Verksamhetsområde Specialskola

Verksamhetsområde Specialskola består av Skolstödsenheten, Skolutvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdsenheten samt myndighetens specialskolor. 

Verksamhetsområdet Specialskola består av följande enheter

  • Skolstödsenheten
  • Skolutvecklingsenheten
  • Hälso- och sjukvårdsenheten
  • Våra specialskolor

Sabina Islamovic, vikarierande verksamhetsområdeschef för specialskola

Skolstödsenheten

Skolstödsenheten ska stödja specialskolans rektorer och skolchefen i att driva specialskolorna. Enheten ansvarar även för samordningen av områden som skolkök, vaktmästeri och arbetet med specialskolornas löpande skoladministration.

Eva Järviken är chef för Skolstödsenheten.

Skolutvecklingsenheten

Skolutvecklingsenheten har bland annat verksamhetsansvar för elevboende, fjärrundervisning av teckenspråk och teckenspråk syskon, barn till döva samt myndighetens barnombud.

Sabina Islamovic är chef för Skolutvecklingsenheten.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Inom specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. De legitimerade yrkesgrupper som arbetar inom myndigheten är skolsköterska, psykolog, logoped, fysioterapeut, ögonsjuksköterska samt från vårterminen 2019 även en skolläkare. 

Kristina Tinglöf är chef för Hälso- och sjukvårdsenheten.

Våra specialskolor

Vi erbjuder plats på flera specialskolor runt om i landet. Fem av dessa riktar sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Här erbjuds en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö. Vi lägger stor vikt vid den akustiska miljön och utrustar våra lokaler med funktionell hörselteknik. Det är viktigt i och med den ökande andelen elever med kokleaimplantat och andra hörselhjälpmedel. Tre av skolorna tar emot elever med grav språkstörning. Målgruppen för en av skolorna är elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. En annan riktar sig mot elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning samt elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet.

Läs mer om våra skolor och dess målgrupper.

Utbildningen är tioårig och motsvarar grundskolan eller grundsärskolan.

Våra specialskolor:

Publicerat onsdag 17 maj 2023