Remissvar

2021-02-03

Svar på remiss gällande promemorian Införandet av en familjevecka påbörjas (2020:24) (PDF-dokument, 178 kB)

2021-01-27

Svar på remiss gällande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) (PDF-dokument, 152 kB)

2021-01-27

Svar på remiss gällande förslag till förändringar i skollag (2010:800) om elevens val, förändringar i skolförordningen (2011:85) om elevens val, skolans val och språkval samt ändrade timplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, bilagor till skolförordningen (2011:85), dnr 6.1.1- 2020:495 (PDF-dokument, 156 kB)

2021-01-22

Svar på remiss gällande förslag till Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (dnr 6.1.2–2020:1955) (PDF-dokument, 268 kB)

2020-12-02

Svar på remiss gällande Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43) (PDF-dokument, 199 kB)

2020-11-26

Svar på remiss gällande - En annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42) (PDF-dokument, 208 kB)

2020-11-26

Svar på remiss gällande - En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) (PDF-dokument, 236 kB)

2020-11-26

Svar på remiss gällande utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) (PDF-dokument, 169 kB)

2020-11-11

Svar på remiss gällande promemorian Stärkt barnrätts-perspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång, Ds 2020:16 (PDF-dokument, 267 kB)

2020-11-10

Svar på remiss gällande förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav (dnr 2020:1466) (PDF-dokument, 162 kB)

2020-11-04

Svar på remiss gällande Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) (PDF-dokument, 214 kB)

2020-10-21

Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om nationella prov i specialskolan läsåret 2021/2022 (PDF-dokument, 146 kB)

2020-10-21

Svar på remiss gällande Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34 (U2020/03811/S) (PDF-dokument, 229 kB)

2020-09-25

Svar på remiss gällande Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (2020-00289) (PDF-dokument, 145 kB)

2020-09-23

Svar på remiss gällande promemorian Förordning om skolenhetsregister (U2020/04723/GV) (PDF-dokument, 141 kB)

2020-08-27

Svar på remiss gällande promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (U2020/03513/S) (PDF-dokument, 187 kB)

2020-08-18

Svar på remiss gällande promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (U2020/03053/UH) (PDF-dokument, 190 kB)

2020-06-30

Svar på remiss gällande betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) (PDF-dokument, 147 kB)

2020-06-17

Svar på remiss gällande promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF) (PDF-dokument, 132 kB)

2020-06-16

Svar på remiss gällande förslaget om att upphäva Skolverkets allmänna råd (2016:2) om utbildning för nyanlända elever (dnr 2019:480) (PDF-dokument, 146 kB)

2020-06-12

Svar på remiss gällande betänkandet Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) (PDF-dokument, 191 kB)

2020-06-11

Svar på remiss avseende förslag till föreskrifter om änd-ring i vissa av Skolverkets föreskrifter till följd av regeringens förslag om att särskild utbildning för vuxna ska upphöra som skolform (6.1.2–2020:682) (PDF-dokument, 135 kB)

2020-05-13

Svar på remiss gällande IT-standarder för lärande, SISremiss 19673 (PDF-dokument, 324 kB)

2020-04-24

Remisspromemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero (PDF-dokument, 134 kB)

2020-04-24

Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) (PDF-dokument, 135 kB)

Svar på 2020-04-16

Svar på remiss gällande promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (PDF-dokument, 183 kB)

2020-04-16
Svar på remiss gällande promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH)

2020-03-09
Svar på remiss gällande SOU 2019:18

2020-02-19
Svar på remiss gällande promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) (PDF-dokument, 141 bytes)

2020-02-03
Svar på remiss gällande betänkandet Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33 (PDF-dokument, 141 bytes)

2020-01-19

Svar på remiss gällande förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS­ och fastighetsprogrammet samt förslag till änd­ringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att under­ visa i ett yrkesämne (PDF-dokument, 130 bytes)

Publicerat onsdag 3 februari 2021