Avdelningen för verksamhetsutveckling

Avdelningen för verksamhetsutveckling ansvarar för

 • alla resurscenter
 • kommunikationsfrågor
 • frågor kring forskning och utveckling
 • samordning av olika myndighetsgemensamma aktiviteter och uppdrag.

Avdelningen organiseras i en kommunikationsenhet, en enhet för forskning och utveckling, en enhet för myndighetsgemensam samordning av vissa områden, fyra resurscenterenheter samt en administrationsenhet.

Ronny Kilander är chef för Avdelningen för verksamhetsutveckling.

Lena Carlsson är administrativ chef i avdelningen.

Resurscenter

Våra resurscenter ger nationellt specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk utredning, specialpedagogisk rådgivning, kurs, konferens och information.

Våra resurscenter utvecklar, fördjupar och sprider kompetens kring lärande för barn och ungdomar som

 • har dövblindhet
 • har synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning
 • är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning
 • har grav språkstörning.

Mia Martini är chef för Resurscenter dövblind samt för medarbetare vid resurscentrens stödfunktion.

Michael Wennblom är chef för Resurscenter syn i Örebro.

Elisabeth Sepúlveda är chef för Resurscenter syn i Stockholm.

Pia-Lotta Sahlström är chef för Resurscenter döv/hörsel och Resurscenter tal och språk.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten samordnar och leder arbetet med myndighetens interna och externa kommunikation. Enheten har också ett samordnande ansvar för myndighetens omvärldsbevakning och presskontakter.

Birgitta Olsson Tapper är chef för Kommunikationsenheten.

Enheten för forskning och utveckling

Enheten för forskning och utveckling, FoU, samordnar arbetet kring forskning och utveckling i myndigheten och ansvarar för externa kontakter inom FoU.

Johan Östman är chef för Enheten för forskning och utveckling.

Enheten för myndighetsgemensam samordning

Följande områden ingår och samordnas myndighetsgemensamt i enhetens uppdrag:

 • Auditiv miljö
 • Barnombud
 • Barnpanel
 • Boendeverksamhet
 • European Agency
 • Externa kontakter
 • Fråga en rådgivare
 • Internationella kontakter
 • Digitalt lärande
 • Teckenspråk för syskon
 • Tillgänglighet
 • Tvåspråkighet
 • SPSM Fortbildning

Berit Engberg är chef för Enheten för myndighetsgemensam samordning.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 13 augusti 2018

Kontakt

Ronny Kilander

010 473 60 04 Skicka e-post

Lena Carlsson

010 473 52 13 Skicka e-post

Mia Martini

010 473 55 94 Skicka e-post

Michael Wennblom

010 473 52 75 Skicka e-post

Pia-Lotta Sahlström

010 473 54 15 Skicka e-post

Birgitta Olsson Tapper

010 473 52 46 Skicka e-post

Johan Östman

010 473 58 60 Skicka e-post

Berit Engberg

010 473 51 73 Skicka e-post