Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd. Det visar en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare.

- Elever med en språkstörning har svårigheter både att uttrycka sig och förstå det som uttryckts i tal och skrift, och behöver mycket stöd i skolan eftersom kommunikation är så avgörande för lärandet. Kartläggningen tyder på brister i likvärdigheten när det gäller den här elevgruppen. Skolor har olika tillgång till den kompetens de behöver för att ge dem rätt stöd. Vi ser också att rutiner för att följa upp hur det går för elever med språkstörning saknas på många håll, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

En faktor som gör skillnad är om det finns ett centralt stöd i kommunen för skolorna, så kallade centrala elevhälsoteam med funktioner som specialpedagog och logoped. Där uttrycker både skolhuvudmän och skolledare i större utsträckning än de som saknar den resursen, att det finns rutiner för att följa upp hur det går för elever med språkstörning. Kartläggningen visar också att de som har rutiner kan peka på en högre måluppfyllelse för den här elevgruppen än de skolor som saknar rutiner. Det är också de skolorna som i större utsträckning vänder sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för stöd.

Arbeta mer uppsökande

- Kartläggningen visar att skolor med begränsad tillgång till stöd från kommunen inte heller vänder sig till oss. Vi ska som myndighet arbeta mer uppsökande för att erbjuda vårt stöd, när vi får signaler om att en skola inte förmår ge elever med funktionsnedsättning de anpassningar och stöd de har rätt till, säger Fredrik Malmberg.

Med kartläggningen som grund utvecklar Specialpedagogiska skolmyndigheten nu stödet till skolorna. En utveckling är att i större utsträckning rikta fortbildningen till lärarna. Bland annat planeras webbaserad kompetensutveckling så att skolhuvudmän i egen regi kan arbeta med fortbildning genom kollegialt lärande, liksom fler utbildningar och tematräffar runt om i landet för dem som arbetar i skolan. Det tas också fram utbildningar för personal i förskolan och gymnasieskolan.

För mer information och intervju med Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg, kontakta pressansvarig Erika Bergman: 070-577 08 83.

Kartläggningen om skolors behov av stöd i arbetet med elever med språkstörning.

Mer information om språkstörning och vårt stöd.

Publicerat torsdag 24 oktober 2019