Mångfald och tillgänglighet – kan förskolan och skolan möta utmaningarna?

Skolor och förskolor behöver dagligen tackla utmaningar kring mångfald, inkludering och tillgänglighet. I årets upplaga av konferensen Rektor med vetande belyser vi just dessa ämnen på olika sätt. Vi tar även upp utmaningarna i samband med särskilt stöd och åtgärdsprogram. Häri ingår att den nya diskrimineringslagen numera betraktar bristande stöd i skola och förskola som grund för diskriminering.

Välkommen att bevaka en av södra Sveriges viktigaste specialpedagogiska konferenser. Konferensen Rektor med vetande är en årligen återkommande regional skolledarkonferens kring specialpedagogiska frågor.

I år äger den rum torsdag den 12 mars på Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Då bänkar sig 350 intresserade skolledare, specialpedagoger och speciallärare från hela södra Sverige för att lära, lyssna och diskutera. Arrangörer är Specialpedagogiska skolmyndigheten, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.

Konferensen inleds av professor Mats Trondman vid Linnéuniversitetet, som bland annat forskar kring mångkulturell inkorporering och skolprestation. Skolkultur kan, tillsammans med mångkultur, vara en möjlighet till framgång för elever i gymnasieskolan. Att erkännas av andra och erkänna andra blir en nyckelfråga. I detta arbete spelar skolans vuxna, särskilt lärare, stor roll.

Eva-Kristina Salameh är leg. logoped och bland annat grundare av Språkens Hus i Malmö. Hon tar upp den typiska språkutvecklingen hos flerspråkiga barn och de faktorer i omgivningen som kan påverka den utvecklingen. Även vad som kan göras för att underlätta för barnen språkligt behandlas, men också vad som inte ska göras.

Roger Åkerman och Pia Thimgren, universitetsadjunkter vid Malmö högskola, hjälper till att reda ut hur skolan kan förstå och handla kring extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram. De tar upp frågor föranledda av Skolverkets nya allmänna råd kring särskilt stöd och åtgärdsprogram, bland annat i ljuset av den nya diskrimineringslagen.

Lotta Müller och Lisa Andersson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, visar praktiska exempel på det specialpedagogiska stöd som myndigheten kan erbjuda förskolor och skolor med barn och elever med funktionsnedsättning. Stödet syftar till att hjälpa verksamheterna att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Områden som berörs är språklig och kulturell mångfald samt hur utvecklingen av en tillgänglig lärmiljö kan bidra till att barn och elever ges likvärdiga möjligheter att nå utbildningsmålen.

Gunilla Lindqvist, universitetslektor vid Högskolan Dalarna, avrundar konferensen. Hon visar i sin forskning på skillnaderna i synsätt hos olika yrkesgrupper inom förskola och skola kring vad de anser har betydelse för när ett barn eller elev ska ha rätt till särskilt stöd. Är det brister hos barnet? Krävs diagno?

Länk till det fullständiga programmet. (PDF-dokument, 422 kB)

Pressen är välkommen att bevaka konferensen. Var vänlig meddela om du är intresserad av att komma.

Var vänlig kontakta

Bella Danowsky, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, tel 010-473 54 01 (även mobil), bella.danowsky@spsm.se

Publicerat tisdag 10 mars 2015 Granskat onsdag 2 december 2015