Bilden visar Charlotta och omslaget till antologin

Ny antologi belyser skillnader mellan flickors och pojkars stöd i skolan

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv heter en vetenskaplig antologi med åtta texter skrivna av forskare hemmahörande i både Sverige och Finland. Antologin är ett resultat av ett samarbete mellan Umeå universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vid en närmare titt på rådgivningsärenden på SPSM kunde man se att skolor inte initierar en utredning avsärskilt stöd för en flicka med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning lika ofta som för en pojke med samma problematik. Orsaken ville bland andra Charlotta Petterson, nationell FoU-samordnare på SPSM, titta närmare på och initierade därför ett internt projekt, Villkor för flickors och pojkars stöd. Tillsammans med Umeå universitet anordnades även en forskarträff på ämnet genus och funktionsnedsättningar. Resultatet blev en antologi som nu finns att läsa och beställa på vår webbplats.

Begränsad andel forskning på ämnet genus och specialpedagogik

Redan när vi initierade forskarseminariet i Umeå märkte vi att forskning med kombinationen genus och specialpedagogik är ganska begränsad. Därför känns det väldigtroligt att kunna bidra med dessa texter som på olika sätt och genom olika vetenskapliga discipliner belyser genus och specialpedagogik, berättar Charlotta Pettersson.

Förhoppningen med antologin är att vi sått ett viktigt frö, att det leder till fortsatt samarbete och utvecklande samtal kring genus och specialpedagogik, avslutar Charlotta.

Målgruppen för antologin är verksamma specialpedagoger, speciallärare och lärare samt studenter på lärarutbildningarna.

Beställ eller ladda ner antologin på vår webbplats

Fotnot: Charlotta Pettersson är Fil.dr. Lektor i Pedagogik inriktning Specialpedagogikoch är för tillfället tjänstledig från SPSM och arbetar just nu vid Institutionen för humaniora, utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap (HumUS) Enheten för pedagogik Örebro universitet.

Välkommen att kontakta Johan Östman, FoU-chef på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 072-576 31 94, om du vill veta mer.

Publicerat tisdag 24 oktober 2017