Studiesituationen för elever med hörselnedsättning presenteras vid konferens i Umeå

Det finns brister i hur skolor använder hörteknik för elever med hörselnedsättning. Det visar en nyligen genomförd studie som Specialpedagogiska skolmyndigheten berättar om vid SPAF:s rikskonferens i Umeå den 22-23 april. Studien omfattar situationen för 85 elever i Stockholms län, men vår bedömning är att elever med hörselnedsättning i andra delar av landet upplever samma slags problem i skolan.

Konferensen som arrangeras av Svenska pedagogiska audiologiska föreningen (SPAF) äger rum på Folkets hus i Umeå onsdag 22 april klockan 13.20–18.00 samt torsdag 23 april klockan 8.00–13.00. Förutom presentation av studien kommer SPSM även att berätta om det värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som myndigheten tagit fram.

Studien om hörteknik i skolan visar att 80 procent av klassrummen har dåliga akustiska egenskaper, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska och endast 20 procent av eleverna har kontakt med kommunal hörselpedagog, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset, som genomfört studien gjorde den med syftet att kartlägga studiesituationen för elever med hörselnedsättning.

Studien undersöker situationen för 85 elever med hörselnedsättning i totalt 80 skolor i Stockholms län, men Håkan Bergkvist, samordnare för auditiv miljö på SPSM, bedömer att elever med hörselnedsättning i andra delar av landet upplever samma slags problem i skolan.

– Vi bedömer att många av resultaten vi redovisar är giltiga även utanför Stockholms län. Resultaten i den här studien visar att bristerna i ljudmiljön och elevernas hörteknik måste tas på allvar för att vi ska erbjuda en icke-diskriminerande skola. Det vinner alla elever och lärare på, säger han.

Saknar kunskap om hörteknik

I Sverige finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater eller kokleaimplantat. Uppåt 3 000 barn och ungdomar har även hörtekniska lösningar som komplement för att kunna följa med i skolans undervisning och delta i kamratgemenskapen.

Genom mätningar av ljudmiljön, observationer av hur hörtekniken fungerade, elevintervjuer och enkäter undersöktes förutsättningarna för eleverna att vara delaktiga i undervisningen.

– Resultatet är nedslående, men inte helt överraskande. Hörteknikens skick och användning svarar sällan mot elevernas behov och när tekniken väl fungerar upplever de brister i ljudkvalitén. Dessutom saknas i regel förutsättningarna för en bra ljudmiljö, säger Håkan Bergkvist, samordnare för auditiv miljö på SPSM.

Studien visar att lärare många gånger saknar kunskap om hur hörtekniken ska användas och hur undervisningen behöver anpassas. Tillgången till en hörselpedagog, som kan ge lärarna det stödet, saknades i 80 procent av fallen.

– Hörselpedagogen är en mycket viktig person när det gäller att förmedla kunskap till lärare och arbetslag om konsekvenserna av en elevs hörselnedsättning och hur man kan arbeta för att underlätta elevens delaktighet i undervisning och skolarbete, säger Håkan Bergkvist.

Länk till FoU-rapporten "Vad var det du inte hörde – Hörteknik och dess användning i skolan" 

Om studien på vår webbplats

Om auditiv miljö på vår webbplats

Om hörteknik på vår webbplats

För mer information:
Håkan Bergkvist, samordnare för auditiv miljö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 010-473 60 32, 070-222 34 39.

Karin Grahn, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
010-473 53 69, 070-343 48 56.

Publicerat onsdag 22 april 2015 Granskat fredag 18 december 2015