Szwedzki system kształcenia

Szwedzki system kształcenia obejmuje zarówno szkolnictwo obowiązkowe, jak i dobrowolne. Uczniowie powyżej 7. roku życia muszą ukończyć dziewięcioletnią szkołę podstawową.

Dla uczniów, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły podstawowej, istnieje alternatywa w postaci szkoły podstawowej dla osób z oligofrenią i szkoły specjalnej. Szkolnictwo dobrowolne obejmuje przedszkole i zerówkę dla młodszych dzieci. Uczniowie powyżej 16. roku życia mogą uczęszczać do szkoły średniej, a także korzystać z różnych form kształcenia dorosłych.

Przeważającą liczbę szkół w Szwecji stanowią placówki publiczne prowadzone przez gminy, choć powstaje też coraz więcej szkół kierowanych przez inne podmioty. Większość uniwersytetów i szkół wyższych to jednostki publiczne. Są one autonomiczne i niezależne.

Pełniejszy obraz szwedzkiego systemu kształcenia

Więcej informacji o typach szkół w Szwecji znajduje się w witrynie Urzędu ds. Szkolnictwa (Skolverket).

Ustawa o szkolnictwie stanowi podstawę kształcenia na każdym szczeblu

Szwedzka ustawa o szkolnictwie stanowi podstawę kształcenia na każdym szczeblu, od przedszkola do szkoły średniej, a także przyznaje osobom dorosłym prawo do kształcenia. Zgodnie z tym aktem prawnym wszystkie osoby mają mieć równy dostęp do kształcenia, niezależnie od płci, przynależności etnicznej, miejsca zamieszkania oraz czynników społecznych lub ekonomicznych. Uczniowie mający trudności z wypełnianiem obowiązku szkolnego powinny otrzymać szczególne wsparcie.

Parlament, rząd i Urząd ds. Szkolnictwa odpowiadają za programy nauczania, rozporządzenia, ogólne wytyczne i krajowe inicjatywy w zakresie rozwoju w celu urzeczywistnienia założeń określonych w ustawie o szkolnictwie. Pozostałymi elementami procesu zarządzania systemem kształcenia są ogólnokrajowe badania, oceny oraz kontrole.

Odpowiedzialność na szczeblu krajowym

Odpowiedzialność za szkolnictwo na szczeblu krajowym spoczywa na rządzie. Jest ona realizowana w drodze delegacji zadań na władze oświatowe w obrębie ich obszarów kompetencji:

  • Inspektorat Szkolnictwa (Skolinspektionen) sprawuje nadzór regulacyjny nad szkołami, placówkami kształcenia dorosłych, świetlicami, przedszkolami i pozostałymi placówkami pedagogicznymi.
  • Urząd ds. Szkolnictwa kieruje działaniami organów prowadzących, przedszkoli i szkół, wspiera te podmioty, monitoruje ich działania oraz dokonuje ich oceny w celu poprawy jakości i uzyskiwanych wyników.
  • Urząd ds. Pedagogiki Specjalnej funkcjonuje jako podmiot uzupełniający zasoby własne gmin i szkół. Zapewnia wsparcie w kwestiach dotyczących pobierania nauki przez poszczególnych uczniów, pracy nauczycieli oraz działalności pedagogicznej i organizacji pedagogiki. Urząd prowadzi także szkoły specjalne dla osób z określonymi rodzajami niepełnosprawności.
Publicerat måndag 9 januari 2017