مواد درسی دردسترس موجود

دیدگاهی را که ما داریم این است تا همه یی شاگردان باید آموزش هم ارزش را حاصل نمایند. از اینرو خیلی مهم است تا آن مواد درسی را که در اختیار باشند و مناسب شرایط شاگردان باشند باید داشت.

در مشوره دهی ما سوالات در مورد مواد درسی موجود میباشند. در بیشتر قضایا انتخاب مواد درسی توسط مربیان تعین کننده میباشد تا شاگرد باید بتواند اهداف تعین شده را در شرایط هم ارزش بدست آورد.

در نمایشات مواد درسی ما و در خدمات جستجو در وبسایت ما مواد درسی تعلیمی و تربیتی مخصوص و مواد برای شاگردان در اشکال مختلف مکاتب را جمع آوری کرده ایم. اگر میخواهید یکی از نمایشات ما را بازدید نمایید با ما به تماس شوید.

ما مواد درسی را در ساحاتی تولید مینماییم که در آنجا مارکیت تجارتی ضرورت ها را تحت پوشش قرار داده نمیتوانند. ضمناً ما انطباق نشر مواد درسی موسسات انتشاراتی را انجام میدهیم و انکشاف و عرضه مواد درسی تعلیمی و تربیتی مخصوص را از طریق کمک های اقتصادی و کمک های مشاورتی برای موسسات انتشاراتی ترغیب مینماییم.

Publicerat onsdag 11 januari 2017