Illustration: Sex personer runt ett mötesbord. En av dem står upp och pratar till de andra som tittar på den som står lyssnande.

Specialpedagogik för lärande

Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande. 

  • För förskolan
  • För förskoleklassen och grundskolan
  • För sameskolan
  • För gymnasieskolan
  • För utbildningen vid särskilda ungdomshem
  • För den kommunala vuxenutbildningen

Fler kan delta

Specialpedagogik för lärande vänder sig i dagsläget till grundskolan, sameskolan och motsvarande utbildning inom särskilda ungdomshem.

Från hösten 2021 kommer kompetensutvecklingen även att omfatta förskolan, förskoleklassen, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Deltagare kan vara lärare, förskollärare och för förskolan även annan personal som medverkar i undervisningen. Under perioden 15 januari till 15 februari 2021 kan huvudmän ansöka om statsbidrag för förskolor, skolor och vuxenutbildningen att delta i satsningen. Det är också möjligt att ta del av kompetensutvecklingen utan statsbidrag.

Har din förskola, skola eller vuxenutbildning genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni behöver utveckla arbetet med att möta alla barns och elevers behov och förutsättningar? Då är det här rätt insats för er.

Det här är Specialpedagogik för lärande

En kort presentation av kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande (1:33 min)

Materialet finns på Lärportalen

Det färdiga materialet för Specialpedagogik för lärande finns samlat i moduler på Lärportalen. Där kommer även de kommande modulerna att finnas. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni har tagit del av, planera och pröva aktiviteter i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Du når supporten för Skolverkets lärportal via e-post: larportalen@skolverket.se 

Kollegialt lärande

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på förskolor, skolor och vuxenutbildningar och är tätt knutet till det ordinarie arbetet och undervisningen. Tanken är att ni genomför kompetensutvecklingen kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Modellen för kompetensutvecklingen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Hur går det till?

Arbetssättet bygger på att du och dina kollegor diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, tar upp utmaningar och möjligheter, reflekterar över er undervisning samt ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger och speciallärare. Materialet finns på Skolverkets lärportal och består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baserar ni på de behov ni har i er verksamhet och utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Olika skolformer, som deltar i Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag, tar del olika antal moduler under ett läsår.

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar som deltar utan statsbidrag bestämmer själva hur många moduler de ska ta del.

Därför ska du delta

Kompetensutvecklingsinsatsen ger dig

  • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor
  • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i undervisningen
  • verktyg för att anpassa undervisningen, för att möta alla barns och elevers olika behov och förutsättningar.

Statsbidrag för läsåret 2021/2022

Ansökningsomgången för läsåret 2021/2022 är avslutad. Skolverket handlägger ansökningarna och fattar beslut.

Om Skolverket får medel till bidraget för läsåret 2022/2023 kommer ansökan att öppna igen i början av 2022.

Det är möjligt att ta del av kompetensutvecklingen insatsen både med och utan statsbidrag.

Publicerat måndag 22 februari 2021