Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

Ett nytt stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan. Men det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal som är intresserade av att utveckla elevhälsoarbete.
– Elevhälsoarbetet behöver vara en gemensam angelägenhet för hela skolan, säger Erica Sjöberg, rådgivare på myndigheten som tagit fram materialet.

Redan 2011 kom den förändring av skollagen som innebär att elevhälsans uppdrag måste förstås och organiseras på ett annat sätt än tidigare. Elevhälsans roll i skolan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. För många skolor är det en stor utmaning.

– Elevhälsans uppdrag behöver sättas i relation till hela skolans elevhälsoarbete, samtalskultur, stödjande strukturer och systematiska elevhälsoar¬bete. På så sätt kan skolan skapa förutsättningar för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt, säger Sarah Neuman, också hon rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten som tagit fram stödmaterialet.

Stödmaterialet är tänkt att användas av elevhälsan i samverkan med lärare och annan skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i hela skolan. Det består av en handledning med reflektionsunderlag, filmer, en forskarantologi och en nätbaserad kurs. De olika delarna erbjuder en struktur för analys och gemensamt lärande. De bygger på varandra och kan användas fristående eller i valfri ordning utifrån skolans egna behov.

– Materialet kan användas i de diskussioner som visat sig vara nödvändiga för att skolorna ska komma ifrån brandkårsutryckningar. Det gör det istället möjligt att bedriva ett långsiktigt elevhälsoarbete i skolan, säger Erica Sjöberg.

Behov av att organisera elevhälsoarbetet

Många skolor har en vilja och ambition att organisera arbetet så att det blir mer förebyggande och hälsofrämjande. Men den utmaningen är stor. Det visar en kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten genomfört för att se vilka behov som låg bakom skolors frågor om stöd i elevhälsoarbetet. Bilden stämmer överens med erfarenheter från myndighetens nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens- ett processarbete för likvärdig utbildning där rektorer och elevhälsoteam från 400 skolor deltagit.

– I kursen blir det tydligt att elevhälsans kvalitet beror på hur skolan organiserar elevhälsoarbetet. Det handlar både om förutsättningar för samverkan inom elevhälsan och mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal. För elever med funktionsnedsättning är det av särskilt stor betydelse att denna samverkan fungerar, säger Sarah Neuman.

Länk till stödmaterialet.

Läs mer om elevhälsa på vår webbplats.

För intervju och mer information:

Sarah Neuman, rådgivare och projektledare,
e-post: sarah.neuman@spsm.se, tel 010-473 51 21.

Erica Sjöberg, rådgivare och projektledare,
e-post: erica.sjoberg@spsm.se, tel 010-473 53 72.

Publicerat onsdag 26 september 2018