ትግርኛ (Tigrinska)

ናብ ናትና ናይ ትግርኛ ገጻት እንቋዕ ብደሓን መጻእካ። ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ስርዓተ ትምህርቲ፡ ብዛዕባ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ ፍሉይ ስነ-ምምህርናዊ ዕማምን ብዛዕባ ናትና ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲን ከተንብብ ትኽእል።

ኣብ ሽወደን መባእታዊ ትምህርቲ ግድነታዊ ኾይኑ ብትሽዓተ ዓመተ ትምህርቲ ይቐውም። ኣማራጺ መባእታዊ ትምህርቲ ንዘድልዮም ተመሃሮ፡ ፍሉይ መባእታዊ ትምህርቲን ፍሉይ ቤት ትምህርቲን ኣሎ።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ስርዓተ ትምህርቲ ብዝያዳ ኣንብብ

ናትና ዕማም

በዓል መዚ ትምህርቲ ፍሉይ ስነ-ምምህርና (SPSM)፡ ቈልዑ፡ መንእሰያትን ዓበይትን ተግባራዊ ብቕዓቶም ብዘየገድስ ናብ ክበጽሕዎ ዝዓለሙሉ ደረጃ ትምህርቲ ንኽበጽሑ ኵነት ንኽረኽቡ ይሰርሕ። ነዚ ብመንገዲ ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ ሓገዝ፡ ትምህርቲ ኣብ ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ፡ ቀረብ ናውቲ ትምህርቲን መንግስታዊ ቍጠባዊ ሓገዝን ነተግብሮ።

ብዛዕባ ናትና ዕማምን ኣብያተ ትምህርቲናን ብዝያዳ ኣንብብ

ምሳና ርክብ ግበር

Publicerat tisdag 3 januari 2017 Granskat torsdag 9 augusti 2018