Barn som balanserar ute på en lekplats

کوردی سۆرانی (Sorani)

بهخێر بێیت بۆ لاپهڕهکانی ئێمه به کوردی سۆرانی. لێره دهتوانیت زانیاری بخوێنیتهوه دەربارەی سیستهمی خوێندنی سویدی، لهبارهی ئهرکی دەزگادهزگای خوێندنگای فێرکاری تایبهتی و دەربارهی خوێندنگا تایبهتییهکانی ئێمه.

له سوید خوێندنگای سهرهتایی ناچاریە و پێکهاتووه له نۆ پۆل. بۆ ئهو قوتابیانهی که پێویستیان به بژارهیهکه بۆ خوێندنگای سهرهتایی خوێندنگای جودا و خوێندنگای تایبهتی ههیه.

زیاتر بخوێنهوه دەربارهی سیستهمی خوێندنی سویدی

ئهرکی ئێمه

دەزگادەزگای خوێندنگای فێرکاری تایبهتی ( ئس.پیی. ئێس. ئێم) کار بۆ ئهوه دهکات که منداڵ، لاوان و گهورهساڵان بهبێ ڕهچاوكردنی توانای چالاکی، ههلومهرجی پێوسیتان بۆ دابین بکهن بۆ گهیشتن به ئامانجهکانی خوێندنیان. ئێمه ئهوه دهکهین له ڕێگای پشتگیری فێرکاری تایبهتی، وانەوتنەوە له خوێندنگا تایبهتییهکان، ‏كهرهستهی خوێندنی لهبهردهست و کۆمهکی دهوڵهت.

زیاتر بخوێنه دەربارەی ئهرکی ئێمه و خوێندنگاکانی ئێمه

پەیوهندی به ئێمه بکه

Publicerat onsdag 4 januari 2017 Granskat torsdag 9 augusti 2018