Remissvar

2023-06-01

SPSM Remissvar Yttrande över Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9) (PDF-dokument, 186 kB).

2023-05-25

SPSM Remissvar Digitala nationella prov (PDF-dokument, 278 kB)

2023-05-09

SPSM Remissvar Skolverkets förslag till ändringar om tilläggsbelopp (PDF-dokument, 375 kB).

2023-05-03

SPSM Remissvar styrning och ledning av fritidshemmet (PDF-dokument, 369 kB).

2023-05-03

SPSM Remissvar Allmänt fritidshem (PDF-dokument, 410 kB).

2023-05-02

Yttrande över Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (PDF-dokument, 182 kB)

2023-04-25

SPSM Remissvar: Yttrande över Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 (PDF-dokument, 355 kB)

2023-03-31

SPSM Remissvar: Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53) (PDF-dokument, 476 kB)

2023-03-23

SPSM Remissvar: Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg (PDF-dokument, 305 kB)

2023-03-13

Remissvar: Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i vissa av Skolverkets föreskrifter med anledning av bland annat att vissa skolformer byter namn (PDF-dokument, 188 kB)

2023-03-13

Remissvar: Yttrande över promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan. (PDF-dokument, 188 kB)

2023-01-16

Remissvar: Yttrande över Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022 (PDF-dokument, 192 kB)

2022-11-29

Remissvar: Yttrande över Utkast till lagrådsremiss - Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (S2022/03649). (PDF-dokument, 249 kB)

2022-11-24

Remissvar: Yttrande över Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28) (PDF-dokument, 256 kB)

2022-10-28

Svar på remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (PDF-dokument, 253 kB)

2022-10-25

Svar på remiss av I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning SOU 2022:34 (PDF-dokument, 278 kB)

2022-10-17

Remissvar avseende förslag till föreskrifter om nationella prov (PDF-dokument, 183 kB)

2022-10-17

Remissvar avseende En modell att för att mäta och belöna progression inom SFI, SOU 2022:17 (PDF-dokument, 189 kB)

2022-10-10

Remissvar avseende Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) (PDF-dokument, 221 kB)

2022-09-14

Remissvar avseende Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11) (PDF-dokument, 298 kB)

2022-05-19

Remissvar avseende förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och prövning  (PDF-dokument, 313 kB)

2022-05-03

Remissvar avseende Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg (PDF-dokument, 308 kB)

2022-04-22

Remissvar avseende förslag till Skolverkets kommentarer och allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (PDF-dokument, 252 kB)

2022-04-22

Remissvar avseende Förslag till föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning och allmänna råd till föreskrifterna (PDF-dokument, 268 kB)

2022-03-07

Remissvar gällande Förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter  (PDF-dokument, 257 kB)

2022-03-01

Remissvar gällande förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (PDF-dokument, 160 kB)

2022-01-31

Remissvar gällande Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78) (PDF-dokument, 185 kB)

2022-01-31

Remissvar gällande Riksarkivets förslag till författningar (FormatE, Riksarkivets Dnr RA-KS 2021/18) (PDF-dokument, 278 kB)

2021-12-07

Remissvar gällande Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) (PDF-dokument, 276 kB)

2021-10-27

Remissvar gällande promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (PDF-dokument, 297 kB)

2021-10-26

Remissvar gällande Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) (PDF-dokument, 171 kB)

2021-10-18

Remissvar gällande VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41) (PDF-dokument, 162 kB)

2021-10-18

Remissvar gällande förslag till föreskrifter om nationella prov (PDF-dokument, 212 kB)

2021-09-28

Remissvar gällande SOU 2021:33 En tioårig grundskola (PDF-dokument, 308 kB)

2021-09-28

Remissvar gällande Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) (PDF-dokument, 286 kB)

2021-09-16

Remissvar gällande Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser, SOU 2021:37 (PDF-dokument, 195 kB)

2021-08-31

Remissvar gällande förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval (PDF-dokument, 161 kB)

2021-08-31

Remissvar gällande Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30) (PDF-dokument, 213 kB)

2021-08-26

Remissvar gällande Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13) (PDF-dokument, 279 kB)

2021-06-28

Remissvar gällande Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561) (PDF-dokument, 156 kB)

2021-06-17

Remissvar gällande Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) (PDF-dokument, 228 kB)

2021-06-17

Remissvar gällande promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program (U2021/01877) (PDF-dokument, 154 kB)

 

2021-06-01

Remissvar gällande Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) (PDF-dokument, 170 kB)

2021-05-21

Remissvar gällande Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska, SOU 2020:67 (U2020/06020) (PDF-dokument, 300 kB)

2021-05-17

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare  (PDF-dokument, 154 kB)

Publicerat torsdag 1 juni 2023