ናይ ሽወደን ስርዓተ ትምህርቲ

ናይ ሽወደን ስርዓተ ትምህርቲ ንኽልቲኡ ግድነታዊን ወለንታዊን ዓይነታት ትምህርቲ የጠቓልል። መባእታዊ ትምህርቲ፡ ተምሃሮ ካብ 7 ዓመቶም ዝጅምርዎ ናይ ትሽዓተ ዓመት ግድነታዊ ትምህርቲ እዩ።

ኣብ ክንዲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ካልእ ከማርጹ ንዝደልዩ ተምሃሮ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታን ፍሉይ ቤት ትምህርትን ኣሎ። ናይ ናእሽቱ ቈልዑ መዋእለ ህጻናትን ቅድመ ትምህርቲን፡ ወለንታውያን ዓይነታት ትምህርቲ እዮም። ንካብ 16 ዓመት ዕድመ ዘለዉ ተምሃሮ፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃን ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ኣባጽሕን ኣለዉ።

እተን መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ሽወደን መንግስታውያን ኾይነን ብኮሙናት ይመሓደራ። ኮይኑ ግን ቍጽረን እንዳ በዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣለዋ። እተን ዝበዝሓ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን መንግስታውያን ትካላት እየን። ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ብርእሰን ዚመሓደራን ናጻን እየን።

ዝዓበየ ስእሊ ናይ ሽወደን ስርዓተ ትምህርቲ

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ዓይነት ትምህርትታት ኣብ ናይ በዓል ሚዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብብ።

ሕጊ ትምህርቲ መሰረት ናይ ኵሉ ትምህርቲ እዩ።

እቲ ናይ ሽወደን ናይ ትምህርቲ ሕጊ መሰረት ናይ ኵሉ ትምህርቲ፡ ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ የቕውም። ከምኡ'ውን መሰል ናይ ትምህርቲ ንዓበይቲ። ሕጊ ትምህርቲ፡ ኵሉ ውልቀ ሰብ ጾታ፡ ኣባል ሓደ ዓሌት ፡ መንበሪ ከባቢ ወይ ማሕበራውን ቍጠባውን ረቋሒታት ብዘየገድስ ማዕረ ቀረብ ትምህርቲ ክህልዎም ከምዘለዎ ይውስን። ትምህርቶም ክከታተሉ ዘጸግሞም ተማሃሮ፡ ፍሉይ ሓገዝ ክወሃቦም ኣለዎ።

ባይቶ ሃገር፡ መንግስትን በዓል መዚ ትምህርቲን፡ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ (ካሪክዩለም)፡ ቍጽጽር፡ ሓፈሻዊ መምርሒታትን፡ ሕጊ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ዝዓለመ ተበግሶ ሃገራዊ ምዕባለ ናይ ምውጻእ ሓላፍነት ኣለዎም። ሃገራዊ መርመራ፡ ግምገማን ቍጽጽርን ካልኦት ክፋላት ኣብ ምምሕዳር ናይ ስርዓተ ትምህርቲ እዮም።

ሓላፍነት ብደረጃ ሃገር

መንግስቲ ብሃገር ደረጃ ናይ ትምህርቲ ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ብግዲኡ ንሰበስልጣን ትምህርቲ በብናይ ሓላፍነት ከባቢኦም ውክልና ብምሃብ ይትግበር።

  • ቍጽጽር ትምህርታዊ ሓላፍነት ናይ ቤት ትምህርቲ፡ ትምህርቲ ኣባጽሕ፡ ማእከል ግዜ ዕረፍቲ፡ መዋእለ ህጻናትን ካልእ ስነ ትምህርታዊ ንጥፈትን ናይ ምቍጽጻር ሓላፍነት ኣሎዎ።
  • በዓል መዚ ትምህርቲ፡ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ሓላፍነት ዘሎዎም ኣካላት፡ መዋእለ ህጻናትን ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ንጥፈታትን፡ ብልጹነቱን ውጽኢቱን ምእንቲ ክመሓየሽ፡ የመሓድር፡ ደገፍ ይህብ፡ ይከታተልን ይግምግምን።
  • ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ በዓል መዚ ትምህርቲ፡ ናይ ኮሙናትን ኣብያተ ትምህርቲን ንናይ ገዛእ ርእሰን ዓቕሚ ይድግፍ። እዚ በዓል መዚ ንናይ ውልቀ ሰባት ናይ ምምሃር ዓቕሚ፡ ናይ መማህራን ስራሕ ወይ ንጥፈታትን ውዳበን ንዝምልከት ሕቶታት ደገፍ ይህብ። ከምኡ'ውን እዚ በዓል መዚ ሓደሓደ ናይ ስንክልና ፍሉይ ኣብያተ ትምህርቲ የመሓድር።
Publicerat onsdag 11 januari 2017