Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd

Vi ansvarar för läromedel, resurscenter och specialpedagogiska insatser och statsbidrag.

Vårt kompletterande stöd handlar om pedagogiska konsekvenser kring olika funktionsnedsättningar och pedagogiska strategier för att skapa tillgänglighet och likvärdiga möjligheter till lärande, delaktighet och gemenskap oavsett funktionsnedsättning.

Verksamhetsområdet Specialpedagogiskt stöd består av följande enheter

 • Verksamhetsstödsenheten
 • Specialpedagogiska utvecklingsenheten
 • Statsbidragsenheten
 • Enheten för samverkanskontor
 • Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen
 • Resurscenteravdelningen
 • Läromedelsavdelningen

Åsa Vikström-Nilsson är verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd.

Verksamhetsstödsenheten

Verksamhetsstödsenheten samordnar det stöd som behövs för myndighetens arbete med specialpedagogiska insatser, läromedel, statsbidrag och resurscenter. Enheten samarbetar också med verksamhetsområde Stöd och styrning kring exempelvis it, kommunikation, personal, ekonomi och juridik.

Madeleine Wikström är chef för Verksamhetsstödsenheten.

Specialpedagogiska utvecklingsenheten

Specialpedagogiska utvecklingsenheten ansvarar för vår tjänst Fråga en rådgivare, extern kompetensutveckling som myndigheten arrangerar.

Berit Engberg är chef för Specialpedagogiska utvecklingsenheten.

Statsbidragsenheten

Statsbidragsenheten ansvarar för handläggning av ansökningar, bedömning, beslut och utbetalning av bidrag. Det bedrivs även uppföljnings-, utvecklings- och informationsarbete kopplat till bidragshanteringen.

Mattias Allberg är chef för Statsbidragsenheten.

Enheten för samverkanskontor

Enheten för samverkanskontor ansvarar för strategisk samverkan med fristående och kommunala skolhuvudmän. I uppdraget ingår ansvar för de  lokala samverkanskontor som finns på 16 orter i landet.

Kenneth Drougge är tf chef för Enheten för samverkanskontor.

Specialpedagogiska 
rådgivningsavdelningen

Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen består av tio rådgivningsenheter. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning, information och kompetensutveckling till förskolor och skolverksamheter i hela landet. De specialpedagogiska rådgivningsenheterna finns utspridda runtom i landet.

Michael Wennblom är avdelningschef för Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen.

 • Maria Nyman är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 1.
 • Omar Hijazi är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2.
 • Susanne Sandvärn är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 3.
 • Magnus Viklund är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 4.
 • Gunilla Ternholt är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 5.
 • Ann-Sofie Linder är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 6.
 • Jessica Lekselius är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7.
 • Oscar Lindström är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8.
 • Åsa Käll är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 9.
 • Åsa Amrén är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 10.

Resurscenteravdelningen

Våra resurscenter ger nationellt specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk utredning, specialpedagogisk rådgivning, kurs, konferens och information. Ronny Kilander är avdelningschef för Resurscenteravdelningen.

Våra resurscenter utvecklar, fördjupar och sprider kompetens kring lärande för barn och ungdomar som

 • har dövblindhet
 • har synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning
 • är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning
 • har grav språkstörning.

Annica Boström är chef för Resurscenter dövblind.

Elisabet Sepulveda är chef för Resurscenter syn.

Pia-Lotta Sahlström är chef för Resurscenter döv och hörsel samt Resurscenter tal och språk.

Läromedelsavdelningen

Läromedelsavdelningen består av fyra enheter

 • Främjandeenheten
 • Produktionsenheten syn
 • Produktionsenheten hörsel
 • Produktionsenheten utvecklingsstörning

Jonny Fjellner är avdelningschef för Läromedelsavdelningen.

För att skapa en likvärdig utbildning är det är viktigt att ha läromedel som är tillgängliga och anpassade efter elevens förutsättningar. Läromedelsavdelningen ger råd och stöd till förlagen, så att de kan ta fram material som passar elevens förmåga.

Vi gör även anpassningar i förlagens läromedel så att materialet blir mer tillgängligt. Vi utvecklar och producerar läromedel för barn, elever och vuxna med olika funktionsnedsättningar.

Målgrupperna är elever med:

 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • rörelsehinder
 • synnedsättning
 • tal- och språkstörning
 • utvecklingsstörning.

Samantha Sylva Arvidson är enhetschef för Produktionsenheten döv och hörsel.

Jessica Einarsson är enhetschef för Produktionsenheten syn.

Ulric Appelblad är enhetschef för Produktionsenheten utvecklingsstörning.

Eva Fernell Szarota är enhetschef för Främjandeenheten.

Publicerat tisdag 1 juni 2021