Samverkan med myndigheter

Vi har en aktiv samverkan med flera myndigheter på olika plan. Utbildningsdepartement, skolmyndigheter och myndigheter som på olika sätt arbetar med våra målgrupper är viktiga samverkansaktörer. Skolverket är så kallad sektorsmyndighet och ansvarar för att samordna och driva funktionshinderfrågor med de andra skolmyndigheterna.

Skolverket

Vi samverkar med Skolverket i en rad frågor, bland annat med kompetensutveckling i Specialpedagogik för lärande samt Läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Men även för spridning av specialpedagogisk forskning, konferenser, framtagande av allmänna råd och i bedömningsfrågor för elever med funktionsnedsättning.

Specialpedagogik för lärande

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar, sedan sommaren 2018, gemensamt för fortbildningen för lärare som heter Specialpedagogik för lärande. Tidigare var Skolverket ensamt ansvarig för satsningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrog med kompetens och relaterat material. Fortbildningen pågår till och med vårterminen 2021.

Läs mer om Specialpedagogik för lärande

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser

Den första juli 2019 träder garantin för tidiga insatser gällande läsa, skriva och räkna ikraft. Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med Skolverket fått i uppdrag att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser utifrån garantin i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Läs mer om Garanti för tidiga insatser

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. SPSM deltar i referensgrupp för att stödet ges till barn och elever med funktionsnedsättning.

Skolforskningsinstitutet

Myndigheten har ett samarbete med Skolforskningsinstitutet och en överenskommelse om samverkan. Syftet med samverkan är att säkerställa kvalitet och spridning av forskningsbaserad kunskap till utbildningssektorn. Läs mer om forskningsspridning.

Boverket

Myndigheten ingår i en referensgrupp hos Boverket som har i uppdrag att utveckla skolor och förskolors arkitektur och gestaltad livsmiljö. En vägledning med riktlinjer för skolors miljö skall arbetas fram. Den skall rikta sig till skolans huvudman och andra aktörer som arbetar med frågorna. SPSM bidrar med kompetens om tillgängliga lärmiljöer.

Publicerat torsdag 6 februari 2020