Närmare 10 miljoner för att göra skolor mer tillgängliga i mellersta Sverige

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut närmare 10 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Precis som tidigare år delas medlen ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projektets mål ska vara att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

- Från årsskiftet är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen och gäller alla skolformer. Med SIS-bidraget kan vi uppmuntra och stimulera förskolor och skolor att arbeta med att utveckla tillgängligheten för barn och elever med funktionsnedsättning. Under en begränsad tid kan verksamheten fokusera på att utveckla strategier och att stärka sitt arbete med aktiva åtgärder för att skapa pedagogisk tillgänglighet, säger Ronnie Pettersson, regionchef i Mellersta regionen.

Exempelvis får Eskilstuna kommun 470 000 kronor för att öka tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i den kommunala vuxenutbildningen. Målet är att personal har utvecklat ett inkluderande förhållningssätt och att de har kunskaper om olika lärverktyg och om hur specialpedagogiska arbetssätt gynnar alla elever.

Kristinehamns kommun har fått 705 000 kronor för att undersöka tillgängligheten, skapa handlingsplaner och genomföra aktiviteter som ökar likvärdigheten inom kommunens förskolor och skolor.

Mora kommun har fått 338 100 kronor för att satsa på att lärmiljön ska präglas av trygghet och studiero och att alla barn och elever har en hög upplevelse av delaktighet. De fick även 94 300 kronor hösten 2014 för start av projektet.

I bifogad fil finns alla utvecklingsprojekt som fått SIS-medel i Mellersta regionen.

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och kommunernas vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2016.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på: www.spsm.se/sis

Läs om tidigare utvecklingsprojekt (pdf): (PDF-dokument, 3 kB)http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00554.pdf (PDF-dokument, 3 kB)

För mer information om SIS-medel och intervju kontakta:

Ronnie Pettersson, regionchef, Mellersta regionen

010 473 51 93, ronnie.pettersson@spsm.se

Publicerat måndag 2 februari 2015 Granskat fredag 11 december 2015