مأموریت ما

اداره مکتب در بخش تعلیم و تربیت مخصوص (SPSM) کار مینماید تا اطفال, نوجوانان و بزرگسالان بدون درنظرداشت توانایی کارکرد, شرایطی را بدست آرند تا با آن اهداف را برای آموزش شان بدست بیآورند.

فعالیت های ما از این طریقه ها صورت میگیرند:

• کمک تعلیمی و تربیتی مخصوص
• تدریس در مکاتب کرها,گنگ ها و نابینایان
• مواد درسی در دسترس موجود
• کمک مالی دولتی

ما میدانیم که کدام نتیجه تعلیمی و تربیتی را افراد معلول مختلف میتوانند بدست آورند. کمکِ را که ما بیشنهاد مینماییم شامل آموزش انفرادی, فعالیت تعلیمی و تربیتی و یا اداره و سازمان میتوانند باشند.

همه افراد حق آموزش کارکُن را بدون درنظر داشت توانایی کارکرد دارند. برای دادن آموزش کارکُن , دانش و قابلیت در سطوح کودکستانها, مکاتب و مراکز آموزشی بزرگسالان ضرورت میباشد.

قابلیتِ را که ما بیشنهاد مینماییم منابع تعلیمی و تربیتی که در کُمیون ها و یا ادارات مستقل موجود هستند را تکمیل مینماید.

تحقیق و تشریک مساعی در تعلیم و تربیه مخصوص

ما بخاطر نزدیک ساختن تحقیقت و کار عملی به همدیگر کار مینماییم. این کار ازجمله با پخش تحقیق تعلیم و تربیه مخصوص از طریق کنفرانس ها, سیمینار ها, وبسایت های مختلف و اخبار ما بنام Lika värde صورت میگیرد.

ما حتی با پوهنتون ها ومکاتب عالی در شبکه همکاری میکنیم و در آموزشها و و کورس های تعلیمی اشتراک مینماییم.

همکاریهای اروپایی ما از طریق مأموریت ما در European Agency for Special Needs (نماینده گی اروپایی برای کمک های مخصوص) و Inclusive Education (تعلیم و تربیه مشمول) صورت میگیرد. ارتباطات بین المللی, از جمله از طریق شبکه ,در داخل ساحات صلاحیت های ما پر معنی میباشد. بخصوص در ساحاتی که معلولیت افراد به ندرت پیش میاید.

همکاری های ما به شکل قاعده وار با وزارت معارف و بازرسی مکتب نیز صورت میگیرند.

Publicerat fredag 17 augusti 2018