Nytt stödmaterial ska förbättra lärmiljö för elever med blindhet

Ett nytt stödmaterial ska bidra till att höja kunskapsresultaten för de cirka 120 elever med blindhet och med punktskrift som läsmedium, som går i grund- och gymnasieskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten, (SPSM) har på uppdrag av regeringen utarbetat stödmaterialet för skolhuvudmän och rektorer.

Materialet, som utformats som allmänna råd, slår fast att alla barn måste få möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna och att det är punktskriften som ger barn med blindhet tillgång till skriftspråket. Materialet lägger särskild vikt vid tillgänglighet till lärmiljön.

De allmänna råden uttrycker att det pedagogiska stödet till en elev med blindhet alltid handlar om undervisning och därför ska ges av lärare. Två lärare som delar på ansvaret för klassen är en förutsättning för en gynnsam lärmiljö. Lärare både i teoretiska och praktisk-estetiska ämnen behöver fortbildning om hur undervisningen kan utformas för att bli tillgänglig för eleven med blindhet. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder sådan fortbildning.

Åtgärdsprogram och resursfördelning

Det ska upprättas ett åtgärdsprogram för elevgruppen eftersom anpassningarna för en elev med blindhet är både omfattande och varaktiga. Åtgärdsprogrammet ska alltid innehålla en grundläggande del som beskriver utrustning, anpassningar och insatser som är nödvändiga för att lärmiljön ska bli tillgänglig.

– För att kunna skapa en optimal lärmiljö för eleven med blindhet redan från skolstart är det viktigt hur rektor fördelar resurserna och att skolan har en god framförhållning i planeringen. I detta planeringsarbete kan skolhuvudmannen och rektor söka stöd hos de enheter och myndigheter som har särskild kunskap kring elevgruppen, exempelvis landstingets syncentral och på Specialpedagogiska skolmyndigheten, säger Anders Rönnbäck, rådgivare på Resurscenter syn.

Beställ stödmaterialet med de allmänna råden
Elever med punktskrift som läsmedium – Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer

 

För mer information:
Anders Rönnbäck, rådgivare, tel 010-473 51 26.

Publicerat måndag 16 mars 2015 Granskat torsdag 17 december 2015