دری (Dari)

به صفحات ما به زبان دری خوش آمدید. در اینجا شما در باره یی سیستم آموزشی سویدنی, مأموریت اداره یی مکتب در بخش اصول تعلیم و تربیه مخصوص و مکاتب مخصوص ما میتوانید بخوانید.

در سویدن رفتن به مکتب ابتدایی اجباری بوده و شامل نُه سال درسی میباشد. برای آنعده شاگردانی که ضرورت به انتخاب دیگری غیر از مکتب ابتدایی دارند مکتب ابتدایی کودکان عقب افتاده و مکتب برای کودکان که فاقد قدرت دید,تکلم و شنوایی هستند موجود میباشد.

در مورد سیستم آموزشی سویدنی بیشتر بخوانید

مأموریت ما

اداره یی مکتب در بخش اصول تعلیم و تربیه مخصوص (SPSM) برای اینکه اطفال, نوجوانان و افراد بالغ بدون در نظرداشت توانایی کارکرد, شرایط برای دسترسی به اهداف اموزشی خویش را حاصل نمایند فعالیت مینماید. فعالیت ما شامل کمک تعلیمی و تربیتی خاص, تدریس در مکاتب کودکان فاقد قدرت دید, تکلم و شنوایی, مواد درسی آماده و کمک های مالی دولتی میباشند.

باره مأموریت ما و مکاتب ما بیشتر بخوانید

با ما بتماس شوید

Publicerat onsdag 4 januari 2017 Granskat torsdag 9 augusti 2018