پێوهندی

دەزگای خوێندنگای فێرکاری تایبهتی

ئهتۆ به ئهم ژمارهی تهلهفۆنه دهتوانیت پێوهندی به ئێمه بکهیت ۰۰ ۵۰ ۴۷۳ ۰۱۰

یان به پهیامی تهلهفۆنی: ۰۰ ۶۸ ۴۷۳ - ۰۱۰

ئادرهسی پۆستی ئهلهكترۆنیكی: spsm@spsm.se

Publicerat onsdag 4 januari 2017 Granskat onsdag 11 januari 2017