Spesiaalipedagookinen tuki

Oppimismiljöö pittää olla saatavissa kaikile oopilhaile. Ette lapset, nuoret ja täyet joilako oon tukitarpheita saattavat saaja maholisuuen samankaltasheen koulutuksheen tarvithaan tietoa saatavuuesta.

Se saattaa esimerkiksi merkitä ette koulu tarjoa kaikile oppilhaile maholisuuen ette lukea, kirjottaa ja räknätä omila ehoila. Ette padagookila oon stratekiit kunka oppimista ja oppimateriaalia mennee sopeuttaa. Ja ette oon tietosuutta osalistumisesta, kohtelusta, alternatiivistä työkaluista, fyysisestä saatavuuesta ja sopeutettua fyysistä aktiviteettiä kouluorganisasuunissa.

Met olema yhtheistyöpaartneri

Esikoulut, koulut ja täysittenkoulutukset saattavat kääntyä meile ette saaja neuvontoa spesiaalipedagookisissa kysymyksissä. Met avustamma meän kompetensilä tekemällä yhtheistyötä muitten kunnitten elikkä ittenäisitten esikouluitten ja kouluitten kansa. Se tehthään meän viien aluheelisitten toiminoitten kautta. Usseimissa taphauksissa se oon yks vastuulinen koulule elikkä työlaakile joka ottaa yhtheyttä meän spesiaalipedagookisitten neuvonantajitten kansa. Kysymykset saattavat olla pedagookisista stratekiista ja käyttäintymistavoista, pedagookisista konsekvensistä toimintarajotuksesta elikkä kompetensikehityksestä. Muissa taphauksissa se saattaa olla met jokka otama yhtheyttä kokkouksheen ette jutela kunnan elikkä koulun tarpheesta pitkänaijan spesiaalipedagookisesta tuesta.

Met tarjoama kansa ilhmaisia jatkokoulutuksia. Tärkeitä koheryhmiä meän kursile, distansikoulutuksille, konferensile, seminaarile ja webbiseminaarile oon pedagookit ja koulujohtajat. Sen tuen mitä met annama neuvonantamisen kautta spesiaalipedagookisissa kysymyksissä koskee kaikkia koulumallia 1 kap. 1 § mukhaan koululaissa.

Lisätukea spesiaalipedagookisilla tutkinoila

Meän kansalisilla resyrsikeskuksilla tehthään pedagookisia kartottamisia ja tutkimuksia. Net tehthään laakilta joissako oon eri kompetensiä yhtheistyössä pedagookitten kansa esikoulusta elikkä koulusta ja muitten tärkeitten henkilöitten kansa lapsen elikkä oppilhaan ympäri. Resyrsikeskys tarjoaa kansa kursia vanheemille.

Resyrsikeskus ottaa vasthaan lapsia ja oppilhaita joilako oon:

  • näkövamma joko yhessä kehitysrajotuksen kansa elikkä ei
  • vakava kielivamma
  • kuulovamma joko yhessä muun toimintahäiriön kansa ja elikkä autismin kansa ja
  • syntysin /varhainen kuurosokeus
Publicerat torsdag 30 augusti 2018