En lärare pratar med två elever, som arbetar med ett material vid ett bord.

Intensivträning stärker läsutvecklingen

Genom screening och riktad intensivträning arbetar lärarna på Sandvikskolan i Järfälla systematiskt med att höja elevernas läsförmåga. Till stor del genomför de nu insatserna inom klassens ram.

På Sandviksskolan har åtta sexåringar från förskoleklassen just delats in i två grupper. De får var sitt spel för att träna på ord och meningar. Läraren Nina Edlund stöttar där det behövs, men eleverna hjälper också varandra. 

– När jag kom till skolan kunde jag inte så mycket. Men jag lär mig när jag ljudar, berättar en av eleverna. 

Screening två gånger per läsår

Skolan har hittat ett sätt att arbeta löpande med elevernas läsutveckling. Med hjälp av screening från förskoleklass upp till årskurs 6 minst två gånger per läsår, ser lärarna tydligt hur eleverna ligger till. 

De screenar både läshastighet, läsförståelse och fonologisk medvetenhet, det vill säga att känna igen större och mindre enheter i det talade språket. Resultaten noterar de i ett digitalt kalkylblad, där färgade fält gör det enkelt att se varje elevs utveckling i rött, gult, grönt och blått. 

Intensivträning flera gånger i veckan

För att öka lästräningen med hjälp av resurspedagoger fick skolan stöd från SPSM under läsåret 2020/21. De kunde då ha intensivträning med eleverna 15–30 minuter flera gånger i veckan under tre eller sex veckor. Specialpedagogen Sofie Fridh, som har hållit i projektet, är nöjd. 

– I de klasser där vi har arbetat systematiskt med intensivträning, individuellt eller i grupp, ser vi fler elever med godkända resultat. 

Hon hänvisar till forskning av bland andra Monica Ulrika Wolff och Britt-Marie Emanuelsson. Även deras studier visar att intensivträning ger högre resultat än att lästräna en gång i veckan under ett år. 

– Eleven tappar så mycket mellan gångerna att ett tillfälle i veckan nästan är bortkastat, säger Sofie. 

Motiverar till lästräning hemma

Sommarlovet är ett annat uppehåll som ofta sänker läsförmågan. Det är inte ovanligt att en elev som har gått från rött till gult eller grönt under intensivträningen sedan dalar i höstens första screening. 

Nu kan lärarna föra samtal med vårdnadshavarna om de faktiska resultaten. Det motiverar dem att lästräna med sina barn hemma och det finns även material att låna hem. 

Lästräning inom klassens ram

Före projektet screenades eleverna sporadiskt, men det var inte lika tydligt hur resultaten skulle följas upp. När insatserna dröjde, blev det också svårare att se vilken effekt de gav. Numera efterfrågar lärarna screeningen och de analyserar resultaten tillsammans med elevhälsans personal. 

När skolan inte längre har extra personalresurser, mer än för elever som har beviljats särskilt stöd, genomför arbetslagen lästräningen inom klassens ram. 

– Att låta eleverna arbeta i stationer är ett sätt som fungerar bra, det har vi sett i förskoleklassen. Då kan vi också differentiera uppgifterna, det är nödvändigt när eleverna har kommit olika långt, berättar Sofie. 

Hon bevakar att analyserna följs upp och vissa lästräningspass håller hon själv i. 

– Det är viktigt att komma igång med rätt insatser och nu kan vi fånga upp eleverna tidigare.

Elever blir bättre på att läsa när de intensiv-tränar

Sandviks-skolan finns i Järfälla.
Lärarna där arbetar mycket med
att få eleverna att bli bättre på att läsa.
De testar eleverna och
har intensiv-träning med dem.
Till stor del jobbar de med det här
i klassen.

Elever blir bättre på att läsa
när de intensiv-tränar

Sandviks-skolan finns i Järfälla.
Lärarna där arbetar mycket med
att få eleverna att bli bättre på att läsa.
De testar eleverna och
har intensiv-träning med dem.
Till stor del jobbar de med det här
i klassen.

