Samverkan med andra aktörer

Lärosäten

Många lärosäten vill att vi medverkar på olika sätt i lärarutbildningar samt fördjupningar inom specialpedagogik. Vi bjuds även in till referensgrupper och utvecklingsarbeten.

Utbildningsaktörer och intresseorganisationer

Det finns många aktörer inom utbildningssektorn som är offentliga eller privata som eftersöker kompetens gällande elever med funktionsnedsättning. Vi medverkar ofta i kompetensutveckling som arrangeras av olika utbildningsaktörer.

Regioner

Regionerna i Sverige har ett aktivt samarbete med SPSM på många platser. Många kontakter handlar om samordning för att ge bästa stöd till våra målgrupper.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Samverkan med denna viktiga intresseorganisation pågår. Vi samordnar regelbundet våra uppdrag för att ge stöd till kommuner för våra målgrupper. En sådan samverkan är Kraftsamling Psykisk Hälsa.

Uppdrag fullföljd utbildning - Arbetar med studieavbrottsfrågan ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. I detta arbete har SPSM bjudits in för medverkan. Det innebär att det krävs involvering av en rad sakområden, ett urval av både generella och individanpassade insatser och ett samarbete med olika professioner som tillsammans arbetar för att fler fullföljer sina studier. Grundläggande för arbetet är en medvetenhet om och aktivt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering.

Intresseorganisationer

Vi samverkar på olika sätt med intresseorganisationernas som föreläsare eller utställare för att nå våra målgrupper. Myndigheten har även en regelbunden samverkan för informationsutbyte med dessa grupper. Att samverka med organisationer som företräder våra målgrupper är en viktig arena för en ömsesidig kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Läs mer om samverkan med intresseorganisationer.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education

Vi samverkar i ett internationellt nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av SPSM. Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa.

Publicerat torsdag 6 februari 2020