Bidragsregn till södra Sverige – 16,3 miljoner ska göra lärmiljön mer tillgänglig i skolor

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 16,3 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 41 projekt i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Precis som tidigare år, delas medlen ut till skolhuvudmän som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projektets mål ska vara att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

– En tillgänglig lärmiljö innefattar såväl den pedagogiska, som den sociala och fysiska miljön i förskolor, skolor och vuxenutbildningar. De projekt i Södra regionen som fått SIS-medel, har alla det gemensamt att de på olika sätt vill utveckla och anpassa sin lärmiljö till gagn för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Detta gynnar samtidigt alla övriga barn, elever och vuxenstuderande. Vi hoppas givetvis, att de modeller som utvecklas tack vare bidragen kan inspirera fler verksamheter, säger Christer Fleur, regionchef i Södra regionen.

Bland de projekt som fått bidrag finns Örkelljunga kommun, som får 520 000 kr för att inventera, anpassa och utveckla inkluderande lärmiljöer för kommunens samtliga förskole- och skolverksamheter. Skolutvecklingen kopplas till forskning och har till syfte att utveckla bland annat yrkeskompetens och att effektivisera arbetsmodeller som stödjer inkluderande arbetssätt.

Ett annat projekt är Södra skolan i Kalmar, som får 367 500 kr för att utveckla sitt skolbibliotek till ett mediatek med pedagogisk och specialpedagogisk verksamhet för skolans elever och lärare. Verksamheten ska bland annat erbjuda informationssökning, källkritik, olika former av läsfrämjande verksamhet och alternativa verktyg. Mediateket ska även erbjuda utbildning i kompensatoriska hjälpmedel för föräldrar till barn i behov av sådana.

Ytterligare ett projekt, som egentligen är två, kommer från Trelleborg, som får sammanlagt 820 000 kr för lärare, skolledare och specialpedagog. Dessa ska tillsammans arbeta för att dels bygga upp en permanent verksamhet som aktivt kan hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolan, dels underlätta för dessa elever att därefter kunna återgå till ordinarie skolklasser genom att öka förståelsen för och kompetensen kring dessa elevers behov och anpassningar.

Lista över utvecklingsprojekt i Södra regionen som fått SIS-medel 2015 (PDF-dokument, 82 kB).

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och kommunernas vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2016.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på:

www.spsm.se/sis

Läs om tidigare utvecklingsprojekt (pdf):

http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00554.pdf (PDF-dokument, 3 kB)

För mer information om SIS-medel vänligen kontakta:

Ingrid Salomonsson, rådgivare med ansvar för SIS-medel, Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionen, tel 010-473 54 21 (även mobil), ingrid.salomonsson@spsm.se

Övrig information

Bella Danowsky, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, tel 010-473 54 01 (även mobil), bella.danowsky@spsm.se

Publicerat tisdag 3 februari 2015 Granskat onsdag 2 december 2015