De övar mycket på läsning

Nina Edlund är lärare
på Sandviksskolan.
Hon har delat in åtta elever
i två grupper. 
De är sex år gamla
och går i förskole-klass. 

Eleverna får var sitt spel
för att träna på ord och meningar. 
Nina stöttar där det behövs
men eleverna hjälper också varandra. 

– När jag kom till skolan
kunde jag inte så mycket.
Men jag lär mig när jag ljudar,
säger en av eleverna. 

De testar eleverna
två gånger per läs-år

Skolan har hittat ett sätt 
att arbeta med elevernas läs-utveckling. 
De testar eleverna med screening.

När de screenar
testar de flera olika saker:

  • Hur snabbt läser eleverna?
  • Hur bra förstår eleverna
    vad de läser?
  • Känner de igen
    större och mindre delar
    i det talade språket?

Lärarna ser tydligt
hur det går för eleverna. 

Det här gör de från förskoleklass
upp till årskurs 6.
Minst två gånger per läsår.

Lärarna skriver ner resultaten
i ett kalkyl-blad på datorn.
De använder olika färger:
rött, gult, grönt och blått.
Så kan de enkelt se
hur varje elev utvecklas.

De intensiv-tränar
flera gånger i veckan

Skolan fick stöd från
Specialpedagogiska skolmyndigheten
under läs-året 2020 till 2021.

Det var för att kunna ha mer läs-träning
med hjälp av resurs-pedagoger.

De kunde då intensiv-träna med eleverna
15 till 30 minuter
flera gånger i veckan.

De gjorde så i tre eller sex veckor. 

Sofie Fridh är special-pedagog.
Hon har lett projektet.
Sofie är nöjd: 

– I en del klasser ser vi fler elever
med godkända resultat.
Det är klasser där vi har arbetat mycket
med intensiv-träning.
Det kan vara med en elev
eller i grupp. 

Sofie talar om forskning som visar
att intensiv-träning är bra.
Det ger bättre resultat 
än att läs-träna en gång i veckan
under ett år.

– Eleven tappar så mycket mellan gångerna.
En gång i veckan är nästan bort-kastat,
säger Sofie. 

Monica Ulrika Wolff och
Britt-Marie Emanuelsson
heter forskarna
som Sofie talar om.

Att träna hemma
är också bra

Sommar-lovet är också en paus
som ofta gör att elever
blir sämre på att läsa. 

Det är vanligt att en elev
får sämre resultat på screeningen
efter sommaren.

Men lärarna talar nu med föräldrarna
om resultaten.

Det gör att föräldrarna
gärna läs-tränar med sina barn.
Det finns material de kan låna hem. 

De tränar i klassen 

Skolan screenade eleverna
redan före projektet.
Men det blev inte så ofta.

Det var inte lika tydligt heller
hur de skulle följa upp resultaten.

Det kunde ta tid
innan eleverna fick hjälp.
Då blev det också svårare
att se vad det gav. 

Nu vill lärarna screena.
De analyserar resultaten
tillsammans med elev-hälsan. 

En del elever får särskilt stöd
även nu efter projektet.
Men för de andra eleverna
finns inte längre extra personal.

Det funkar ändå.
Nu läs-tränar de i klassen istället.

– Att låta eleverna arbeta i stationer
är ett sätt som fungerar bra.
Det har vi sett i förskoleklassen. 
Då kan vi också ha olika uppgifter.
Det behövs när eleverna
har kommit olika långt,
säger Sofie. 

Sofie leder själv vissa lästränings-pass.

– Det är viktigt att komma igång
med rätt insatser.

Hon håller koll på
att analyserna följs upp.

– Nu kan vi hjälpa eleverna tidigare,
säger Sofie.

Publicerat tisdag 16 maj 2023