Ruottalainen koulutussysteemi

Ruottalaisheen koulutussysteehmin kuuluu niin pakoliset ko vapaehtoset koulumallit. Peruskoulu oon yheksänvuotinen ja pakolinen kaikile oppilhaile 7 vuen iästä lähtien.

Oppilhaile jokka tarttevat vaihtoehon peruskoulule oon olemassa peruserityiskoulu ja spesiaalikoulu. Vapaehtoset koulumallit oon esikoulu ja esikoululuokka nuoremille lapsile. Oppilhaile jokka oon 16 vuotta vanhaat ja vanheemat oon jymnaasiakoulu ja erin sorttisia koulutuksia täysile.

Usseimat ruottalaiset koulut oon julkiset ja net järjestethään kunnilta, mutta niitä oon kansa lissäintyvä määrä vapakouluja. Issoin osa yniversiteetistä ja korkeakouluista oon julkisia virastoita. Yniversiteetit ja korkeakoulut oon ittepäättäviä ja riippumattomia.

Isompi kuva ruottalaisesta koulutussysteemistä (Bild, 203 bytes)

Koululaki oon pohja kaikile koulutuksille

Ruottalainen koululaki oon pohja koko koulutukselle, esikoulusta jymnaasiakohluun ja täysitten koulutusoikeuvelle. Koululaki määrää ette kaikile ihmiset pitävät saaja koulutuksen riippumatta sukupuolta, eetnistä kuuluvaisuutta, asumispaikkaa elikkä sosiaalisia ja ekonoomisia faktoria. Oppilhaat joilako oon hankala valmistaa heän koulunkäynin, pitävät saaja eritysitä tukea.

Valtiopäivät, hallitus ja Kouluvirasto oon vastuuliset opintoplaanista, lakisäätänöistä, ylheisistä neuvoista ja kansalisistä kehitysaloitheista niin ette koululain tarkotukset totheutethaan. Muita osia koulutussysteeminohjauksesta oon kansaliset kokheet, arvioinit ja inspeksuuni.

Eesvastuu kansalisella tasola

Hallituksella oon eesvastuu koulusta kansalisella tasola, ja se tehthään antamalla tehtävän kouluhallinoile heän itten kunki vastuualuheen yli:

  • Koulutarkastuksella oon tarkistusvastuu koulusta, täysitten koulutuksesta vapa-aikakoista, esikoulusta ja muusta pedagookisesta toiminasta.
  • Kouluvirasto ohjaa, tukkee, seuraa ylös ja arvioittee koulupäämiehitten, esikouluitten ja kouluitten työtä siinä mielessä ette parantaa laatua ja tuloksia.
  • Spesiaalipedagookinen kouluhallinto kompleteeraa kunnitten ja kouluitten omia resyrsiä. Hallinto antaa tukea kysysmyksissä joissako oon kyse ihmisitten oppimisesta, pedagookitten työstä elikkä toiminasta ja organisasuunista. Hallinto pittää kansa käynissä spesiaalikouluja vissile toimintarajotuksille.
Publicerat tisdag 3 januari 2017