ระบบการศึกษาของสวีเดน

ระบบการศึกษาของสวีเดน ประกอบด้วยทั้งภาคบังคับและภาคไม่บังคับ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเก้าปี เป็นภาคบังคับสำหรับเด็กเริ่มตั้งแต่อายุ 7 ขวบ

สำหรับนักเรียนที่จำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนทางเลือกระดับขั้นพื้นฐาน ก็จะมีโรงเรียนการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเฉพาะ รูปแบบการศึกษาภาคไม่บังคับได้แก่ การศึกษาระดับอนุบาล และชั้นเตรียมประถมสำหรับเด็กที่เล็ก สำหรับเด็กที่อายุ 16 ปีขึ้นไปก็มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาผู้ใหญ่หลายรูปแบบ

โรงเรียนส่วนใหญ่ของสวีเดนเป็นโรงเรียนรัฐบาลและบริหารจัดการโดยเทศบาล แต่จำนวนโรงเรียนเอกชนก็ได้มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน มหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล มหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานทีอิสระไม่ขึ้นกับหน่วยงานอื่น

ภาพโดยรวมของระบบการศึกษาของสวีเดน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของการศึกษาของสวีเดนได้ที่เว็บไซต็สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ (Skolverket)

พ.ร.บ การศึกษาเป็นพื้นฐานของการศึกษาทุกระดับ

พ.ร.บ การศึกษาของสวีเดนนั้นได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมถึงเรื่องสิทธิในการศึกษาของผู้ใหญ่ พ.ร.บ การศึกษาระบุไว้เป็นที่แน่นอนว่าทุกคนจะมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ภูมิลำเนา หรือปัจจัยทางสังคมหรือเศรษฐกิจ
นักเรียนที่มีความยากลำบากในการเรียนจะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

รัฐสภา รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเรื่องหลักสูตรการเรียน กฎระเบียบต่าง ๆ คำแนะนำทั่วไป
และการพัฒนาการริเริ่มระดับชาติเพื่อว่าจุดมุ่งหวังตาม พ.ร.บ การศึกษาจะได้เป็นจริง ในส่วนอื่น ๆ ของการกำกับดูแลระบบการศึกษา คือ
การทดสอบระดับชาติ การประเมินผลและการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบระดับชาติ

รัฐบาลรับผิดชอบการศึกษาระดับชาติ โดยมอบหมายงานให้หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

  • สำนักงานตรวจสอบสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ ศูนย์นันทนาการ โรงเรียนอนุบาลและสถาบันด้านการสอนอื่น ๆ
  • สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ จะกำกับควบคุม ส่งเสริม ติดตามผล และประเมินการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล และของโรงเรียนต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลงานให้ดีขึ้น
  • สำนักงานความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ (Specialpedagogiska skolmyndigheten) ช่วยเสริมทรัพยากรของเทศบาลและโรงเรียนต่างๆ สถาบันการศึกษานี้ ให้ความช่วยเหลือในปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เกี่ยวกับงานของผู้ทำการสอนหรือสถาบันและองค์กร สถาบันนี้ได้จัดให้มีโรงเรียนเฉพาะสำหรับผู้ทุพพลภาพบางกรณี
Publicerat onsdag 11 januari 2017