מלוכישע געלט

דערציִערס און פּראָדוצענטן פֿון לערן-ביכער און אַ פּאָר מאָל אינדיװידן קענען אָנגעבן אויף מלוכישע געלט פֿון אונדז.

װען עס קומט צו אָרגאַניזאַציעס אין דעם קינדערגאָרטן, דער עלעמענטאַרשולע און דער עלעמענאַרשולע פֿאַר די מיט ספּעציעלע באַדאַרפֿענישן, דער גימנאַזיע און דער גימנאַזיע פֿאַר די מיט ספּעציעלע באַדאַרפֿענישן, אויסבילדונג פֿאַר דערװאַקסענע אָדער שװעדיש פֿאַר מיגראַנטן איז עס דאָ אַ מיגלעכקײט צו אָנגעבן אויף עקאָנאַמישער אונטערשטיצונג פֿאַר ספּעציעלע אינטערװענצן אין דער שולע (SIS). דער דאָזיקער אונטערשטיצונג געבן מיר כּדי צו סטימולירן און אַנטװיקלען צוטריטלעכע לערן-סיטואַציעס פֿאַר תּלמידים מיט פֿיזישע אָדער פּסיכישע מניות. עס זײַנען אויך דאָ עקאָנאָמישע אונטערשטיצונגען פֿאַר יוגנט און דערװאַקסענע, אָדער װיִאַ דערציִערס און אויסבילדונג נאָך דער גימנאַזיע אָדער גלײַך צו תּלמידים.

Publicerat torsdag 30 augusti 2018