เงินช่วยเหลือจากรัฐ

ผู้ที่จัดการสอน และผู้ผลิตอุปกรณ์การเรียนการสอน
และในกรณีพิเศษสำหรับบางคนสามารถจะยื่นคำร้องขอเงินช่วยจากเราได้

สำหรับกิจการของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนขั้นพื้นฐานและโรงเรียนการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับมัธยมปลาย การศึกษาผู้ใหญ่ หรือภาษาสวีเดนสำหรับชาวต่างชาติ
มีโอกาสที่จะยื่นของบช่วยเหลือของรัฐเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนได้
เป็นความช่วยเหลือที่เราให้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ทุพพลภาพ
เงินช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งจะเน้นไปที่เยาวชนและผู้ใหญ่ โดยผ่านทางผู้จัดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือให้กับผู้เรียนโดยตรง

Publicerat måndag 2 januari 2017 Granskat torsdag 30 augusti 2018