompetens på hela skolan kan viktiga lärar-elevrelationer stärkas, ett tryggt och kamratligt socialt klimat utvecklas, och god arbetsro i undervisningen grundläggas.

Uppmärksamhet, samspel och kommunikation

Modulen syftar till att ge fördjupad kunskap om hur undervisning och lärmiljö kan utformas efter elevers variation i perception, kognitiva förmågor, exekutiva funktioner och kommunikation. Innehållet ger förståelse för de pedagogiska konsekvenser som svårigheter inom olika områden kan ge men visar också på arbetssätt, metoder och förhållningssätt som stödjer lärande och samspel. Modulen syftar också till att utveckla och fördjupa professionell relationskompetens som främjar motivation och skolnärvaro.

Flerspråkighet

Modulen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur undervisning och lärmiljö kan anpassas efter elevers variation i ett flerspråkigt perspektiv. Innehållet visar på arbetssätt, metoder och förhållningssätt som stöder förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande både utifrån förväntad språkutveckling i ett andraspråksperspektiv men även när andraspråksutvecklingen dröjer.

Matematikdidaktik och specialpedagogik

Modulens syfte är att ge stöd och redskap för att utveckla undervisningen för elever som är i behov av extra anpassningar i matematik. Den fokuserar på att anpassa matematikundervisningen så att den blir tillgänglig för varje elev. Modulen visar hur specialpedagogiska perspektiv på undervisningens utformning och genomförande kan främja en inkluderande matematikundervisning.

Tillgängligt lärande med digitala verktyg

Modulens syfte är att utveckla undervisningen genom ökade kunskaper om specialpedagogik och den potential digitala verktyg erbjuder och att öka kompetensen i att skapa ett mer tillgängligt lärande genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg.

Ta del av modulerna på Skolverkets webbplats Lärportalen

 

Publicerat tisdag 23 mars 2021