Elever i klassrum med hörhjälpmedel

Ny studie: Dålig hörteknik i skolan försvårar för elever med hörselnedsättning

80 procent av klassrummen har dåliga akustiska egenskaper, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska och endast 20 procent av eleverna har kontakt med kommunal hörselpedagog. Det visar en studie av hörteknik och dess användning i skolor i Stockholm, som Specialpedagogiska skolmyndigheten och Hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset gjort, för att kartlägga studiesituationen för elever med hörselnedsättning.

Studien omfattar situationen för 85 elever med hörselnedsättning i totalt 63 skolor i Stockholms län. Samtliga elever har någon form av hörapparat eller kokleaimplantat och var föreskrivna ytterligare hörteknik, som till exempel lärarmikrofoner.

Genom mätningar av ljudmiljön, observationer av hur hörtekniken fungerade, elevintervjuer och enkäter har förutsättningarna för eleverna att vara delaktiga i undervisningen undersökts.

– Resultatet är nedslående, men inte helt överraskande. Hörteknikens skick och användning svarar sällan mot elevernas behov och när tekniken väl fungerar upplever de brister i ljudkvalitén. Dessutom saknas i regel förutsättningarna för en bra ljudmiljö, säger Håkan Bergkvist, samordnare för auditiv miljö på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Saknar kunskap om hörteknik
I Sverige finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater eller kokleaimplantat. Uppåt 3 000 barn och ungdomar har även hörtekniska lösningar som komplement för att kunna följa med i skolans undervisning och delta i kamratgemenskapen.

Studien visar att lärare många gånger saknar kunskap om hur hörtekniken ska användas och hur undervisningen behöver anpassas. Tillgången till en hörselpedagog, som kan ge lärarna det stödet, saknades i 80 procent av fallen.

– Hörselpedagogen är en mycket viktig person när det gäller att förmedla kunskap till lärare och arbetslag om konsekvenserna av en elevs hörselnedsättning och hur man kan arbeta för att underlätta elevens delaktighet i undervisning och skolarbete, säger Håkan Bergkvist.

Brister på fler platser i landet
Studien omfattar situationen för 85 elever i Stockholms län, men Håkan Bergkvist bedömer att elever med hörselnedsättning i andra delar av landet upplever samma slags problem i skolan.

– Vi bedömer att många av resultaten vi redovisar är giltiga även utanför Stockholms län. Resultaten i den här studien visar att bristerna i ljudmiljön och elevernas hörteknik måste tas på allvar för att vi ska erbjuda en icke-diskriminerande skola. Det vinner alla elever och lärare på, säger han.

Länk till FoU-rapporten "Vad var det du inte hörde – Hörteknik och dess användning i skolan"
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00568

Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats om hörteknik i skolan. http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/Larmiljo/Auditiv-miljo/Horteknik/

Läs mer om auditiv miljö på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/Larmiljo/Auditiv-miljo/

För mer information:
Håkan Bergkvist, samordnare för auditiv miljö, Specialpedagogiska
skolmyndigheten, 010-473 60 32, 070-222 34 39.

Erika Bergman, pressansvarig, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
010-473 50 51, 070-577 08 83.

Publicerat tisdag 17 mars 2015 Granskat torsdag 17 december 2015