مخصوصی ښوونیزی او روزنییزی مرستی

د زده کړو چاپیریال باید ټولو زده کوونکو ته د لاس رسیدلو وړ وی. د دی لپاره چه ماشومان، ځوانان او لویان چه مرستی ته اړتیا لری وکولای شی د مساوی زده کړو امکانات په لاس راوړی، نو پوهنی او لاس رسیدنی ته اړتیا وی.

دا کیدای شی چه د مثال په توګه مکتب زده کوونکو ته د لوستلو، لیکلو او حسابولو امکانات د دوی د شرایطو سره سم، منځ ته راولی. او دا چه ښوونکی د دی ستراتیژی لری چه زده کړی او د زده کړو مواد په کوم ډول مطابقت وکړی. او دا چه د برخی اخیستلو، رویی کولو، نورو وسایلو، فزیکی لاس رسنی، اود مکتب په سازمان کی د فزیکی فعالیتونو د مطابقت پوهی موجودی دی.

مونږ د همکاری ملګری یو

وړکتونونه، مکتبونه او د لویانو لپاره مکتبونه کولای شی د خاصو زده کړو په برخه کی مونږ ته مراجعه وکړی. زمونږ په مشورو کی د زده کړی د موادو خبره هم شامله وی. په ډیرو حالاتو کی د ښوونکی لخوا د درسی موادو انتخاب ډیر مهم وی د دی لپاره چه یو زده کونکی خپل مرام ته د رسیدلو لپاره یو شان امکانات په لاس راوړی. مونږ د ښاروالی، آزادو وړکتونونو او مکتبونو سره د همکاری په وسیله د خپلی پوهی نه د مرستی لپاره استفاده کوو. دا کار زمونږ د پنځو محلی ټیمونو په وسیله ترسره کیږی. په زیاتو حالاتو کی د مکتب یا د کوم کاری ټیم مسول وی چه زمونږ د خاصو ښوونیزی او روزنییزی مشاورینو سره تماس نیسی. دا کیدای شی د ښوونیزی او روزنییزی د ستراتیژی، د رفتار د طریقی او د معیوبیت نه ښوونیزو او روزنییزوعواقبو یا د مسلکی پرمختګ په هکله وی. په نورو حالاتو کی کیدای شی چه مونږ پخپله د یوی لیدنی ابتکار په لاس اخلو تر څو په اوږده موده کی د خاصو ښوونیزی او روزنییزی مرستی په برخه کی د ښاروالی او مکتب د اړتیاوو په هکله خبری اتری وکړو.

همدا شان مونږ د لنډی مودی ووړیا زده کړی هم وړاندی کوو. زمونږ کورسونه، د لری نه زده کړی، کنفرانسونه، سیمینارونه او انترنیټی سیمینارونه، تر ټولو نه زیات د ښوونکو او د مکتب د لارښوونکو لپاره دی. هغه مرستی چه مونږ د خاصو ښوونیزو او روزنییزو مسایلو په هکله د مشوری په وسیله کوو، د مکتب د قانون د ۱ مادی ۱ فقری په اساس د هر ډول مکتبونو لپاره اعتبار لری.

د خاصو ښوونیزو او روزنییزو څیړنو سره اظافی مرسته

زمونږ د سرچینو په ملی مرکزونو کی خاصی ښوونیزی او روزنییزی څیړنی او تشخیصونه ترسره کیږی. دا د یوه داسی ټیم له خوا چه ډول ډول پوهی لری د مکتبو او وړکتونو د معلمانو او د ماشوم یا شاګرد لپاره د نورو مهمو کسانو سره په همکاری، تر سره کیږی. د سرچینو مرکزونه د والدینو لپاره د کورسونو وړاندیز هم کوی.

د سرچینو مرکزونه هغه ماشومان چه لاندی معیوبیتونه لری شاملوی:
• د سترګو کمزوری د نور معیوبیت سره یا بیله دی نه
• په قوی توګه د خبرو کولو ستونزی
• د اوریدلو کمزوری د کمزوری د پرمختګ سره یو ځای، او یا اوتیسم او همدا شان
• فطری/ وختی کوڼتوب او ړوندتوب

Publicerat torsdag 30 augusti 2018