Ny rapport: Elever med funktionsnedsättning beskriver hur trygghet och stöd kan förbättras

Flera tar upp att de blivit illa behandlade eller utsatta för mobbning, otrygghet påverkar studieron negativt och bristande anpassningar skapar stress. Så beskriver 31 elever med funktionsnedsättning sin skolsituation i en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Eleverna har tydliga förslag på vad som skulle öka trygghet, studiero och motivation för skolarbetet.

– Rapporten ger viktig insikt om hur skolvardagen ser ut för elever med funktionsnedsättning. Den visar också att de har konkreta förslag på åtgärder för att skapa en bättre situation. Det handlar både om förslag som kan omsättas i handling direkt och om förslag som rör vilka förutsättningar som bör finnas i skolan, säger Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör.

I Barnpanelsrapporten intervjuas 31 grundskoleelever med funktionsnedsättning, från olika delar av landet. Flera av dem beskriver en skolsituation där de känner oro och stress. I intervjuerna framkommer också att de är osäkra på om de kan få hjälp av en vuxen om en otrygg situation skulle uppstå.

Svårt för lärare att hinna

En stor majoritet av eleverna som intervjuas önskar att lärare får mer tid för eleverna. Samtidigt upplever de att lärarna gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar, och ser att det är svårt att räcka till för alla i klassrummet.

Eleverna som intervjuats i rapporten beskriver att tillhörigheten i klassen är viktig, och att de får en undervisning som är anpassad till deras behov. Men flera elever tar också upp att de har stor nytta av att ibland få undervisas och arbeta i mindre grupper, dit de kan gå för att få mer individuell hjälp av lärare eller specialpedagog.

Eleverna föreslår konkreta lösningar

I rapporten beskriver eleverna också vad de anser behövs för att komma till rätta med de problem de möter vad gäller trygghet. De efterlyser till exempel planerade rastaktiviteter och närvarande vuxna som agerar när någon blir utsatt. Eleverna tar också upp möjligheten att få kortare lektionspass varvat med rörelse liksom möjlighet att gå undan och jobba i mindre grupper.

– Det har betydelse om lärare har kunskap om funktionsnedsättningar, men ytterst är det eleven som kan beskriva vad som fungerar eller inte fungerar i olika situationer, säger Tove Söderqvist Dunkers, samordnare för barnpanelsarbetet på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länk till Barnpanelsrapporten – Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation.

För intervju med Fredrik Malmberg, generaldirektör, och Tove Söderqvist Dunkers, samordnare för barnpanelsrapporten, kontakta pressekreterare Erika Bergman, 070-577 08 83, erika.bergman@spsm.se

Publicerat torsdag 25 april 2019