Erityiskoulumme

Valtiolliset erityiskoulut, viisi alueellista ja kolme valtakunnallista, vastaanottavat oppilaita, jotka tarvitsevat vaihtoehdon tavalliselle peruskoululle.

Hakemuksen erityiskouluun tekevät lapsen vanhemmat. Jos lapsi ei asu kohtuullisen kulkuetäisyyden päässä koulusta, lukukausien aikana on mahdollisuuksia asumiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan.

Alueelliset erityiskoulumme

Oppilaat, jotka ovat kuuroja, tai joilla on kuulon toimintarajoitteisuus, voivat käydä alueellisia erityiskoulujamme. Opetus on kaksikielistä, ja se tapahtuu osin ruotsalaisella viittomakielellä, osin puhutulla tai kirjoitetulla ruotsilla.

Erityiskoulu tarjoaa kieliympäristön, joka antaa edellytykset sekä viittomakielen että ruotsin omaksumiseen ja käyttämiseen koulussa kaikissa yhteyksissä. Tällainen kaksikielisyys lisää oppilaan mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja osallisuuteen yhteiskunnasta.

Valtakunnalliset erityiskoulut

Kouluilla, jotka ottavat vastaan oppilaita koko maasta, on erilaisia kohderyhmiä. Opetus, ympäristö ja viestimistavat on sopeutettu oppilaiden tarpeisiin.

Örebrossa toimiva Åsbackaskolan on tarkoitettu oppilaille, joilla on kuulon toimintarajoitteisuus yhdistyneenä kehityshäiriöön, ja synnynnäisesti kuurosokeille oppilaille. Koulu tarjoaa koulutusta jokaisen oppilaan edellytyksistä ja tarpeista lähtien. Pidämme erittäin tärkeänä kehittää oppilaan halua ja intoa yhdessäoloon, vuorovaikutukseen ja viestintään kaksikielisessä ympäristössä.

Tukholmassa ja Uumajassa toimiva Hällsboskolan on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikea kielihäiriö. Koulu tarjoaa opetusta, jossa keskitytään eri tavoin kieleen ja viestintään. Tämä tapahtuu kohderyhmään sopeutetussa oppimisympäristössä, jonka lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Örebrossa toimiva Ekeskolan on tarkoitettu oppilaille, joilla on näön toimintarajoitteisuus yhdistyneenä muuhun toimintarajoitteeseen. Koulu tarjoaa näkökykyyn sopeutettua opetusta kouluaineissa, pistekirjoituksen opetusta, suunnistusta ja liikkumista sekä itsenäisyyden harjoittelua oppilaiden yksilöllisistä tarpeista lähtien.

Oppilaana oleminen erityiskoulussamme

Annamme oppilaille ympäristön, jossa on mahdollisuus osallistua ja kehittyä. Kaikki voivat päästä mukaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen, tuntea yhteenkuuluvuutta ja kehittyä yksilöinä.

Erityiskoulun opetus ei sisällöllisesti eroa mainittavasti peruskoulun ohjelmasta. Erityiskoulussa työskentelevät ovat asiantuntijoita siinä, miten koulutuksesta saadaan koulun kohderyhmälle saavutettava. Erityiskoulussa on paljon opettajia ja pienet opetusryhmät, niin että oppilaat voidaan kohdata heidän yksilöllisistä edellytyksistään lähtien. Erityiskoulu on kymmenvuotinen. Kaikissa erityiskouluissa Tukholman Hällsboskolania lukuun ottamatta on lisäksi esikoululuokka.

Publicerat fredag 17 augusti 2018